Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti „Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u AP Vojvodini“, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.610.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu („Službeni list APV“, broj 23/2011), za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

Podsticajna sredstva namenjena su isključivo za:

1. Izgradnju optičke telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine
2. Izradu Glavnog projekta za izgradnju optičke telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi dodele podsticajnih sredstava su:

– Razvoj telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima u AP Vojvodini
– Podizanje konkurentnosti privrede
– Privlačenje domaćih i stranih investicija
– Otvaranje novih radnih mesta
– Obezbedjenje pristupa domaćim i stranim podsticajnim fondovima

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izgradnju optičke telekomunikacione mreže na osnovu izradjenog Glavnog projekta.

2. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

3. Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za za izgradnju optičke telekomunikacione mreže na osnovu dostavljenog Glavnog projekta ili za izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine.

4. Ukoliko je opština ili grad već dobila podsticajna sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za privredu za izradu glavnog projekta, prijava opštine ili grada za izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža se neće razmatrati.

5. Prijave na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža, kao i za izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

6. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini″, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

7. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“.

8. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

9. Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

10. Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih prijava će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

11. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli podsticajnih sredstava doneće pokrajinski sekretar za privredu, uz predhodno pribavljeno mišljenje komisije.

12. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

13. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon: 021/487-43-16, putem faksa: 021/557-084 ili elektronskom poštom: sanja.maksimovic@vojvodina.gov.rs

Pruzmite konkursnu dokumentaciju