Konkurs za sprovođenje odgajivačkog programa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2010. godinu

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2010. godinu (u daljem tekstu: Program), u iznosu od 45.327.012,68 dinara koristiće se za:

Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu.

Raspored sredstava za sprovođenje mera odgajivačkog programa  raspodeliće se u odnosu 88% za rad osnovnih odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, a 12% za rad regionalnih odgajivačkih organizacija, sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukoliko se prema Programu, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, utvrđena visina novčanih sredstava za odgajivačke mere kod pojedinih vrsta stoke ne realizuje u celosti, ista se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmerava na odgajivačke mere kod drugih vrsta stoke (tabele 1-6.), a do planiranog maksimalnog godišnjeg obima odgajivačkih mera predviđenog Dugoročnim programom mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2010-2014. godine („Službeni list APV“, broj 12/10).

Ukoliko se sprovede veći obim pojedinih odgajivačkih mera od predviđenih konkursom, a najviše do maksimalnog godišnjeg obima pojedinih mera utvrđenog Dugoročnim programom za period 2010-2014. godine, tada će cena po jedinici mere biti srazmerno niža.

Sredstva za finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija obezbeđuju se u visini do 3.327.012,68 dinara.

Sredstva za sprovođenje Programa koristiće se za:

1. Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;

2. Obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa.

Pravo učešća na konkursu iz tačke 1. imaju odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima  sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 7, 8, 9. i 10. Zakona o  stočarstvu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09).

Pravo na  podnošenja zahteva za korišćenje sredstava za namene iz tačke 2. imaju odgajivačke organizacije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 9. Zakona o  stočarstvu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09).

Osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima (član 7. i 10. Zakona o  stočarstvu) konkurišu za nadoknadu troškova i ostvaruju pravo na sredstva, preko Regionalne odgajivačke organizacije (član 8.), na čijoj  su teritoriji izvršavali poslove, a koja kontroliše njihov rad i obrađuje dobijene podatke. Regionalna odgajivačka organizacija prikupljenu konkursnu dokumentaciju od organizacija na svom terenu, sa zbirnim spiskom organizacija koje ispunjavaju uslove konkursa, dostavlja ovom Sekretarijatu.

Potrebna dokumentacija: a) Prijava na konkurs; b) Izvod iz Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa podnosioca zahteva, podatke o području na kome se sprovodi program, podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa; v) Prijava po vrstama stoke; g) Fotokopija depo kartona; d) Overena fotokopija diplome lica koje radi na poslovima mera za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva; đ) Overena fotokopija radne knjižice; e) Rešenje izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 7, 8, 9. i 10. Zakona o  stočarstvu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09); ž) Regionalna odgajivačka organizacija treba da dostavi i zbirni spisak Osnovnih odgajivačkih organizacija na svojoj teritoriji, koje ispunjavaju uslove konkursa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Podnosilac zahteva može jednim zahtevom konkurisati za dodelu sredstava za više namena (tabele 1-6.).

Rok za podnošenje zahteva sa ostalom potrebnom dokumentacijom je zaključno sa 15. novembrom 2010. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: Konkurs za odgajivanje stoke“.

Tekst  Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:

www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.