Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“ za prijavu programa/projekata i skupova nevladinih organizacija za finansijsku podršku i pokroviteljstvo ministarstva zdravlja Republike Srbije

Programe/projekte  mogu  prijaviti sve  zainteresovane  organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim Javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, zagovaranja, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.
OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Svako  udruženje čija je delatnost od opšteg dobra u Republici Srbiji ima pravo da  se  prijavi  na  ovaj  Javni  poziv.  Programi/projekti  i  skupovi  će  se  uzeti u obzir za finansiranje, ako udruženje zadovoljava sledeće opšte uslove:

 • Registrovano je i deluje na području Republike Srbije;
 • Udruženje treba da ima aktivno telo upravljanja (skupština, upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 • Udruženje treba da ima ljudske i materijalne resurse za sprovođenje prijavljenog projekta/programa ili organizaciju skupa;
 • Delatnost udruženja nije finansirana drugim propisima;
 • Jedna od delatnosti udruženja mora da bude povezana sa zdravljem ili sa zdravstvenom zaštitom stanovništva.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije  2010-2015. godine.

Prioritetne oblasti su:

 • reproduktivno zdravlje
 • zdravlje dece i mladih
 • podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
 • bolesti zavisnosti
 • zdravlje starih
 • zdravlje invalida
 • zdravlje Roma
 • sprečavanje nasilja u porodici
 • smanjenje svih oblika diskriminacije nad ženama
 • prevencija hroničnih nezaraznih bolesti

Prijave za konkurs bi trebalo da stignu najkasnije do 05.04.2010. godine.

Link