Kratko i srednjoročni krediti za unapređenje poljoprivrede

Konkursi

FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA
Kratko i srednjoročni krediti za unapređenje poljoprivrede

Konkurs za dodelu kratkoročnih i srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Kanjiža CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje privredne aktivnosti, povećanje zaposlenosti, efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.

NAMENA I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA

Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i zemljoradničkim zadrugama sa prebivalištem i sedištem kao i nekretninom na području opštine Kanjiža,  ZA FINANSIRANJE:

  • razvoja biljne proizvodnje u smislu nabavke repromaterijala, opreme, mehanizacije i priključnih mašina,
  • osnivanja novih zasada voća i vinove loze,
  • povećanja mogućnosti navodnjavanja kroz nabavku sistema za navodnjavanje,
  • razvoja stočarske proizvodnje kroz uvećanje stočnog fonda kao i uređenje odnosno finalizaciju već postojećih objekata za smeštaj i uzgoj stoke,
  • uvećanje zemljišnog poseda.

Pored navedenih, kriterijumi za dodelu sredstava Fonda su i:

  • ekonomska opravdanost zahteva,
  • korišćenje postojećih raspoloživih resursa (zemljište, građevinski objekti, radna snaga, mehanizacija)

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji se mogu dobiti u „Uslužnom centru“ Gradsake kuće (šalter .7.), u konkursnoj proceduri podnose i:

–      poslovni plan u propisanoj formi, a zadruge i bilans uspeha za 2007. i 2008. godinu (završni računi),

–     dokaz o vlasništvu nad nekretninom, u slučaju da je predmet obezbeđenja kredita hipoteka (posedovni list ili izvod iz zemljišne knjige – ne stariji od 15 dana),

–     potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, odnosno potvrda o aktivnom statusu gazdinstva (detaljan izvod iz Trezora o obnovi gazdinstva u 2009. godini) i potvrda PIO osiguranja zemljoradnika, kod zadruga akt o osnivanju i dozvola za rad,

–      uverenje nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu javnih prihoda (ne stariji od 30 dana),

–      predračun predmeta kreditiranja ili overeni (pred)ugovor o kupoprodaji zemljišta i stoke.

Stručna služba po podnetim zahtevima i kompletnoj dokumentaciji podnosi predlog Upravnom odboru Fonda za dodelu kredita.

USLOVI KREDITIRANJA

– iznosi zahtevanih sredstava za :

– kratkoročne kredite 1.000 – 2.000 evra

– srednjoročne kredite  2.000 – 5.000  evra

– obavezno postojanje valutne klauzule,

– obavezno učešće korisnika kredita je 10% ličnih sredstava u predmetu kreditiranja,.

– garancija: hipoteka na nepokretnostima u 1.5 puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, a za kratkoročne kredite može solo-blanko menica sa žirantom ili ugovor o jemstvu,

– kamatna stopa na godišnjem nivou 2%,

– rok otplate kredita i grejs period u zavisnosti od namene sredstava:

– za kratkoročne kredite rok otplate je godinu dana,

– za srednjoročne kredite rok otplate  od  3 godine sa 1 godinom mirovanja uz obračun interkalarne kamate od 1.5 %

Ako je instrument obezbeđenja povrata plasiranih sredstava HIPOTEKA PRVOG REDA odnosno založna izjava na nekretninu u korist Fonda, trošak konstituisanja hipoteke snosi Fond u momentu odobravanja i puštanja kredita u tečaj, ali ih pripisuje glavnici te ih korisnik kredita otplaćuje pod istim uslovima pod kojim mu je odobren kredit.

Konkurs «Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža» otvoren je do  4 . decembra 2009. godine.

Sredstva dodeljena od strane Fonda mogu se koristiti isključivo na osnovu predračuna ili ugovora, ista se doznačuju na tekući račun dobavljača.

Kompletna konkursna dokumentacija se podnosi na adresu Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni Trg br. 1. sa naznakom «Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža» ili lično u «Uslužnom centru» na prizemlju Gradske kuće (šalter .7.). Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti i sa web stranice www.kanjiza.rs.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani. Sve dodatne informacije dostupne su u kancelariji br. 21 na II. Spratu Gradske kuće (telefon 875-166, lokal 303.).

Odluka Upravnog odbora o dodeli kratkoročnih i srednjoročnih kredita je konačna.