Dodela sredstava za decu i porodicu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU
Dodela sredstava za decu i porodicu

Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009 godini za decu i porodicu

I

Na osnovu člana 16. i 17. stav 3. Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br.4/2009) Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju u ovoj budžetskoj godini planirana sredstva u iznosu od 406.000.000,00 dinara usmeriće za naknade iz budžeta za decu i porodicu i to:

 • za realizaciju Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete („Sl.list AP Vojvodine“, broj:13/2005) sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara
 • za realizaciju Odluke o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodice u kojoj se rode blizanci („Sl.list AP Vojvodine“, broj:9/2006) sredstva u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara
 • za realizaciju Odluke o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodice u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke („Sl.list AP Vojvodine ,broj: 8/2005) sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara

II

Uslovi za sticanje prava po javnom oglasu:

Pravo na roditeljski dodatak za prvo dete u iznosu od 30.000,00 dinara ostvaruje majka za svoje prvo dete, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i da neposredno brine o detetu.

Neophodna dokumentacija  / pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza :

 • izvoda iz matične knjige rođenih,
 • fotokopije lične karte , odnosno izbegličke legitimacije
 • izjave majke da neposredno brine o svom prvom detetu, a izuzetno
  aktom organa starateljstva, po zahtevu organa uprave koji vodi postupak
 • fotokopije štedne knjižice ili tekućeg računa

U slučaju da majka nije živa, da je napustila dete, ili je iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o detetu, pravo umesto majke deteta, može ostvariti otac deteta. Kada otac ostvaruje pravo na roditeljski dodatak za prvo dete, uz zahtev on treba da dostavi za sebe gore navedene dokaze i jedan od sledećih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku
 • uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete,
 • rešenje da je majka lišena roditeljskog prava,
 • potvrdu nadležnog zdravstvenog organa o teškoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete podnosi se najkasnije do navršene prve godine života deteta, opštinskoj odnosno gradskoj upravi u kojoj je prebivalište, odnosno boravište podnosioca zahteva.

Pravo na novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci u iznosu od 400.000,00 dinara ostvaruje majka koja rodi blizance i koja u trenutku rođenja blizanaca ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i neposredno brine o rođenoj deci.

Neophodna dokumentacija / pravo na novčanu pomoć ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza:

 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine-grada na teritoriji AP Vojvodine (fotokopija lične karte)
 • izvoda iz matične knjige rođenih za blizance
 • fotokopije štedne knjižice ili tekućeg računa

Ovo pravo može da ostvari otac ukoliko majka nije živa ili je napustila blizance ili je iz opravdanih razloga sprečena da neposreno brine o rođenoj deci. Kada otac ostvaruje pravo na novčanu pomoć, uz zahtev on treba da dostavi za sebe  gore navedene dokaze i jedan od sledećih dokaza :

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku,
 • uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila blizance,
 • rešenje da je majka lišena roditeljskog prava,
 • potvrdu nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se najkasnije do navršene godine dana života blizanaca Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina br.16. Novi Sad.

Pravo na novčanu pomoć porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke u iznosu od 600.000,00 dinara ostvaruje porodica koja u trenutku rođenja trojki, odnosno četvorki ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i neposredno brine o rođenoj deci.

U ime porodice ovo pravo može da ostvari majka,odnosno otac, ukoliko je majka iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o rođenoj deci.

Neophodna dokumentacija / pravo na novčanu pomoć ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza:

 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine-grada na teritoriji AP Vojvodine
 • izvod iz matične knjige rođenih za trojke, odnosno četvorke

Kada pravo na novčanu pomoć ostvaruje otac, uz podneti zahtev i gore navedene dokaze, podnosi i jedan od sledećih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku,
 • uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila trojke,odnosno četvorke
 • rešenje da je majka lišena roditeljskog prava,
 • potvrdu nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se najkasnije do navršene godine dana života trojki, odnosno četvorki Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju, Mihajla Pupina br.16. Novi Sad.

III

Ovaj javni oglas je otvoren tokom cele godine.

IV

Sva lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje navedenih prava mogu da podnesu zahtev sa potrebnom dokumentacijom na adrese navedene u ovom oglasu, kao i da  se detaljnije informišu u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju, Mihajla Pupina br.16. Novi Sad, II sprat soba 48. telefon: 021/ 487-4510 i 021/487-4511 i na internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.demograf.vojvodina.gov.rs

V

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju na osnovu podnetih zahteva, priložene dokumentacije i u skladu sa raspoloživim sredstvima pokrajinskog budžeta za 2009.godinu, utvrdiće pravo i dodeliti sredstva u skladu sa navedenim odlukama u javnom oglasu.

VI

Javni oglas se objavljuje u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“,  dnevnom listu „Dnevnik“ i na  internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.demograf.vojvodina.gov.rs

zp8497586rq