Osnivanje opštinskih uslužnih centara

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU
Konkurs za sufinansiranje osnivanja opštinskih uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini za 2009. godinu

Cilj Konkursa je podrška opštinama za osnivanje opštinskih uslužnih centara u sklopu organa uprave, radi kvalitetnijih i efikasnijih administrativnih usluga građanima, putem sufinansiranja osnivanja opštinskih uslužnih centara.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće sa najviše 50% sredstava u sufinansiranju osnivanja opštinskih uslužnih centara, s tim što preostali deo vrednosti sredstava za

realizaciju projekta, obezbeđuju jedinice lokalnih samouprava, učesnice Konkursa. Maksimalni iznos za sufinansiranje koji obezbeđuje Sekretarijat, po jednom konkursnom zahtevu je 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju opštine/gradovi na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju formiran/funkcionalan opštinski uslužni centar. Svaka opština može da podnese samo jedan zahtev na raspisani Konkurs.

Sredstva za sufinansiranje po ovom Konkursu odobravaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 2.000.000,00 dinara po konkursnom zahtevu, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 05. 03. 2009. godine.

zp8497586rq