Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu 2009 /10

Konkursi

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO
Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu 2009 /10

Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu 2009 /10 za podnošenje predloga projekata koji unapređuju inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Fond za otvoreno društvo,  u okviru svoje Inicijative: Inkluzivno obrazovanje – od prakse, ka politici, podržava stvaranje uslova koji obezbeđuju  jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, posebno za onu decu i mlade koji su zbog svog etničkog porekla, socijalne deprivacije, mentalnih sposobnosti, invaliditeta ili bolesti marginalizovana, diskriminisana ili segregisana.

Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu objavljuje se već drugu godinu i predstavlja  vid podrške školama koje već imaju  inkluzivni pristup ali imaju ideje i plan kako da taj pristup unaprede, školama koje  nastavljaju da razvijaju obrazovnu praksu u skladu sa vrednostima inkluzivnog obrazovanja i  podstiču  institucionalizaciju inkluzivnog pristupa.

Pojedinačni ciljevi konkursa su:

  • Povećanje obuhvata dece iz marginalizovanih grupa (deca sa smetnjama u razvoju, romska deca, deca ispod praga siromaštva, hronično bolesna deca i druge marginalizovane grupe);
  • Obezbeđivanje  kvalitetne uključenosti dece sa smetnjama u razvoju i dece iz  drugih marginalizovanih grupa u obrazovni proces;
  • Povećanje kompetencija zaposlenih u školi da stvaraju prijateljsku i dostupnu obrazovnu sredinu za svu decu, primenjuju individ

    ualizaciju pristupa i programa i sarađuju međusobno na  povezivanju različitih nivoa obrazovanja;

  • Razvoj veština saradnje sa roditeljima i relevantnim institucijama u lokalnoj zajednici (institucije zdravstvenog, socijalnog sistema, nevladine organizacije…);
  • Širenje mreže praktičara koji primenjuju inkluzivni pristup;
  • Unošenje opredeljenja škole za razvoj inkluzivnog obrazovanja u relevantne dokumente škole: Razvojni plan Škole, Godišnji program rada, Planove stručnog usaršavanja, Planove rada Saveta roditelja, Planove  saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom;
  • Ugradnja kriterijuma i indikatora dobrih inkluzivnih praksi u stalni proces samoevaluacije rada Škole i adekvatno dokumentovanje planova za unapređivanje kvaliteta rada na osnovu rezultata njihove primene.

Pravo učešća imaju osnovne škole na teritoriji Srbije.

Prednost će imati škole koje su započele proces razvoja inkluzivnog obrazovanja uključivanjem učenika iz različitih marginalizovanih grupa u redovna odeljenja, stručnim usavršavanjem nastavnika, formiranjem multidisciplinarnih timova, uključivanjem roditelja u tim, povezivanjem sa lokalnom zajednicom kao i one koje imaju plan daljeg razvoja inkluzivnog obrazovanja u svojoj ustanovi.

U ovom konkursnom ciklusu odobravaće se projekti čije je trajanje ograničeno na 12 meseci. Iznos sredstava po projektu biće  do 700.000,00 dinara.

Rok za podnošenje projektne dokumentacije je 31. 7.2009.

zp8497586rq