Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs za dodelu subvencija zap odsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva od strane nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: Subvencija), odobravaju se u iznosu od 130.000,00 dinara za poljoprivredno gazdinstvo.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se za:

  • registraciju poljoprivrednog gazdinstva u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini, prema odluci Skupštine AP Vojvodine;
  • nezaposlenom licu koje pripada posebno ugroženeim kategorijama stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, Romi, izbegla, raseljena i prognana lica, osobe sa invaliditetom,  samohrani roditelji, žene sa sela i druga

    ugrožena lica);

  • lica koja udružuju iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za zapošljavanje u poljoprivredi, te lica koja udružuju subvenciju sa otpremninom.

PRIJAVE NA KONKURS – ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Nezaposleno lice podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (po mestu prebivališta), sa naznakom: „Konkurs za dodelu subvencija za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva“.

Podnosilac zahteva za dodelu subvencije podnosi:

  • popunjen zahtev (može se dobiti u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje);
  • izvod iz evidencije nezaposlenih sa naznakom: POLJOPRIVREDA;
  • fotokopiju lične karte.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq