Zapis sa oznakom ‘TRAG FONADCIJA’

Poziv za prijavljivanje inicijativa u okviru projekta ZASAD ZA BUDUĆNOST

DELTA HOLDING I DELTA FONDACIJA, U SARADNJI SA TRAG FONDACIJOM

Poziv za prijavljivanje inicijativa u okviru projekta ZASAD ZA BUDUĆNOST

Delta Fondacija kao korporativna fondacija Delta Holdinga, osnovana je 2007. godine sa misijom da integrisano i strateški doprinese unapređenju društva, trajnim rešavanjem problema iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i kulture. Od svog osnivanja Fondacija inicira i realizuje humanitarne akcije, projekte i programe namenjene poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, dece bez roditeljskog staranja, stanovnika u socijalnoj potrebi, a podršku pruža i talentovanim učenicima i studentima. U proteklih 10 godina Fondacija je realizovala 3.548 humanitarnih akcija, kroz koje je u društvenu zajednicu uloženo 37 miliona EUR, a pomoć dobilo 703.000 stanovnika Srbije, a izgrađene su i 3 zadužbine.

Treći put po redu Delta Fondacija, kao korporativna fondacija Delta Holdinga, sprovodi projekat „Zasad za budućnost“. U prva dva ciklusa projekta „Zasad za budućnost“ grantove u ukupnoj vrednosti od preko 24 miliona dinara dobilo je dvanaest najboljih projekata iz Šapca, Zemuna, Priboja, Smedereva, Surčina, Užica, Kikinde, Golubinaca, Grdelice, Bosilegrada, Aranđelovaca i Stanišića. Dobitnici grantova su tokom poslednje tri godine podigli zasade voća i povrća, u plastenicima i na otvorenom, proširili kapacitete farmi za uzgoj svinja, pokrenuli su sekundarnu proizvodnju slatkog i slanog programa (ajvar, slatko, džem, kiseli krastavci), kao i proizvodnju sokova i rakije. U okviru svojih socijalnih preduzeća ostvarili su značajne rezultate: zaposlili su i/ili radno angažovali 165 osoba iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva (samohrane majke, žene na selu, izbeglice, osobe sa mentalnim teškoćama, itd.), a gotovo 4.000 ljudi je imalo direktnu ili indirektnu korist od projekta. Na svojim zasadima i farmama proizveli su više od 100.000 kg voća i povrća (paprika, paradajz, krastavac, šljiva, itd.), 911 tovljenika i ostvarili su prihod od plasmana poljoprivrednih proizvoda u iznosu od preko 7.673.000,00 RSD.

Projekti Delta Fondacije, osim potreba lokalne zajednice, prate razvoj i promene kompanije. U skladu sa petogodišnjom strategijom Delta Holdinga, usvojena je strategija Delta Fondacije usmerena ka realizaciji projekata u oblasti osnovnog poslovanja Delta Holdinga – poljoprivrede.

U okviru projekta „Zasad za budućnost“ dodeliće se sredstva u visini do 6.000.000,00 RSD.

Fokus projekta „Zasad za budućnost“
Projekat „Zasad za budućnost“ ima za cilj da se kroz podršku socijalnim preduzećima1 unapredi postojeća primarna i/ili sekundarna poljoprivredna proizvodnja na više lokacija u Srbiji, da se time poveća zaposlenost i smanji siromaštvo. Oblast poljoprivrede odabrana je jer je u sladu sa Strategijom društveno odgovornog poslovanja Delta Holdinga. Potencijalni aplikanti treba da budu socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (organizacije, udruženja građana i zadruge), registrovana na teritoriji Republike Srbije, sa tri godine iskustva u oblasti poljoprivrede i da posluje bez gubitka.

Projekti kojima se potencijalni aplikanti prijavljuju treba da budu usmereni na unapređenje primarne i/ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u tri poljoprivrede oblasti: povrtarstvo, uzgoj svinja i voćarstvo.

Primarna proizvodnja podrzumeva uzgoj svinja, kao i voća i povrća na otvorenim poljima i/ili u plastenicima/staklenicima i obavezni plasman poljoprivrednih proizvoda radi sticanja prihoda ili profita koji će dalje biti usmeren na rešavanje socijalnih problema lokalne zajednice. Pored primarne poljoprivredne proizvodnje, aplikanti se mogu javiti idejama za pokretanje ili unapređenje sekundarne poljoprivredne proizvodnje (npr. proizvodnja ajvara, voćnih sokova, proizvodnja i plasman finalnih proizvoda od voća i povrća, itd.). Neophodno je da predloženi projekti imaju razrađen jasan biznis plan sa posebnim fokusom na socijalni aspekt (usmerenost na rešavanje određenog socijalnog problema, zapošljavanje ili rešavanje problema ugroženih/marginalizovanih grupa, itd.), ekonomsku uspešnost (visina godišnjeg obrta sredstava, organizacija poslovanja, plasman proizvoda, itd.), kao i da pokažu potencijal za održivost i unapređenje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje. Posebno naglašavamo da je neophodno završiti projektne aktivnosti i ostvariti planirane rezultate do 1. maja 2019. godine.

Visina donacije:
Najbolje razrađeni i najrealističniji projekti razvijeni u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa dobiće novčanu podršku i/ili podršku u drugim neophodnim resursima (stručna podrška, oprema, sadni materijal, plasman proizvoda) u iznosu od 120.000,00 do 850.000,00 RSD.

U okviru projekta „Zasad za budućnost“ Delta Fondacija dodeliće ukupna sredstva u visini do 6.000.000,00 RSD.

Visina granta je podeljena u dva lota:
• Raniji dobitnici granta mogu aplicirati za sredstva u iznosu od 120.000,00 do 600.000,00 RSD po grantu;
• Aplikanti koji do sada nisu bili dobitnici grantova u okviru projekta „Zasad za budućnost“ mogu aplicirati za sredstva u iznosu od 120.000,00 do 850.000,00 RSD po grantu.

Oblast podrške:
Inicijative koje se podržavaju u okviru ovog projekta isključivo se odnose na primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju u sledećim oblastima:
• Povrtarstvo
• Uzgoj svinja
• Voćarstvo

Kriterijumi za učešće u projektu:
Ko se može prijaviti?
Konkurs je namenjen socijalnim preduzećima (programima socijalnog preduzetništva) u oblasti poljoprivrede sa područja Srbije bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge i fondacije). Neophodno je da aplikanti budu registrovani i aktivno rade najmanje tri godine u oblasti poljoprivrede ili su ostvarili partnerstvo sa organizacijom koja ima iskustvo u oblasti poljoprivrede, kao i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije. Konkurs je otvoren za aplikante koji nisu ranije dobijali podršku u okviru projekta „Zasad za budućnost“, kao i za ranije dobitnike grantova u okviru navedenog projekta.

Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.
Zainteresovani aplikanti treba da pošalju razrađenu projektnu ideju kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše 20 strana, font Calibri, veličina 11). Formular za projekte, obrazac budžeta, kao i forma biznis plana nalaze se u pratećem materijalu.

Rok za prijavu:
Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16:00 časova.

Neophodno je popuniti i podneti sledeća dokumenta prilikom apliciranja za učešće u programu „Zasad za budućnost“:
1. Popunjeni formular za projekte (uz dodatne priloge)
2. Obrazac budžeta
3. Biznis plan
4. Overeni akt o registraciji udruženja/zadruge/fondacije
5. Skenirani finansijski izveštaji za 2015. i 2016. godinu (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks) overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica aplikanta.

Podrška aplikantima – U toku trajanja konkursa potencijalnim aplikantima biće omogućeno da dobiju detaljnije informacije o samom konkursu i pomoć tokom apliciranja u okviru projekta „Zasad za budućnost”. Ukoliko budete imali dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na e-mail adresu zasadzabuducnost@deltaholding.rs ili zasadzabuducnost@tragfondacija.org sa subject-om: Pitanje, najkasnije do 20. februara 2018. godine ili da kontaktirate Vladimira Radojičića iz Trag fondacije putem telefona na broj 011/7839 467 (lokal 104).

Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16:00 časova.

Detaljnije

KONKURS „Demokratija, to sam ja”

democracyTRAG FONDACIJA

KONKURS „Demokratija, to sam ja”

Trag fondacija u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv za podnošenje predloga projekta koji se odnose na kreiranje i realizaciju kreativnih kulturnih, umetničkih i/ili medijskih sadržaja koji su usmereni na iniciranje i otvaranje javne debate o ulozi i učešću građana u demokratskim procesima. Kulturni, umetnički i medijski sadržaji treba da, na inovativan i angažovan način, stvore mogućnosti i podstaknu javni dijalog o potrebnim političkim promenama u oblastima za koje su sami građani tokom izbora pokazali najviše interesovanja (indikativna lista se nalazi dalje u Pozivu). Predloženi sadržaji treba da promovišu aktivno uključivanja građana/ki u demokratske procese i afirmišu ulogu građana/ki kao ključnih aktera u razvoju demokratije.

Projekat “Real say on policy” sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Fokus i oblasti konkursa
Vođena istraživanjem “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine“ koje je sprovela CRTA, a koje pokazuje da još uvek manje od trećine građana učestvuje u političkom životu Srbije, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća u demokratskim procesima, Trag fondacija  realizuje konkurs „Demokratija, to sam ja“. Konkurs ima za cilj da podrži inicijative koje koriste kulturne, umetničke i medijske sadržaje i na inovativan način otvaraju debatu u javnosti o ulozi i položaju građana u zajednici, ali i u društvu u celini. Inicijative treba da pokažu da imaju potencijal da privuku pažnju javnosti i ukažu na potrebne političke promene u onim oblastima za koje su građani tokom izbornog procesa pokazali najviše interesovanje. Indikativna lista oblasti i pitanja za koje su građani/ke tokom izbora pokazali najviše interesovanja uključuje:

  • Ostvarivanje prava na rad;
  • Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva;
  • Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju;
  • Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje;
  • Biračko pravo građana (aktivno i pasivno);
  • Pravo na pravično suđenje;
  • Ljudska prava i građanske slobode i građanska prava kroz ustavnu reformu.

Očekivani rezultati
Budući dobitnici donacija treba da kroz realizaciju kulturnih, umetničkih i medijskih sadržaja skrenu pažnju javnosti i podstaknu javni dijalog o neophodnim političkim promenama u okviru navedenih oblasti. Predloženi sadržaji mogu biti različiti, ali prednost će imati inicijative koje koriste inovativne i angažovane pristupe kao što: stand-up i fleš mob performansi, viralni online, ali i medijski sadržaji, angažovani teatar, hip-hop i drugi angažovani muzički pravci, ulične akcije sa građanima/kama, umetničke instalacije, itd. (lista navedenih aktivnosti je okvirna i nije konačna).

Neophodno je da dobitnici grantova realiziju javne događaje i/ili druge sadržaje u okviru kojih će aktivno uključiti veći broj građana/ki i/ili skrenuti pažnju javnosti (nadležnih institucija, donosilaca odluka, medija, građana/ki, drugih OCD, itd.) na važna pitanja i neophodne političke promene u oblastima koje su navedene u ovom konkursu. Posebno naglašavamo da dobitnici grantova treba da planirane kulturne, umetničke i medijske sadržaje realizuju na regionalnom i lokalnom nivou i da obuhvate više gradova i/ili opština u regionu (minimalno 4) u kojima će realizovati svoje aktivnosti.

Visina donacije:
Visina donacije je do 3000 $ (u dinarskoj protivvrednosti) pri čemu se najviše do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se troškovi upravljanja projektom i režijski troškovi, a pod programskim  troškovima oni koji su direktno povezani sa projektnim aktivnostima, uključujući i honorare za osobe koje su angažovane na realizaciji tih projektnih aktivnosti.

Kriterijumi za učešće u konkursu:
Organizacije civilnog društva koje su registrovane i deluju na teritoriji Republike Srbije.
Posebno napominjemo da neformalne grupe građana, umetničke i pozorišne grupe, mediji i drugi subjekti mogu učestvovati na konkursu kao partneri na projektu (podnosilac projekta mora biti registrovana organizacija civilnog društva).
Prijave profitnih inicijativa, državnih i javnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.

NAPOMENA: Registrovane organizacije civilnog društva mogu aplicirati sa samo jednim projektnim predlogom koji se odnosi na jednu ili više određenih oblasti navedenih u Pozivu za prijavu. Registrovane organizacije civilnog društva mogu učestvovati na konkursu kao podnosilac projekta ili kao partner, nije dozvoljeno da ista organizacija učestvuje u konkursu sa više od jednim projektnim predlogom.
Neformalna udruženja građana, umetničke i pozorišne grupe, mediji i drugi subjekti mogu učestvovati na konkursu kao partneri. Nije dozvoljeno da isti subjekti budu partneri na više od jednom projektnom predlogu.

Rok za podnošenje projektnih predloga  je 12. oktobar 2016. godine (do 16h).

Za dodatne informacije možete kontaktirati:
Vladimira Radojičića  – menadžera programa javnih politika Trag fondacije: vladimir@tragfondacija.org

i/ili

Anu Novaković – asistentkinju programa filantropije i javnih politika Trag fondacije: ana@tragfondacija.org

Detaljnije

Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama

trag fondacijaTRAG FONADCIJA

Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama

Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA i u okviru projekta „Real say on policy” raspisuje poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Analize i predlozi praktičnih politika koje budu podržane kroz ovaj konkurs, treba da budu kreirane na jednostavan i razumljiv način kako bi se postojeće politike i propisi približili drugim organizacijama i građanima/kama.

Projekat “Real say on policy” sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u analizi javnih politika i javnom zastupanju. Izveštaji i analize javnih politika na jednostavan i razumljiv način treba da približe politike i propise, kao i predložena rešenja, drugim organizacijama civilnog društva i građanima/kama. Kroz ovaj konkurs biće podržane ideje koje se odnose na analize javnih politka u sledećim oblastima, za koje su građani/ke pokazali najviše interesovanja tokom izbora:
•    Ostvarivanje prava na rad;
•    Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva;
•    Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju;
•    Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje;
•    Biračko pravo građana (aktivno i pasivno);
•    Pravo na pravično suđenje;
•    Ljudska i građanska prava kroz ustavnu reformu.

Budući dobitnici donacija treba da kreiraju analizu prethodnog stanja politika i propisa u okviru navedenih oblasti koja se odnosi na period do početka mandata nove Vlade Republike Srbije. Pored toga, neophodno je da za svaku od odabranih oblasti izrade i dva izveštaja o napretku koji će sadržati i preporuke za unapređenje propisa u ovim oblastima. Posebno naglašavamo da izveštaji treba da se odnose na sledeće vremenske periode: prvih 100 dana Vlade Republike Srbije, kao i izveštaj nakon šest meseci od izbora nove vlade.

Visina donacije je do 2500 $ pri čemu se do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove.

Na konkurs mogu da se prijave registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa područja Srbije koje imaju minimum dve godine iskustva u oblastima za koje se prijavljuju i koje imaju ostvarene rezultate u analizama javnih politika i u procesu javnog zastupanja.

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDŽET. Navedena dokumenta potrebno je proslediti na sledeću e-mail adresu: zastupanje@tragfondacija.org do 11.jula 2016.godine (16h).

Detaljnije