Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM / GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE’

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja

FishingStonewallLake-def-003POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

Konkursna dokumentacija se podnpsi u roku od 14 dana od dana objavljivanja Konkursa za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja u dnevnom listu „Dnevnik“.

Sve pptrebne infprmacije u vezi sa kpnkurspm mpgu se dpbiti putem mejla: tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs ili na telefon: 021/487 4658

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

planski dokumentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata i to:

1.    plana generalne regulacije
2.    plana detaljne regulacije

Rok: 20.04.2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana

Green_HousePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 4.600.000,00 dinara i

2. projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Uslovi konkursa:
•    Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije-udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine
•    Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 120.000,oo dinara
•    Realizacija projekta na teritoriji AP Vojvodine
•    Opravdana prethodno dodeljena sredstva na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Konkursna dokumentacija koju treba dostaviti:
•    Prijavni obrazac-opis projekta sa budžetom, koji se nalazi na internet sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.
•    fotokopija Rešenja o registraciji udruženja (iz APR-a)
•    fotokopija Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma),
•    fotokopija PIB obrasca
Prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Prilikom ocenjivanja i rangiranja primenjuju se sledeći kriterijumi:
– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
– broj učesnika i nosioca projekta;
– iznos honorara projektnog tima (ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom);
– visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora ukoliko je za izvođenje projekta potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje  štampe i drugi načini prezentacije).

Rokovi za sprovođenje konkursa:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 17.04.2015. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 07.05.2015. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2015. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15.12.2015. godine.

Kontakt osoba za projektnu oblast pod tačkom 1: Olivia Tešić, telefon 021/487-4486, e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs; kontakt osoba za projektnu oblast pod tačkom 2: Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs).

Detalji

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine.

np_tabla2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine.

Projektne oblasti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1.    Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa;
2.    Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume);
3.    Promocija zaštićenih područja.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:

1.    Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, park prirode i zaštićeno stanište, sa 1 projektom za svako zaštićeno područje kojim upravljaju;
2.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 22.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1.    Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2.    Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.
3.    Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.

Uslovi konkursa:

1.    Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata;
2.    Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode;
3.    Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava, posebno će se uzimati u obzir:
1.    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;
2.    primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;
3.    nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;
4.    procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;
5.    Nova kreativna rešenja u oblasti zaštite prirode.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

•    dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 10.09.2014. godine;
•    donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
•    rok izvršenja ugovorene obaveze: 01.12.2014. godine;
•    rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.12.2014. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem;
2.    O podnetim projektima odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata;
3.    Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava;
4.    Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rokove za realizaciju projekta i dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs se dostavljaju Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs) putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Brigita Marić, telefoni: 021/487-4486; 021/557-283).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

env protPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2014. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2014. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, i to:

1.    projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 3.000.000,00 dinara
i
2.    projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
 
Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na internet sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Prilikom konkurisanja podneti:
fotokopiju Rešenja o registraciji udruženja (iz APR-a) i fotokopiju Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa, fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave) i biografija koordinatora/ke projekta.
Opis projekta treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta, kontakt osobu, ciljeve, aktivnosti, obim i vreme realizacije projekta, projektne faze, plan upotrebe sredstava, očekivane rezultate, sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora, ukoliko su projektom predviđeni.
Prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Prijava organizacije koja nije opravdala prethodno dodeljena sredstva neće biti razmatrana na ovom konkursu.

Iznos honorara projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom.

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
–  dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–  broj učesnika nosioca projekta;
– visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora ukoliko je za izvođenje projekta potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje  štampe i drugi načini prezentacije).

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 04.07.2014. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 11.07.2014. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2014. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15.12.2014. godine.

Detaljnije

Dodela bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011.

godini za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za:    

I Su/finansiranje izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave, planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika i projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, u cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom) u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 dinara, u cilju ispunjenja  obaveza jedinica lokalnih samouprava u skladu sa  članom 97. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) i ciljeva Nacionalne strategije upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Službeni glasnik RS”, broj 29/10) u pogledu povećanja broja stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja otpada i razvijanja sistema primarne selekcije otpada.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac za tačku 1. možete preuzeti ovde  ; obrazac za tačku 2. možete preuzeti ovde) Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:

– ZA TAČKU I: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave ili predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta, odnosno izjavu predsednika opštine/grada o stepenu prioriteta investicije prema strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave ili nekom drugom važećem dokumentu za izradu projektno-tehničke dokumentacije,

–  ZA TAČKU I: informaciju o lokaciji ili lokacijsku dozvolu za izradu projektno-tehničke dokumentacije, u skladu sa članom 53. ili 54. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11),

–  ZA TAČKU II: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta,

–  ZA TAČKU II: potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju PIB obrasca,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

–  ZA TAČKU I  i II: izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

–  ZA TAČKU I i II: izjavu da je ugovor o izradi planske ili projektno – tehničke dokumentacije, odnosno nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planske ili projektno-tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana, odnosno broj stanovnika u naseljenim mestima za koje se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za infrastrukturne objekte,
–   stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      stepen završenosti-usklađenosti planskog dokumenta po Zakonu o planiranju i izgradnji, –      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije, odnosno nabavke opreme ili uređaja,
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–     dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” do 01.11.2011. godine,
–     donošenje odluke o dodeli sredstava:  15.09, 14.10. i 15.11.2011. godine,
–     rok izvršenja ugovorene obaveze: 6 meseci od dana potpisivanja ugovora,
–     objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:
21.11.2011. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV”, u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet sajtu Sekretarijata.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.
Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno nabavku opreme ili uređaja podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.arhiurb.vojvodina.gov.rs i www.eko.vojvodina.gov.rs).
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs – Su/finansiranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine” ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba za prijave iz tačke I ove odluke je Đorđe Vidicki na telefon: 021/487-4529, a kontakt osoba za prijave iz tačke II ove odluke je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Tekst konkursa