Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

Konkursi

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање започињањa нових поступака комасације

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте започињање нових поступака комасације локалних самоуправа (градова и општина) с
територије АП Војводине.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 10.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.
Предмет суфинансирања јесу трошкови: процене вредности земљишта, извођача геодетско‐техничких
радова, надзорног органа, радова на крчењу терена и уређењу земљишта који су нужни ради несметаног спровођења комасације, набавка белега, катастарско класирање и бонитирање земљишта и слично.
Предмет суфинансирања нису трошкови: комисије за комасацију, поткомисија, комисије за јавну набавку, консултантских услуга, канцеларијског материјала и опреме, израда програма комасације, телефона, струје, закупа просторија, репрезентације и слично.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине, уз услов да у претходном периоду нису закључили уговор о коришћењу средстава за започињање комасације, а да сама
реализација комасације још није започета.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ oбрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. програм комасације (на увид);
5. копија сагласности на Програм комасације, коју издаје Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
6. копија акта којим је скупштина јединице локалне самоуправе донела Програм комасације;
7. копија Одлуке Скупштине општине о спровођењу комасације;
8. подаци о катастарској општини за коју се планира започињање поступка комасације и то: величина
грађевинског реона, величина ванграђевинског реона, број парцела у грађевинском реону, број парцела у ванграђевинском реону, обавезно навести да ли је у предметној катастарској општини у претходном периоду већ реализована комасација (податке преузети од службе за катастар непокретности).
Уколико буде неопходно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за започињање нових поступака комасације. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Одобрена средства у висини до 55% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији уговорене
обавезе.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – комасација”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за
започињање нових поступака комасације могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).