Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE’

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000 dinara

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja odobravaju se sredstva za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u pisanim ili elektronskim javnim glasilima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine, uključujući i Internet stranice upisane u registar javnih glasila.

Sredstva se odobravaju za sledeće namene: sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja, afirmaciju multikulturalnosti, razvoj višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima značajnim za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75%                      vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je : sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa, unapređenje programskih sadržaja javnih glasila, razvoj obrazovanja i negovanje jezika i kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, informisanje o evropskim vrednostima i razvijanje građanske svesti kreiranjem i proizvodnjom novih sadržaja ili putem poboljšanja i inoviranja postojećih sadržaja, koji se odnose posebno na aktuelnu ekonomsku i ukupnu društvenu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, zatim položaja mladih i starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, afirmaciju demokratskih principa i druge aktuelne teme.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, kreativnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika i programi višejezičnog, multikulturnog i interkulturalnog sadržaja.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila koje je od posebnog značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, izdavači novina i osnivači javnih glasila upisanih u registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa, uključujući i Internet stranice upisane u registar

javnih glasila, i audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Na konkursu ne mogu učestvovati :
–    osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    medijski proizvodi koji se distribuiraju/emituju preko javnih glasila koja većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmatrati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu,
–    neblagovremeno podnete prijave,
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata podsticanja javnog informisanja,
–    nepotpune prijave,
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
–    prijave sa nepotpunom dokumentacijom,
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Podnosioci prijava će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila
–    fotokopija dozvole za emitovanje izdata od Republičke radiodifuzne agencije (za elektronske medije)
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    potpisan ugovor o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu  od Republičke radiodifuzne agencije (za audio i video produkcije)

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.
2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o namenskom utrošku sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za informacije: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74 .

Link

zp8497586rq

Sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara.
Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 80% vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je sufinansiranje:
– seminara koji se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka.
– medijskih festivala

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Kriterijumi su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila, profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti informisanja koje imaju sedište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
Na konkursu ne mogu učestvovati podnosioci prijava koji su u teškoćama u skladu sa čl. 81. st. 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitan

ju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu
–    neblagovremeno podnete prijave
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja
–    nepotpune prijave
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo.
Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf .

Nosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
– izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

2. Jedan primerak putem elektronske pošte na: mediji.psinf@gmail.com  sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

Korisnik sredstava je dužan da  projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine.
Sredstva se  koriste isključivo za namene za koja su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o realizaciji projekta i  dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 021/487-42-74

Link

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za  sufinansiranje  tehničko-tehnolo How To Beg Ur Ex To Love In A Love Talk Tips škog opremanja javnih glasila

iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000 dinara

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira male privredne subjekte u visini do 70% vrednosti projekta.

U skladu sa čl. 2. st. 1. tač. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), mali privredni subjekat je privredni subjekat koji zapošljava manje od 50 ljudi, čiji je godišnji promet i/ili ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila:
-nabavka redakcijske opreme
-nabavka i instalacija studijske opreme
-nabavka i instalacija računarskih sistema i softvera
-osposobljavanje zaposlenih u medijima za tehničko-tehnološke inovacije

Cilj konkursa je: unapređenje rada javnih glasila putem nabavke nove opreme.
Kriterijumi pri odobravanju sredstava su:
– značaj tehničko-tehnološkog opremanja javnog glasila za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine,
– značaj tehničko-tehnološkog opremanja za unapređenje prava na informisanje na jezicima nacionalih zajednica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– kvalitet, aktuelnost, kreativnost, eksperiment u žanru,
– racionalnost projekta.

II  USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, izdavači novina i osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa, uključujući i Internet stranice upisane u Registar javnih glasila, čiji projekti doprinose: razvoju medija i njihove delatnosti, razvoju programa u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, promovisanju kulture dijaloga, toleranciji, slobodi, razvoju civilnog društva u kome će građani biti informisani o svim relevantnim društvenim pitanjima. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila koje je od posebnog značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati :
–    osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine,
–    osnivači javnih glasila koji su u teškoćama u skladu sa čl. 7. st. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume

za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitanju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmatrati :
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu,
–    neblagovremeno podnete prijave,
–    prijave koje nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila,
–    nepotpune prijave,
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.
Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Podnosioci prijava će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Prateća dokumentacija:
– Fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata,
– Fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila,
– Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
– Fotokopija dozvole za emitovanje izdate od Republičke radiodifuzne agencije (za elektronske medije),
– Izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.
Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs TTO.
2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o realizaciji projekata i dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije obaveza na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74 .

Link

How To Beg Ur Ex To Love In A Love Talk Tips

zp8497586rq

Stipendiranje studenata novinarstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Stipendiranje studenata novinarstva

Konkurs za stipendiranje studenata novinarstva, drugih medijskih struka i ostalih zanimanja neophodnih javnim glasilima

Visina ukupnih sredstava predviđenih za dodelu po konkursu je 2.940.000,00 dinara.

I PREDMET, CILJ USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA

Predmet konkursa je  stipendiranje studenata novinarstva, drugih medijskih struka i ostalih zanimanja neophodnih javnim glasilima u AP Vojvodini.

Uslovi pri odobravanju sredstava su:

– da osnivač javnog glasila koji predlaže kandidata za stipendiju ima sedište na teritoriji AP Vojvodine

– da je sistematizacijom radnih mesta medija predlagača iskazana potreba za  kadrom.

Kriterijumi pri odobravanju sredstava su:

značaj medija, predlagača za javno informisanje građana Vojvodine;

II PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Sredstva se odobravaju za stipendiranje studenata novinarstva, drugih medijskih struka i ostalih zanimanja neophodnih javnim glasilima.

Na  javni konkurs se može prijaviti osnivač javnog glasila, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine  sa predlogom i iskazanom potrebom za kadrom – studentom. Mogu se stipendirati studenti svih godina studija osim studenata prve godine studija i apsolventi.

Mesečni iznos stipendije je 7.000,00 dinara i obezbeđuje se za akademsku 2009-2010. godinu u trajanju od 10 meseci.

Osnivač javnog glasila je dužan da, nakon sticanja diplome studenta na odgovarajućem fakultetu, zasnuje radni odnos sa studentom kome je dodeljena stipendija u istom trajanju koliko traje stipendiranje. Student je dužan da, nakon sticanja diplome na odgovarajućem fakultetu, zasnuje radni odnos u javnom glasilu u istom trajanju koliko traje stipendiranje.

Sredstva se odobravaju na osnovu  prijave na konkurs.

Osnivač javnog glasila podnosi prijavu o potrebi za kadrom koji želi da bude stipendiran od strane Sekretarijata.

Osnivač javnog glasila  uz prijavu prilaže uverenje:

– da je student državljanin Republike Srbije;

– da student ima prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

–  o upisu studenta u tekuću školsku godinu i

– o položenim ispitima.

– da nije ponovio ni jednu godinu studija;

– da je na prethodnim godinama studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,50.

Rok: 20.11.2009. god.

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja afirmacije multikulturalnosti i razvoja višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja afirmacije multikulturalnosti i razvoja višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 3.500.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.
Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje tematskih rubrika, emisija, feljtona, serijala, analiza, reportaža i drugih sadržaja u štampanim i elektronskim javnim glasilima na jezicima nacionalnih zajednica i u višejezičkim javnim glasilima u Vojvodini, kao i u internet izdanjima tih javnih glasila.

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih zajednica u AP Vojvodini na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoj obrazovanja, negovanje sopstvene kulture i identiteta i razvoj višejezičkih programa, razvoj raznovrsnosti medija, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa, razvoj

jezičke kulture, razvijanje građanske svesti, demokratskih potencijala i informisanje o evropskim integrativnim procesima,.

Kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih zajednica, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika i programi multikulturnog i interkulturalnog sadržaja.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači novina i osnivači radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog i/ili televizijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou kao i audio i video produkcije koje i maju potpisane ugovore o emitovanju emisija sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Rok: 22.06.2009.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u medijski nedovoljno razvijenim sredinama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u medijski nedovoljno razvijenim sredinama

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 5.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Vojvodini značajnih za ostvarivanje javnog interesa u medijski nedovoljno razvijenim lokalnim sredinama Vojvodine. Sufinansiraju se projekti kojima se  informiše javnost u lokalnim samoupravama koje nemaju pokrajinska i regionalna javna glasila ili koje istovremeno nemaju lokalne novine, radio i televiziju.

Cilj konkursa je: razvoj raznovrsnosti medija i ostvarivanje prava građana na javno informisanje u medijski nedovoljno razvijenim sredinama.
Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje, kvalitet, originalnost i aktuelnost autorskog pristupa, značaj projekta za razvoj opštine u manjim  i medijski nedovoljno razvijenim sredinama u AP Vojvodini.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači lokalnih novina, radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog ili televizijskog programa na lokalnom nivou kao i audio i video produkcije koje i maju potpisane ugovore o emitovanju emisija sa emiterima koji imaju dozvolu RRA, sa sedištem u medijski nedovoljno razvijenim sredinama, koje su navedene u sledećoj tabeli:

ADA

ALIBUNAR APATIN BAČ
BAČKA PALANKA BAČKA TOPOLA BAČKI PETROVAC BELA CRKVA
BEOČIN BEČEJ ŽABALJ ŽITIŠTE
INĐIJA IRIG KANJIŽA KOVAČICA
KOVIN KULA MALI IĐOŠ NOVA CRNJA
NOVI BEČEJ NOVI KNEŽEVAC OPOVO PEĆINCI
PLANDIŠTE RUMA SENTA SEČANJ
SRBOBRAN SREM. KARLOVCI STARA PAZOVA TEMERIN
TITEL ČOKA

Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

Rok: 22.06.2009.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je: Podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja kreiranjem i proizvodnjom novih sadržaja ili putem poboljšanja i inoviranja postojećih sadržaja, koji se odnose posebno na aktuelnu ekonomsku i ukupnu društvenu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, zatim položaja mladih i starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, afirmaciju multikulturalnosti AP Vojvodine, razvoj interkulturalizma, inform

isanje o evropskim integrativnim procesima, razvoj građanske svesti, afirmaciju demokratskih potencijala i druge aktuelne teme.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru,

finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čiji osnivač ima sedište u AP Vojvodini.

Pravo podnošenja prijave na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači novina, osnivači radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog ili televizijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou, kao i audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Rok: 22.06.2009. god.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje:

Organizovanje seminara i tribina koje se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti koji su dostupni većem broju korisnika

Pravo učešća na konkursu imaju profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva koje se bave medijskom problematikom čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije. Komisija satavljena od predstavnika pokrajinskih organa, strukovnih udruženja i nevladinih organizacija razmatraće pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata.

Rok: 22.06.2009. god.

Konkurs za unapređenje programa javnih glasila

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za unapređenje programa javnih glasila

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 3.000.000 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je finansiranje  projekata:

1. prevođenje  televizijskih emisija sa jezika nacionalnih manjina na srpski jezik i obrnuto,

2. višejezičkih i multimedijalnih internet prezentacija.

Cilj konkursa je:

– praćenje informativnih emisija proizvedenih na jezicima koji su u javnoj upotrebi u AP Vojvodini,

– razvoj višejezičnosti i afirmacija multikulturalnosti preko interneta.

Kriterijumi pri izboru programa su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj proj

ekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači lokalnih, regionalnih i pokrajinskih novina i osnivači, pravna i fizička lica koja imaju dozvolu RRA za emitovanje televizijskog i radijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou, audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA i fizička i pravna lica koja informišu javnost preko internet prezentacija.

Rok: 22.06.2009.

zp8497586rq

Jača saradnja Vojvodine i italijanskih regija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Jača saradnja Vojvodine i italijanskih regija

Jača saradnja Vojvodine i italijanskih regija

Italijanske regije su zainteresovane da u Vojvodini otvore predstavništva putem kojih bi bila uspostavljana poslovna i administrativna saradnja, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Regije Umbria i Molize bi bile prve predstavljene u budućoj “italijanskoj kući” u Vojvodini, dogovoreno je prilikom posete srpske delegacije Italiji , u kojoj su bili direktor Kancelarije za evropske poslove Predrag Novikov, pokrajinski sekretar za privredu Siniša Lazić i pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Jelena Marjanović.

Lazić je pozvao italijanske privrednike da u što većem broju prisustvuju predstojećim sajmovima u Vojvodini, poručivši da je naša pokrajina pogodno tlo za veće italijanske investicije.

Sa predstavnicima regija Friuli-Venecija-Đulija, Sangro Aventino i Bareze razgovarano je o mogućnostima ulaganja u građevinski sektor Srbije, navedeno je u saopštenju.