Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA’

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2018. godini

Rok: 26.05.2018. godine

Detaljnije

Javni konkurus za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurus za finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2018. godini na teritoriji Republike Srbije

1. CILJ JAVNOG KONKURSA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture finansiraće radove koji se izvode na osnovu članu 144. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014.), za koje se ne izdaje građevinska dozvola, kao i radove za koje postoji pravosnažno odobrenje kojim je dozvoljeno izvođenje radova za koju se traže finansijska sredstva i to na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja i decu beskućnike (prihvatilišta i svratišta za decu i mlade bez doma), (u daljem tekstu: Sigurne kuće, prihvatilišta i svratišta).

Raspisivanjem javnog konkursa Ministarstvo želi da doprinese poboljšanju uslova stanovanja, za korisnike stambene podrške, pre svega za žrtve porodičnog nasilja i decu beskućnike, a što je u skladu sa članom 89. stav 4. tačka 3 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, odnosno Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije socijalnog stanovanja.

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 10.000.000,00 dinara obezbeđena su u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (Službeni glasnik RS“, br. 113/17), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 0701 – Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450 – saobraćaj, Programska aktivnost, 0005 – Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

2. USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja.

Dodatni uslovi za učešće na Konkursu su:
– sprovođenje aktivnosti za realizaciju projekata je teritorija Republika Srbija;
– po navedenom Konkursu predlažu se kratkoročni projekti, ne duži od 6 meseci, kako bi se sve faze projekta (uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja) završile u 2018. godini;
– jedna organizacija može predložiti jedan projekat;
– organizacija mora da ima potpisan pravni akt (ugovor, memorandum, sporazum, itd.) o uzajamnoj saradnji i podršci sa jednom od Sigurnih kuća, prihvatilišta ili svratišta na teritoriji Republike Srbije.
– organizacija mora da ima potvrdu da je dostavljeno pravnosnažno odobrenje, kojim je dozvoljeno izvođenje radova za koju se traže finansijska sredstva, na snazi odnosno da nije prestalo da važi, a koje je izdato od strane nadležnog organa koji je izdao predmetno rešenje.

Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno konkursom opredeljena sredstva, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

3. TEMATSKE OBLASTI U KOJIMA JE PLANIRANA FINANSIJSKA PODRŠKA

Unapređenje objekata za stambeno zbrinjavanje – Dodela sredstava za poboljšanje uslova stanovanja u objekatima za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica, konkretno za žrtve porodičnog nasilja i decu beskućnike (prihvatilišta i svratišta za decu i mlade bez doma).

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/361-98-20, Aleksandra Benković.

Rok za podnošenje prijava je do 13.04.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurus za su/finansiranje projekata udruženja u oblasti socijalnog stanovanja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurus za su/finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2017. godini na teritoriji Republike Srbije

CILJ JAVNOG KONKURSA

Glavni cilj javnog konkursa jeste realizacija projekata za izvođenje radova na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja (u daljem tekstu: Sigurne kuće), za koje se ne izdaje građevinska dozvola saglasno članu 144 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014. Kroz ovaj cilj doprinosi se i poboljšanju uslova stanovanja, za korisnike stambene podrške, pre svega za žrtve porodičnog nasilja, a što je u skladu sa članom 89. stav 4. tačka 3 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, odnosno Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije socijalnog stanovanja.

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 10.000.000,00 dinara obezbeđena su u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS“, br. 99/16) razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 0701 – Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450 – saobraćaj, programska aktivnost, 0005 – Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja.

Dodatni uslovi za učešće na Konkursu su:
– po navedenom Konkursu predlažu se  kratkoročni projekti, ne duži od četiri meseca, kako bi se sve faze projekta (uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja) završile u 2017. godini;
– jedna organizacija može predložiti jedan projekat;
– organizacija mora da ima potpisan pravni akt (memorandum, sporazum, itd.) o uzajamnoj saradnji i podršci sa jednom od Sigurnih kuća na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno konkursom opredeljena sredstva, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

Rok: 13.04.2017. god.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čiji su nosioci udruženj

Safe schoolMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016 godini

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije, upisane u Registar APR-a.

Rok za podnošenje prijava je 28. mart 2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

planMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade urbanističkih planova u 2015. godini.

Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje predloga projekata je 13.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs opštinama – Uklanjanje objekata koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole

Građevinska-dozvola-1024x6781-1024x480MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo) jedinicama lokalne samouprave radi uklanjanja objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole, a koji su u nadležnosti lokalnih saomouprava.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1. Uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, finansiraće se iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Finansijskog plana Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj: 401-00-126/5/2015-02 od 01.09.2015. godine, Program: 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, Programska aktivnost 005 – regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija, Funkcija 620 – razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija: 4631 – Transferi – Rušenje bespravno sagrađenih objekata, a na osnovu „transfera ostalim nivoima vlasti“, u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 din.

2. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo nisu bespovratna, s obzirom da je odredbom člana 171. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji propisano da troškovi izvršenja inspekcijskog nadzora padaju na teret budžeta nadležnog organa, do naplate od izvršenika. Nakon naplate sredstava od izvršenika, jedinice lokalne samouprave vrše povraćaj sredstava u budžet Republike Srbije.

3. Pravo na dodelu sredstava imaju sve jedinice lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu budžetskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole” ili neposredno na pisarnici republičkih organa.
(Kontakt osoba za prijave je Katarina Vučenović, telefon: 011/21-38-311 , e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na konkurs dostavlja se Ministarstvu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs)
2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke
3. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
– Pravosnažno rešenje o uklanjanju objekta ili dela objekta,
– overenu fotokopiju PIB obrasca,
– overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

Konkurs je objavljen je na internet stranici Ministarstva dana 07. oktobra 2015. godine i traje 8 dana od dana objavljivanja.

Kontakt osoba u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je Katarina Vučenović (tel: 011/21-38-311, e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs)

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva i saobraćaja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva i saobraćaja, koji su od javnog interesa

Rok: 28.09.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastukture čiji su nosioci udruženja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2015. godini

Rok: 08.04.201

Detaljnije