Zapis sa oznakom ‘FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO’

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    doprinose otvaranju dijaloga unutar romske zajednice o običajima i obrascima života koji otežavaju lični razvoj i društvenu pokretljivost pripadnika zajednice, predlažu nove održive modele emancipacije i podržavaju članove zajednice da usvoje nove prakse;
•    zagovaraju uvođenje novih afirmativnih mera i programa (samo)zapošljavanja i socijalne zaštite kako bi se povećala zapošljivost pripadnika romske zajednice i smanjila zavisnost porodica od dečijeg rada.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva – prvenstveno romska udruženja građana, javne institucije i policy instituti.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 26. MARTA 2017. GODINE.  

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; i/ili predlažu modele njihove primene naročito u oblasti obrazovanja i javnog informisanja;
•    doprinose približavanju stavova i postizanju konsensusa između „većine“i „manjina“ o potrebi i načinima jačanja interkulturalizma ili doprinose unapređenju interkulturnih kompetencija građana i javnih i drugih institucija (škola, medija, institucija kulture i sl.);
•    doprinose širenju razumevanja građana o ciljevima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu naročito u oblasti obrazovanja s ciljem da se obezbedi kvalifikovano i efektivnoučestvovanje roditelja, prosvetnih radnika, njihovih udruženja i drugih zainteresovanih aktera  iz većinske i manjinskih zajednica, kao i približavanju njihovih stavova o poželjnom modelu interkulturalnog obrazovanja;
•    zagovaraju primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući sprovođenje Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU (politički kriterijumi i poglavlja 23, 26 i 10); kontrolišu sprovođenje preporuka Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta REM i/ili drugih organa i tela nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; i vrše građanski nadzor nad radom ovih tela i organa;
•    unapređuju primenu prava na informisanje na maternjem jeziku, a naročito ostvarivanje slobode medija na jezicima etničkih manjina.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše.

Fondacija će dati prednost projektima organizacija koje u svoj rad uključuju pripadnike etničkih manjina jačajući njihov aktivizam; odvijaju se u multietničkim sredinama i/ili se istovremeno obraćaju građanima različite etničke pripadnosti; praktikuju različite forme međuetničke razmene; koriste kreativne i inovativne metodologije rada, imaju razrađenu strategiju komunikacije sa građanima, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 26. MARTA 2017. GODINE.

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije