Zapis sa oznakom ‘COSME’

Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

COSME

Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

Naziv: Javni poziv za pravne subjekte za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama (COS-APP-2016-2-05: Improving SMEs’ access to public procurement)

Opis: Cilj javnog poziva je da doprinese unapređenju učešća malih i srednjih preduzeća u tenderima, posebno međunarodnim, a kroz aktivnosti posredničkih organizacija, koje treba da pruže podršku malim i srednjim preuzećima prilikom učešća u javnim nabavkama.

Kako se potrebe malih i srednjih preduzeća razlikuju od zemlje do zemlje, kao i između sektora, organizacije koje budu podnele predloge projekata za finansiranje moraju da obuhvate aktivnosti za unapređenje svojih usluga, a u skladu sa realnim potrebama malih i srednjih preduzeća sa kojima sarađuju. Svaki od navedenih predloga projekata mora da obuhvati segment prekogranične saradnje, pokrivajući najmanje tri zemlje članice COSME programa, koje su članice konzorcijuma.

Predlog projekta koji se podnosi mora da pokrije sledeće vrste aktivnosti:
1.    Razmenu informacija o javnim nabavkama između zemalja članica COSME (javni pozivi i vodiči za apliciranje na javne pozive za određenu zemlju);
2.    Trening i konsultantske usluge za mala i srednja preduzeća (npr. promene uvedene novim Direktivama, upotreba elektronskih servisa za javne nabavke, pisanje predloga i sl.) ;
3.    Organizacija poslovnih susreta (matchmaking) ;
4.    Obuka/mentoring za učešće u javnim nabavkama u drugim zemljama članicama COSME;
5.    Organizacija događaja za povezivanje kompanija sa kupcima (procurers);
6.    Obuka/mentoring za zajedničko učešće u javnim nadmetanjima;
7.    Mentoring aktivnosti između velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća.

Očekivani rezultati ovog javnog poziva uključuju sledeće:
1.    Posredničke organizacije koje nude bolje usluge za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti javnih nabavki, posebno u javnim nabavkama kao delu prekogranične saradnje;
2.    Bolje informisana i pripremljena mala i srednja preduzeća za učešće u javnim nabavkama;
3.    Više malih i srednjih preduzeća koja učestvuju u javnim nabavkama, posebno u javnim nabavkama u okviru prekogranične saradnje;
4.    Izrada promotivnog materijala o specifičnostima javnih nabavki u zemljama članicama COSME programa;
5.    Bolje informisanje kupaca o specifičnostima MSP sektora i trenutno raspoloživim tehnologijama na tržištu;
6.    Formiranje konzorcijuma malih i srednjih preduzeća u cilju učešća na javnim pozivima za tendere.

Kome je namenjen: Na ovaj javni poziv mogu da se prijave pravni subjekti koji su formirali konzorcijum. Cilj javnog poziva je da se sredstva dodele konzorcijumima sastavljenim od najmanje tri pravna subjekta iz tri zemalje članice EU ili zemalja koje učestvuju u programu COSME.

Pravni subjekti, koji učestvuju u konzorcijumu, moraju da budu organizacije čija osnovna delatnost je podrška poslovanju i/ili promocija učešća malih i srednjih preduzeća u javnim nabavkama.

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 28. jula 2016. godine do 17 časova. Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koje članice konzoricijuma mora da otvore kako bi aplicirale za sredstva iz COSME programa.

Detaljnije

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

cosmeCOSME

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

COSME program raspisao je javni poziv za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama i modernom dizajnu.

Javni poziv odnosi se na mala i srednja preduzeća koja su u procesu komercijalizacije prototipa ovakvog proizvoda.
Cilj je da se malim i srednjim preduzećima pruži podrška u fazi rasta, odnosno u fazi plasmana novog inovativnog proizvoda na tržište, smanji vreme potrebno za plasman i poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

Na ovaj javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća i iz Srbije, ili konzorcijum formiran od strane malih i srednjih preduzeća, kao i i univerziteti, istraživački instituti.

Prijava se podnosi elektronski do 14. aprila 2016 do 17 časova.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji kompanija mora da otvori kako bi aplicirala za sredstva iz COSME programa.

Prosečna vrednost sredstava po projektu je od 800.000 do 1.000.000 evra, a podnoslilac projekta je u obavezi da obezbedi sufinansiranje od maksimalno 50 odsto ukupne vrednosti projekta.

Prijave će biti ocenjivane od aprila do jul 2016. godine. Informacije o kompanijama kojima su odobrena sredstva biće objavljene u septembru 2016. godine.

Potpisivanje ugovora biće sprovedeno tokom perioda novembar-decembar 2016. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijava na javni poziv dostupna je na linku Evropske komisije https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii

Izvor