Zapis sa oznakom ‘AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE’

COSME javni poziv za turizam

AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE

COSME javni poziv za turizam: Podrška promociji i razvoju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda povezanih sa kulturom i kreativnim industrijama

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za sufinansiranje projekata u cilju pružanja podrške promociji i razvoju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda povezanih sa kulturom i kreativnim industrijama (Clutural and Creative Industries CCI). Ovi proizvodi treba da budu deo „kulturnog nasleđa“. Poseban fokus je na projektima usmerenim ka unapređenju promocije turističke ponude i iskustava posetilaca putem veće primene CCI tehnologija poput realnog prikaza određenog kulturnog dobra (augumented reality) ili virtuelne realnosti.

Opis: Javni poziv – Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries COS-TOURCCI-2017-3-03 – odnosi se na projekte pravnih subjekata koji moraju da pripadaju makar jednoj od organizacija aktivnih u oblasti turizma, kulture i kreativnih industrija:
• Javne instucije na nacionalnom, regionalnom ili evropskom nivou;
• Organizacija koja upravlja lokalitetom pod zaštitom UNESCO;
• Univerziteti, istraživački centri;
• Privredne komore, poslovne organizacije ili udruženja zanatlija;
• Turističke agencije ili tur-operatori;
• NVO sektor, fondacije, udruženja, javni ili privatni subketi u sektoru turizma;
• Međunarodne, evropske ili nacionalne organizacije ili asocijacija;
• Federacije ili asocijacije aktivne u prekograničnoj saradnji;
• Mikro, mala ili srednja preduzeća;
• Nacionalni, regionalni ili lokalne turističke organizacije, turističke organizacije povezane sa turizmom, promocijom kulturog nasleđa ili regionalnim razvojem.

Organizacije moraju da budu registrovane kao subjekti javnog ili privatnog prava.

Kome je namenjen: Konzorcijum mora da okuplja minimum 5 ili maksimum 8 članova/partnera (različite pravne subjekte) pokrivajući najmanje 4 zemlje – uključujući zemlje Evropske unije i zemlje potpisnice COSME sporazuma.

Konzorcium mora da bude sastavljan od:
• Jednog predstavnika koji upravlja lokalitetom kulturne baštine pod zaštitom UNESCO;
• Malog ili srednjeg preduzeća – aktivnog u sektoru turizma ili u oblasti kulture i kreativnih industrija povezanih sa “kulturnom baštinom”;
• Nacionalnog, regionalnog ili predstavnika jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 29. juna 2017. do 17 časova.

Ukoliko tražite partnere u cilju apliciranja za navedeni COSME javni poziv možete da kreirate zahtev za pronalaženje partnera preko CORDIS portala.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Pre podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register). Ukoliko imate ranije otvoren nalog u okviru Horizon 2020 programa, nije potrebno da otvarate novi.

Period za evaluaciju prijave: jul – septembar 2017. godine. Informacije o odobrenim sredstvima biće objavljene u periodu novembar – decembar 2017. godine, a potpisivanje ugovora februar – mart 2018. godine. Planirani početak realizacije projekata mart – april 2018. godine.

Period trajanja projekta mora biti između od 15 do 18 meseci.

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: 1.500.000 evra

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: 300.000 evra. EASME očekuje da će biti finansirano od 5 do sedam predloga projekata.

Vrsta javnog poziva: Grant

Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta

Za sve informacije u vezi sa ovim COSME pozivom možete kontaktirati putem e-maila na cosme@privreda.gov.rs.

Link

Save

Save

COSME javni poziv za klastere

AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE

COSME javni poziv za klastere

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje saradnje klastera i poslovnih asocijacija širom Evrope, a u cilju formiranja Evropskog strateškog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster Partnerships).

Javni poziv – Cluster Go International COS-CLUSINT-2016-03-01 – namenjen je klaterima i poslovnim asocijacijama aktivnim u COSME zemljama zainteresovanim za formiranje i funkcionisanje ‘European Strategic Cluster Partnership-Going International’ (ESCP-4i).

Javni poziv biće realizovan u dve faze – faza pripreme (Strand 1.a i 1.b) i faza implementcije (Strand 2).

Kome je namenjen: Aplikanti moraju da formiraju konzorcijum u kojem svi članovi predstavljaju aktivne klastere i poslovne asocijacije registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na Evropskoj platformi za saradnju među klasterima (European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 23. maja 2017. do 17 časova.

Ukoliko ste konzorcijum, tražite partnere u cilju apliciranja za navedeni COSME javni poziv, ili konzorcijum koji je aktivan u sektoru/ima u kojima vi poslujete – više informacija možete da pronađete na ECCP stranici http://www.clustercollaboration.eu/partner-search.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Pre podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html. Ukoliko imate ranije otvoren nalog u okviru Horizon 2020 programa, nije potrebno da otvarate novi.

Period za evaluaciju prijave: jun – jul 2017. godine. Informacije o odobrenim sredstvima biće objavljene u periodu jul – avgust 2017. godine, a potpisivanje ugovora u novembru 2017. godine. Planirani početak realizacije projekata novembar – decembar 2017. godine.

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international.

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: 5.790.000 evra koji će biti realizovan u gore navedenim fazama:
Strand 1: 400,000 evra
Strand 2: 5,390,000 evra

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: kreće se od 200,000 evra (Strand 1.a I 1.b) do 448,750 evra (Strand 2). Očekuje se da će biti finansirano dva predloga za Strand 1.b, devet predloga za Strand 1.a i osam predloga za Strand 2.

Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta

Detaljnije

Cosme javni poziv za unapređenje kvaliteta poslovanja klastera

Businessman with a strategy plan to be successful in his business

Businessman with a strategy plan to be successful in his business

AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE

Cosme javni poziv za unapređenje kvaliteta poslovanja klastera

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje kvaliteta poslovanja klastera prilikom pružanja profesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima (COS-CLUSTER-2015-3-02 Clusters Excellence Programme).

Javni poziv – Clusters Excellence programme – usmeren je ka unapređenju i osnaživanju menadžmenta klastera radi pružanja kvalitetnijih profesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima. U okviru podrške poslovanju klastera biće obuhvaćene aktivnosti usmerene ka razvoju inovacija, rasta i boljeg nastupa malim i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

Korisnici sredstava iz ovog javnog poziva su konzorcijumi klastera ili poslovnih organizacija iz COSME zemalja članica. Pojedinačni konzorcijum mora da se sastoji iz najmanje tri pravna subjekta (klastera ili poslovne organizacije) registrovanih u najmanje tri COSME zemlje članice (sa jednom EU članicom), dok minimum dva pravna subjekta posluju u manje razvijenim ili regionima u razvoju prema EU klasifikaciji (EU Classified Less Developed Region or in Transition). Istovremeno, najmanje dva pravna subjekta u okviru konzorcijuma još uvek nemaju oznaku Cluster Excellence ili Cluster Excellence bronze oznaku.

Prijava se podnosi elektronski do 31. marta 2016 do 17 časova.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Ukoliko imate ranije otvoren nalog u okviru Horizon 2020 programa, nije potrebno da otvarate novi.

Prijave će se ocenjivati od aprila do jun 2016. godine. Informacije o odobrenim sredstvima biće objavljene u julu 2016. godine, a potpisivanje ugovora u septembru 2016. godine. Planirani početak realizacije projekata oktobar-novembar 2016. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: 1,500,000 evra

Prosečna vrednost EU sredstava koja se mogu odobriti po projektu: 214,000 evra.

Vrsta javnog poziva: Grant

Visina sufinansiranja: maksimalno do 75%

Link