Pályázati felhívás civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatására

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatására

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet állásfoglalása alapján a 2019. év tematikus programjaként a „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” programot hirdette meg. Jelen pályázat célja a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban, az Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének és szolgáltatásnyújtásának támogatása. Gyermekbarát tevékenységnek minősül minden olyan program, vagy szolgáltatás megszervezése és/vagy fejlesztése, amely várhatóan legalább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósul meg.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA
A szomszédos államokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatása, ideértve különösen:
• egyéni és csoportos foglalkozások,
• tehetséggondozás,
• gyógypedagógiai fejlesztések,
• családi programok és fesztiválok,
• gyermekbarát tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések,
• szabadidős és sport tevékenységek
támogatását.

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

3.1. A BGA tv. 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai székhelyű, adószámmal/nyilvántartási számmal rendelkező, bejegyzett és folyamatosan működő azon
• civil szervezet,
• egyház, egyházi jogi személy, valamint ezek hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye
(a továbbiakban együtt: pályázó), amelynek a létesítő okiratában felsorolt tevékenységek összhangban vannak az 1. pontban meghatározott célokkal.

3.2. Jelen pályázati felhívás tekintetében civil szervezetnek minősül
• a civil társaság,
• a polgári társulás,
• az egyesület, kivéve a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület,
• az alapítvány, kivéve a pártalapítvány és a szakszervezeti alapítvány.

3.3. A pályázó jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

4. IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS

4.1. A pályázati felhívás alapján nyújtható teljes támogatási keretösszeg 300.000.000 Ft, melynek felhasználásáról a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

4.2. A támogatás összege pályázónként 250.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg lehet.

4.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.4. A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

4.5. A támogatás intenzitása 100%.

4.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5. TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK
A pályázat keretében kizárólag a támogatási céljának (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2019. január 1. és 2020. május 1. között — teljesült gazdasági események számolhatóak el a 2019. évi „Pályázati és elszámolási útmutató” 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

6. NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK
• ingatlan fejlesztés (pl. épület építése, átalakítása), építmény építése (pl. medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya, faház), továbbá épületgépészeti és infrastruktúra fejlesztés (fűtés- hűtés, napkollektor, napelem, víz-, gáz-, villanyvezeték, csatorna építés stb.),
• ingatlanvásárlás,
• amennyiben a Kedvezményezett tevékenysége vonatkozásában általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésre jogosult, akkor az áfa nem elszámolható költség,
• jármű vásárlás,
• mobiltelefon vásárlás,
• késedelmi kamat, bírság,
• jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei).

7. NEM RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN

7.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;

7.2. szakszervezetek;

7.3. azok a szervezetek, amelyek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg;

7.4. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek/akik az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve a létrejött támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségeiket – nekik felróható okból – nem teljesítették, ide értve különösen, ha a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, vagy az elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségüket nem teljesítették;

7.5. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;

7.6. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 7.3.-5.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll;

7.7. az a pályázó és képviselő amely/aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában meghatározottak alapján nem lehet Kedvezményezett.

8. A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA ÉS BENYÚJTÁSA

8.1. Megvalósítási időszak: 2019.01.01. – 2020.05.01.

8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019.04.29.

8.3. Benyújtási határidő: 2019.05.28. 14.00 óra Közép-európai idő szerint

8.4. A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő bgazrt.hu honlapjáról.

8.5. Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak (Kedvezményezett) a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.05.31. napjáig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a NIR felületén.

További információk az Alapkezelő bgazrt.hu honlapján található Általános Szerződési Feltételekben, valamint a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban találhatóak.

További részletek