‘BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT’ Bejegyzés

Pályázat a Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát vállalkozások támogatására

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázat a Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát vállalkozások támogatására

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.), valamint a BGA tv. végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1.A pályázat célja

A pályázat célja az általános vállalkozásfejlesztés, továbbá családbarát munkahelyek kialakítása, fejlesztése, családokat segítő szolgáltatások nyújtása és/vagy külhoni diákok szakmai képzésének, valamint pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása.

A) A Horvát Köztársaságban, a Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan fejlesztési projekt valósul meg, melynek része a családbarát munkahelyek, családokat segítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni diákok szakmai képzésének, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása.

B) A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan fejlesztési projekt valósul meg, melynek része a családbarát munkahelyek, családokat segítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni diákok szakmai képzésének, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása

2.A pályázati felhívás tárgya

A szomszédos államokban bejegyzett (nyilvántartott) és működő külhoni magyar vállalkozások támogatása családbarát munkahelyek, szolgáltatások kialakításával, fejlesztésével és/vagy külhoni diákok szakmai képzésével, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatásával.

3. A pályázókkal kapcsolatos elvárások a pályázat benyújtásakor, a lehetséges pályázók köre

3.1. A BGA tv. 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző, továbbá adószámmal rendelkező:
• jogi személy,
• egyéni vállalkozó[1].

3.2. Pályázatot nyújthatnak be:
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ában foglaltak figyelembevételével azon mikrovállalkozások és kisvállalkozások[2] , amelyek 2017. január 1-je előtt bejegyzésre kerültek, és azóta is folyamatosan működnek. A pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba bejegyzett vállalkozásnak kell lennie, előtársaság nem pályázhat.

3.3. Jelen pályázat alkalmazása tekintetében magyar vállalkozásnak minősül – összhangban a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) rendelkezéseivel, különösen a személyi hatályt rendező 1. §-ban foglaltakkal – az az egyéni vállalkozó, valamint az a mikrovállalkozás és kisvállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) — jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai —, aki a szomszédos államok valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személynek minősül.

3.4.A támogatást igénylő pályázó (beleértve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014 EU rendelet melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásokat is) jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

3.5.A pályázó vállalkozás vagy annak tulajdonosa, tagja, részvényese nem lehet tulajdonosa, tagja, részvényese más, jelen pályázati felhíváson induló vállalkozás(ok)nak. Kizárólag átlátható szervezetek pályázhatnak, így amennyiben a pályázó tulajdonosa nem magánszemély, hanem egyéb szervezet, akkor a tulajdonosi struktúrát addig kell bemutatni, amíg végső tulajdonos(ok) személye egyértelműen megállapítható.

[1] Pályázati szempontból nem támogathatóak Szerbiában földműveléssel foglalkozó természetes személyek, akkor sem ha BPG (broj poljoprivredog gazdinstva) regisztrációs számmal rendelkeznek.

[2] „A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.”

4. Igényelhető támogatás

4.1. A teljes támogatási keretösszeg 500.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: Támogató) dönt.

4.2.Megpályázható támogatás

4.2.1.a pályázati felhívás 1. A) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 4.500.000 Ft közötti összeg. A támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül 1408/2013/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint, vagy halászati támogatásnak a 875/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.02.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.2.2.a pályázati felhívás 1. B) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 6.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás általános csekély összegű támogatásnak minősül 1407/2013/EU rendelet a 6. cikk (1) bekezdése szerint. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.02.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.4. A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik valamely korábbi pályázatuk vonatkozásában beszámolási, és/vagy hiánypótlási kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, támogatást nem biztosít.

4.5. A támogatás intenzitása 100%.

4.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5. A pályázat megvalósítási paraméterei
• Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2019. február 28.
• A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. március 7.
• Benyújtási határidő: 2018. április 6. 14,00 óra Közép-európai idő szerint.
• Elszámolási határidő: a támogatottnak a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. március 31-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) felületén.

Detaljnije

„Szülőföldön magyarul”

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

„Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre.

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják

ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
– az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31. – 2018. március 14. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március 14.

Részletek

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás 2017

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás 2017

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2.       A pályázati felhívások tárgya
I.       A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
Ezen belül:
•    a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
•    egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
•    magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása
•    szakképzést végző oktatási intézmények programjai
•    magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
•    iskolabusz-üzemeltetésének támogatása
•    amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
•    a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok támogatása

II.       A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Ezen belül:
•    magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
•    szakmai kiadványok támogatása
•    honlap létrehozása és fejlesztése

III.  Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Ezen belül:
•    jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
•    a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása
•    korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása
•    magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.

3.      Egy pályázó pályázati tárgyanként (az I.-II.-III. római számmal jelölt, vastagon szedett címsorok, a címsorok alatt olvasható francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) csak egy pályázatot nyújthat be.
Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot. Támogatható kiadások:
•    Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
•    A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások).

4.      Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás
•    jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
•    késedelmi kamat, bírság
•    vis maior támogatások
•    adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)

5.      Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
•    kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

6.      Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1  politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2  vállalkozások (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),
6.3  egyéni vállalkozók,
6.4 azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségüknek nem tettek eleget és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg
6.5 azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.6 azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.7 azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
6.8 azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.9 azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.8. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,
6.10 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §. meghatározott személyek és szervezetek.

7.      Igényelhető támogatás:
7.1   Erdély, Felvidék, Vajdaság, Magyarország esetében 600.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
7.2   Kárpátalja esetében 500.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
7.3   Horvátország, Muravidék esetében 200.000 – 3.000.000 Ft közötti összeg
7.4   A teljes támogatási keretösszeg 600.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.5   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.6  A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, illetve a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.7 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási, illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.8  A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg.  Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra is.
7.9   Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.10  A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.11  Amennyiben a Támogatottat a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Támogatott felel.

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1   Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.
8.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. január 18.
8.3   Benyújtási határidő: 2017. február 16. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

Link

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2017

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2017

1.        A pályázat célja:
A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2.        A pályázati felhívás tárgya:
I.   A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
II.    A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások
III.   A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
IV.    A magyar tudományos életet szolgáló támogatások
V.      A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
VI.     A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása
VII.   A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása
•    működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és iroda-fenntartási költségek)
IX.     A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása
•    országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése
•    különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása
•    megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása

3.      Támogatható kiadások:
•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében az igényelt támogatás a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre igényelhető.
•    A VIII. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan – fenntartási költségek)

4.      Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás, ingatlan építése
•    jövedéki termékek költségei (alkohol, dohányárú, stb.)
•    késedelmi kamat, bírság
•    vis maior támogatások
•    adótartózások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások ( a továbbiakban együtt: köztartozások)

5.      A pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
•    kizárólag a VI. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

6.       Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1   politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2   vállalkozások (kivételt képeznek a VI. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),
6.3    egyéni vállalkozók,
6.4   azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.5   azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.6   azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.7   azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.        Igényelhető  támogatás:
7.1 A minimálisan igényelhető összeg  120.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000 Ft.
7.2 A teljes támogatási keretösszeg 80 M Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4 A támogatás rendelkezésére bocsátása: A támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, illetve a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.5 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.6 Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
7.7 Maximális támogatás intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100% – a.
7.8 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8.       A pályázat megvalósulási paraméterei:
8.1  Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.
8.2  A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. január 18.
8.3  Benyújtási határidő: 2017. február 20. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2018. január 30-ig.

Link

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése a magyar vonatkozású első világháborús emlékhelyek méltó gondozása által.

2.       A pályázati felhívás tárgya
A határon túli településeken felállított, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása.
•    első világháborús helyi emlékművek (szobor, emléktábla, emlékjel, emlékoszlop, kopjafa stb.) felújítása, helyreállítása;
•    az emlékmű közvetlen környezetének, talapzatának helyreállítása; az emlékmű megközelíthetőségének biztosítása;
•    tervdokumentáció elkészítése műemléknek minősülő emlékhely felújításához.
A pályázat keretében nincs lehetőség hadisírok, sírhelyek felújítására, azonban temetési hely területén található emlékmű rendbetételére lehet pályázni.

3.      Támogatható kiadások:
A programhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai.

4.      Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
•    ingatlan- és gépjárművásárlás
•    késedelmi kamat, bírság
•    épület, építmény építése

5.      Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai székhelyű:
•    civil szervezet, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy

6.       Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1.politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2.vállalkozások,
6.3.egyéni vállalkozók,
6.4.azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,
6.5.azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.6.azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.7.azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.8.azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.      Igényelhető támogatás:
7.1   A teljes támogatási keretösszeg 186.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.2   Megpályázható összeghatár 500.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg
7.3   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
7.4  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.
7.5   A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.6   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1   Megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2018. március 31.
8.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 15.
8.3   Benyújtási határidő: 2017. március 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4   Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. április 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

Link

Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2017

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2017

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által.

2.       A pályázati felhívás tárgya
Az ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A Pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.

3.      Támogatható kiadások:
•    a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
•    működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

4.      Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás
•    jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
•    késedelmi kamat, bírság
•    vis maior támogatások
•    adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)

5.      Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy, amely a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel létesítő okiratában, jellemzően tevékenységének célcsoportja a 15-29 év közötti korosztály tagjai

6.       Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1   politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2   vállalkozások,
6.3   egyéni vállalkozók,
6.4  azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,
6.5   azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.6   azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.7   azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.8  azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.      Igényelhető támogatás:
7.1   A teljes támogatási keretösszeg 100.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.2   Megpályázható összeghatár 600.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg
7.3   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
7.4  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően.
7.5  Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.
7.6   Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.7   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1   Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.
8.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 15.
8.3   Benyújtási határidő: 2017. március 18. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4  Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

9.      A pályázat benyújtásának formája:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).
A pályázati csomag elemei:
•    pályázati felhívás
•    pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
•    2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató
•    Általános Szerződési Feltételek

Link

Pályázati felhívás „Pedagógusok együttműködésének támogatása”

pedagogBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás „Pedagógusok együttműködésének támogatása”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Alapkezelő) felhívása a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.
A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése.
A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak. A pályázók, mint módszertani/pedagógiai együttműködők (legalább két pedagógus), pályázatukban egy, legalább 7 hónapon át tartó, minimum négy, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtják be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák, illetve, hogy az anyanyelven oktató intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket az intézményben tartsák.

2.       A pályázati felhívás bemutatása:
Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során. Az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott programok folytatásaként a külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása. Az együttműködő partnerek maguk közül kijelölnek egy projektvezetőt.
A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők.
A megszervezendő támogatott programok: legalább négy, elkülönülő dátumon megvalósuló program.
A megszervezendő programok esetében feltétel a „2012 a külhoni magyar óvodák éve”, valamint a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve, programok keretében elkészített módszertani csomagok módszerei egyikének egyszeri alkalmazása. A módszertani csomag letölthető a http://www.kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto, valamint a http://kisiskolasok.hu/index.php/mit-teszunk/modszertani-csomag oldalakról.

3.      A támogatás:
3.1    Az Alapkezelő az együttműködéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:
3.1.1        a programok megszervezésének járulékos költségeinek fedezetére;
3.1.2     a megszervezett programok hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).
3.2    A támogatást természetes személyek igényelhetik, egyszeri ösztöndíj-juttatásként.
3.3    A támogatás mértéke a négy megszervezett, támogatott programba bevont gyermekek számának átlagától függ.
Programonként vállalt gyerekszám:
•    10–19 gyermek bevonása esetén: 60 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
•    20–39 gyermek bevonása esetén: 80 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
•    40–49 gyermek bevonása esetén: 100 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
•    50– gyermek bevonása esetén: 120 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
támogatási összeg.
3.4   A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt pénzforgalmi számlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
3.5   A támogatást az Alapkezelő a programok megvalósítása érdekében támogatási előlegként a támogatási szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül folyósítja.
A nyertes pályázóknak az ösztöndíj-támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban minden önálló program megvalósítását követően 15 napon belül szakmai beszámolót fényképes melléklettel kell eljuttatnia az Alapkezelőhöz, majd a program végső megvalósításáról 2017. január 30-ig egy szakmai beszámolót kell rögzíteni a NIR-ben, valamint az egyes programokon a szülők/nagyszülők által kitöltött jelenléti íveket benyújtani kötelező.
3.6   Az együttműködő partnerek csak egy pályázatot nyújthatnak be, és a programba bevonni kívánt gyermekek száma átlagának függvényében 60–120 ezer Ft támogatásban részesülhetnek.

4.      Pályázók köre:
A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:
A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar pedagógusként óvodában vagy általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát lát el.

5.      A pályázat megvalósítási paraméterei:
5.1   Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 10 millió Ft.
5.2    A pályázat megvalósítási időszaka: 2016. június–december.
5.3    A pályázat benyújtása: 2016. június 15. – 2016. július 15. közép-európai idő szerint déli 12.00 óra
5.4    A program megvalósításáról szóló beszámoló benyújtási határideje: 2017. január 31.

További információk:
•    A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – http://bgazrt.hu/ a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2016. évi pályázatokhoz” címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató.
•    A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Nagy Beáta szakmai referens
Tel.:+36 1 795 3218
E-mail: nagy.beata@bgazrt.hu

Részletek

Pályázati felhívás Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra

scholarship2BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra

A pályázat célja:
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

A pályázati felhívás tárgya
Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2016/2017-os tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával immár negyedik éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti régiónkénti keretszámok a következők:
•    Erdély: 12 fő,
•    Felvidék: 5 fő,
•    Vajdaság:3 fő,
•    Kárpátalja:3 fő,
•    Horvátország: 1 fő,
•    Szlovénia: 1 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

A pályázók köre:
A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2016/2017-es tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

Igényelhető támogatás:
Az Alapkezelő évente 25 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.
A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2016/2017. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.

A támogatás, az adott tanév 12 hónapjára szól. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik:
•    első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2016. november 15-ig
•    második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2017. március 15-ig Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.
•    harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2017. július 31-ig folyósítja az

Alapkezelő a támogatott részére. Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése, szülőföldi szakmai gyakorlatról teljesítésigazolás és beszámoló beérkezése és ezek elfogadása.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. április 20., benyújtási határidő: 2016. május 20., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Szabó Helga
e-mail: helga.szabo@bgazrt.hu
Tel:  +36-1-79-56 819

Részletek

Pályázati felhívás „testvér-települési programok és együttműködések” támogatására

handshake twin citiesBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás  „testvér-települési programok és együttműködések” támogatására

A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

A pályázati felhívás tárgya:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:
•    meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
•    a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
•    a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
•    a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
•    új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.

Támogatható kiadások:
•    A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
Pályázásra jogosultak köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    magyarországi települési önkormányzat.
Partnerek száma:A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

Igényelhető támogatás:
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet.

Benyújtási határidő: 2016. március 31., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

További információk az Alapkezelő honlapján – http://bgazrt.hu – a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató testvér-települési programokat és együttműködéseket támogató pályázati felhíváshoz címszó alatt találhatóak.

Részletek

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

Benyújtási határidő: 2016. március 18. 14.00 óra

Részletek