Rólunk

Informacioni Centar za Razvoj Potiskog regiona osnovan je od strane Skupštine opštine Kanjiža u maju 2005. godine sa zadatkom da pospeši i pomogne razvoj opštine Kanjiže.

Naš glavni zadatak je da nevladinim organizacijama, zadrugama, neprofitnim i profitnim organizacijama, kao i svim zainteresovanim pružimo pravovremene i korisne informacije o njihovim mogućnostima za razvoj. Ovo, pre svega, želimo da postignemo praćenjem raspisanih grantova kako domaćih ministarstava, fondova i organizacija, tako i stranih institucija, evropskih fondova za razvoj, i svih ostalih međunarodnih organizacija. Praćenjem interneta i ostalih medija, pronalazimo i izdvajamo grantove/ konkurse koji bi mogli da zainteresuju organizacije u našoj sredini. Sve grantove redovno objavljujemo putem baze podataka koja se nalazi na ovoj internet stranici, putem dopisa kao i putem ostalih medija.

Jedna od naših osnovnih aktivnosti, osim pružanja informacija i savetodavne funkcije, je i preuzimanje svih poslova pisanja projekata radi dobijanja odgovarajućih grantova u ime subjekata koji nas za to ovlaste. Spremni smo za lokalnu, regionalnu i međunarodnu saradnju sa svim srodnim organizacijama, kao i za pronalaženje donatora i potencijalnih ulagača za projekte koji su od opšteg interesa za sve građane opštine Kanjiža.

Od 2009. godine ICR postaje Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona, i stavlja svoje znanje i iskustvo na raspolaganje opštinama potisja. Sa ciljem integrisanja napora više opština potpisan je Protokol o saradnji opština Potiskog regiona. Ovim potpisom opštine Ada, Bečej, Čoka, Kanjiža, Novi Bečej, Novi Kneževac, Senta ICR-u daju zadatak da koordinira veće regionalne projekte i ojača kapacitete opština za konkurisanje na međunarodne prekogranične susedske projekte.