Pályázati felhívás vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet állásfoglalása értelmében a 2019. év tematikus programjaként a „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” programot hirdette meg. Jelen pályázat célja, a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban, az Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) működő vállalkozások fejlesztése és gyermekbarát tevékenységének, vagy szolgáltatásnyújtásának támogatása. Gyermekbarát tevékenységnek minősül olyan programok, szolgáltatások szervezése és/vagy fejlesztése, amely várhatóan legalább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósul meg.

A) A szomszédos államokban 2018. január 1-je előtt bejegyzett magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos támogatási cél/program/projekt/fejlesztés (a továbbiakban együtt: projekt) valósul meg, továbbá gyermekbarát szolgáltatások és tevékenységek megvalósítására kerül sor.

B) A szomszédos államokban 2018. január 1-je előtt bejegyzett magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos projekt valósul meg, továbbá gyermekbarát szolgáltatások és tevékenységek megvalósítására kerül sor.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA
A szomszédos államokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatása, ideértve különösen:
• egyéni és csoportos foglalkozások,
• tehetséggondozás,
• gyógypedagógiai fejlesztések,
• családi programok és fesztiválok,
• gyermekbarát tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések,
• szabadidős- és sport tevékenységek támogatását.

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

3.1. A BGA tv. 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai székhelyű, adószámmal rendelkező, 2018. január 1-je előtt, a helyi jogszabályoknak megfelelő hatósági nyilvántartásra bejegyzett, működő gazdasági társaság (kivéve az előtársaságot), szövetkezet, egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás), mely
• mikro- vagy kisvállalkozásnak és
• magyar vállalkozásnak minősül.

3.2. Jelen pályázati felhívás tekintetében

3.2.1. jármű: szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is, így különösen: a személygépkocsi, kisteherautó, teherautó, lakókocsi, gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű;

3.2.2. mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő mértékű.

3.2.3. kisvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő mértékű.

3.2.4. magyar vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) — jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai —, a szomszédos államok valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy.

3.3. A pályázatot benyújtó vállalkozás (a továbbiakban: pályázó) a jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

4. IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS

4.1. A pályázati felhívás alapján nyújtható teljes támogatási keretösszeg 300.000.000 Ft, melynek felhasználásáról a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: Támogató) dönt.

4.2. Megpályázható támogatás

4.2.1. a pályázati felhívás 1. A) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás az 1408/2013/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2019.03.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.2.2. a pályázati felhívás 1. B) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás az 1407/2013/EU rendelet a 6. cikk (1) bekezdése szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2019.03.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.4. A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

4.5. A támogatás intenzitása 100%.

4.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5. A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI PARAMÉTEREI

5.1. Megvalósítási időszak: 2019.01.01. – 2020.05.01.

5.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019.04.29.

5.3. Benyújtási határidő: 2019.05.28. 14.00 óra Közép-európai idő szerint

5.4. Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak (Kedvezményezett) a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.05.31. napjáig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) felületén.

6. TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK
A pályázat keretében kizárólag a projekt megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban – azaz 2019. január 1. és 2020. május 1. között – teljesült gazdasági események számolhatóak el az Általános pályázati és elszámolási útmutató „A szomszédos országokban működő vállalkozások gyerekbarát tevékenységének támogatására” című pályázati felhíváshoz 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

7. NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK
• ingatlan fejlesztés (pl. épület építése, átalakítása), építmény építése (pl. medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya, faház), továbbá épületgépészeti és infrastruktúra fejlesztés (fűtés- hűtés, napkollektor, napelem, víz-, gáz-, villanyvezeték, csatorna építés stb.);
• ingatlanvásárlás;
• amennyiben a Kedvezményezett tevékenysége vonatkozásában általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésre jogosult, akkor az áfa nem elszámolható költség;
• jármű vásárlás;
kivétel:
11 Traktorok
111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
112 Különleges traktorok
12 Magajáró betakarítók
121 Szántóföldi növények betakarító gépei
129 Egyéb betakarítók
19 Egyéb magajáró gépek
191 Magajáró rakodók
199 Magajáró egyéb gépek
• mobiltelefon vásárlás;
• késedelmi kamat, bírság;
• jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei);
• pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
• kamatköltségek;
• készletek, termelési alapanyagok beszerzése;
• terméktámogatási díj.

8. NEM RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN

8.1. azok a pályázók, akik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg;

8.2. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek/akik az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve a létrejött támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségeiket – nekik felróható okból – nem teljesítették, ide értve különösen, ha a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, vagy az elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségüket nem teljesítették;

8.3. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;

8.4. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.2.-8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll;

8.5. az a pályázó és képviselő amely/aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában meghatározottak alapján nem lehet Kedvezményezett;

8.6. közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, illetve ilyen tevékenységet fejleszteni kívánó vállalkozások, vállalkozók.
A pályázó vagy annak tulajdonosa, tagja, részvényese nem lehet tulajdonosa, tagja, részvényese más, jelen pályázati felhíváson induló vállalkozás(ok)nak. Kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak, így amennyiben a pályázó tulajdonosa nem magánszemély, hanem egyéb szervezet, akkor a tulajdonosi struktúrát addig kell bemutatni, amíg végső tulajdonos(ok) személye egyértelműen megállapítható.

9. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁJA
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR-en keresztül. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő bgazrt.hu honlapjáról.

Vargha András
tel: +36-1-795-1492
e-mail: andras.vargha@bgazrt.hu

További részletek