Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése a magyar vonatkozású első világháborús emlékhelyek méltó gondozása által.

2.       A pályázati felhívás tárgya
A határon túli településeken felállított, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása.
•    első világháborús helyi emlékművek (szobor, emléktábla, emlékjel, emlékoszlop, kopjafa stb.) felújítása, helyreállítása;
•    az emlékmű közvetlen környezetének, talapzatának helyreállítása; az emlékmű megközelíthetőségének biztosítása;
•    tervdokumentáció elkészítése műemléknek minősülő emlékhely felújításához.
A pályázat keretében nincs lehetőség hadisírok, sírhelyek felújítására, azonban temetési hely területén található emlékmű rendbetételére lehet pályázni.

3.      Támogatható kiadások:
A programhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai.

4.      Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
•    ingatlan- és gépjárművásárlás
•    késedelmi kamat, bírság
•    épület, építmény építése

5.      Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai székhelyű:
•    civil szervezet, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy

6.       Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1.politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2.vállalkozások,
6.3.egyéni vállalkozók,
6.4.azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,
6.5.azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.6.azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.7.azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.8.azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.      Igényelhető támogatás:
7.1   A teljes támogatási keretösszeg 186.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.2   Megpályázható összeghatár 500.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg
7.3   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
7.4  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.
7.5   A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.6   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1   Megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2018. március 31.
8.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 15.
8.3   Benyújtási határidő: 2017. március 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4   Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. április 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

Link

Tags: