„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2017

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2017

1.        A pályázat célja:
A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2.        A pályázati felhívás tárgya:
I.   A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
II.    A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások
III.   A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
IV.    A magyar tudományos életet szolgáló támogatások
V.      A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
VI.     A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása
VII.   A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása
•    működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és iroda-fenntartási költségek)
IX.     A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása
•    országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése
•    különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása
•    megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása

3.      Támogatható kiadások:
•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében az igényelt támogatás a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre igényelhető.
•    A VIII. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan – fenntartási költségek)

4.      Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás, ingatlan építése
•    jövedéki termékek költségei (alkohol, dohányárú, stb.)
•    késedelmi kamat, bírság
•    vis maior támogatások
•    adótartózások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások ( a továbbiakban együtt: köztartozások)

5.      A pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
•    kizárólag a VI. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

6.       Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1   politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2   vállalkozások (kivételt képeznek a VI. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),
6.3    egyéni vállalkozók,
6.4   azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.5   azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.6   azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.7   azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.        Igényelhető  támogatás:
7.1 A minimálisan igényelhető összeg  120.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000 Ft.
7.2 A teljes támogatási keretösszeg 80 M Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4 A támogatás rendelkezésére bocsátása: A támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, illetve a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
7.5 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.6 Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
7.7 Maximális támogatás intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100% – a.
7.8 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8.       A pályázat megvalósulási paraméterei:
8.1  Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.
8.2  A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. január 18.
8.3  Benyújtási határidő: 2017. február 20. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2018. január 30-ig.

Link

Tags: