Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2017

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2017

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által.

2.       A pályázati felhívás tárgya
Az ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A Pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.

3.      Támogatható kiadások:
•    a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
•    működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

4.      Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás
•    jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
•    késedelmi kamat, bírság
•    vis maior támogatások
•    adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)

5.      Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy, amely a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel létesítő okiratában, jellemzően tevékenységének célcsoportja a 15-29 év közötti korosztály tagjai

6.       Nem részesülhetnek támogatásban:
6.1   politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2   vállalkozások,
6.3   egyéni vállalkozók,
6.4  azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,
6.5   azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),
6.6   azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.7   azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.8  azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.      Igényelhető támogatás:
7.1   A teljes támogatási keretösszeg 100.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.2   Megpályázható összeghatár 600.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg
7.3   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
7.4  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően.
7.5  Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.
7.6   Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.7   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:
8.1   Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.
8.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 15.
8.3   Benyújtási határidő: 2017. március 18. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4  Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

9.      A pályázat benyújtásának formája:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).
A pályázati csomag elemei:
•    pályázati felhívás
•    pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
•    2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató
•    Általános Szerződési Feltételek

Link

Tags: