Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

sport1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV”, broj 53/14) za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta – koji su od interesa za AP Vojvodinu – u okviru opšteg konkursa planirano je ukupno 143.000.000,00 dinara.

PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu s Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta AP Vojvodine, po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:

1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine;
2. sportske organizacije registrovane kao udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu;
3. ustanove ili ustanove za sport, vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove;
4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave;
5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Da bi se njihovi zahtevi razmatrali, sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove:
1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2. da su iz grane sporta koja je posebno značajna za Republiku Srbiju;
3. da imaju sedište u AP Vojvodini;
4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa;
5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe;
7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu;
8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
Kada je finansiranje u pitanju, razmatraće se samo oni projekti i programi koji su po svojoj sadržini u skladu sa:
•    aktivnostima pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu;
•    godišnjim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    posebnim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    stipendijama perspektivnih sportista u AP Vojvodini;
•    dodelom novčanih nagrada sportistima za godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor”.

Za ove namene planirano je ukupno 81.000.000,00 dinara.

1. Afirmacija sporta u AP Vojvodini
•    organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu;
•    učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacije i takmičenja);
•    predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 15.000.000,00 dinara.

2. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini
•    predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 5.000.000,00 dinara.

3. Održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara u AP Vojvodini
Za ove namene planirano je ukupno 42.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, strukovna udruženja i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.
Istom podnosiocu u toku godine može biti odobren samo jedan predlog projekta/programa, mada on može podneti više predloga projekata/programa po ovom konkursu.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu, na odgovarajućem obrascu i CD- u (CD koji treba da sadrži skeniranu formu svih dokumenata koje se dostavljaju u zahtevu) – u zavisnosti od vrste projekta/programa iz tačke 2. ovog konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.
Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata/programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini i objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine”, u dnevnim novinama „Danas”, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije u vezi s realizacijom ovog konkursa zainteresovana lica mogu dobiti u Sekretarijatu odnosno putem telefona 021/487-4871.

Detaljnije

Prijava projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

heartacheMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju   Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje kardiovaskularnih bolesti i unapređenje dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2016. godini su :
1.    prevencija bolesti srca i krvnih sudova
2.    skraćenje lista čekanja za kardiohirurške intervencije
3.    stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava  odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u  Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović e-mail: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel:  011/2699-505

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

cancer ribbonsMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :
1.    jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje ranog otkrivanja malignih bolesti, lečenja  i rehabilitacije onkoloških pacijenata;
2.    uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3.    unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
4.    stručno usavršavanje lekara specijalista u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja malignih bolesti, pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista u inostranstvu  u  maksimalnom iznosu do 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene  ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

Rok podnošenja projekata je 15 dana  od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević    Email: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović    Email: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel:  011/2699-505

U Beogradu, 25. januara 2016. godine

Detaljnije

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

cosmeCOSME

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

COSME program raspisao je javni poziv za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama i modernom dizajnu.

Javni poziv odnosi se na mala i srednja preduzeća koja su u procesu komercijalizacije prototipa ovakvog proizvoda.
Cilj je da se malim i srednjim preduzećima pruži podrška u fazi rasta, odnosno u fazi plasmana novog inovativnog proizvoda na tržište, smanji vreme potrebno za plasman i poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

Na ovaj javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća i iz Srbije, ili konzorcijum formiran od strane malih i srednjih preduzeća, kao i i univerziteti, istraživački instituti.

Prijava se podnosi elektronski do 14. aprila 2016 do 17 časova.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji kompanija mora da otvori kako bi aplicirala za sredstva iz COSME programa.

Prosečna vrednost sredstava po projektu je od 800.000 do 1.000.000 evra, a podnoslilac projekta je u obavezi da obezbedi sufinansiranje od maksimalno 50 odsto ukupne vrednosti projekta.

Prijave će biti ocenjivane od aprila do jul 2016. godine. Informacije o kompanijama kojima su odobrena sredstva biće objavljene u septembru 2016. godine.

Potpisivanje ugovora biće sprovedeno tokom perioda novembar-decembar 2016. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijava na javni poziv dostupna je na linku Evropske komisije https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii

Izvor

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“

promohotel PorecPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“ (Republika Hrvatska ),koji se održava u Poreču od 24. do 27. februara 2016. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 31. Međunarodnomsajmuprehrane,pića i opreme za turizam“PROMOHOTEL POREČ 2016“  predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“
i koje su zainteresovane za dobijanje znaka
–  Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu
proizvoda
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora
–  Izvoznici i potencijalni izvoznici
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo,hotelijerstvo)
–  Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami obezbeđuju   put i smeštaj, te  samostalno donose robu-eksponate i promotivnimaterijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE  dostaviti  na  mail ili fax.

KONTAKT:  Miroslav Nikić i Jovo Jovanović e-mail: jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Tel: 021/487 44 81; 44 89,
Fax: 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 28. 01. 2016. GODINE.

Detaljnije

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2016 u Budimpešti od 03. 03. do 06.03. 2016. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na svom štandu, na sajmu u Budimpešti  predstaviti turističke potencijale opština i gradova i turističke proizvode sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
–         Turističke organizacije opština i gradova i turistički klasteri, udruženja i vinarije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine,

–         Turističke agencije i privredni subjekti koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Koizlagačima  će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja i promotivnog materijala, koizlagača  koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata.

Popunjene i pečatom overene Prijave dostaviti na e-mail miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs   ili putem faksa broj  021/557-084.

Kontakt telefon  021/456-881.

Javni poziv je otvoren do 28. januara 2016. godine.

Detaljnije

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj objavio je 12 javnih poziva

science-teachingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je objavio 12 javnih poziva

1.    Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

2.    Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2016. godini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

3.    Prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. aprila 2016. godine.

4.    Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Konkurs je otvoren do utroška sredstva, a najkasnije do 1. decembra 2016. godine.

5.    Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2016. godini

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

6.    Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2016. godini

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

7.    Konkurs za finansiranje / sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 01. april 2016. godine

8.    Konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

9.    Konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 04.03.2016. godine

10.    Konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

11.    Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

12.    Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

Link

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements Across Borders

mabFONDACIJA SCHÜLER HELFEN LEBEN SARAJEVO

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements Across Borders (MAB)

Fondacija Schüler Helfen Leben Sarajevo, otvorila je I poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements Across Borders „MAB“ za 2016. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Omladinska Fondacija SHL – Učenici pomažu život, osnovana je od strane njemačkih učenika početkom 90-ih godina s ciljem pružanja pomoći mladima u zemljama bivše Jugoslavije koje su bile pogođene ratom. SHL i danas svoje programe realizira s ciljem razvijanja kapaciteta mladih, koji će im omogućiti pozitivan društveni angažman, i motivirati ih na aktivno uključenje u donošenje odluka u zajednici.

Informacije o programu Movements Across Borders (MAB)
Fondacija SHL će kroz program MAB izdvojiti finansijska sredstva za podršku zajedničkih projekata mladih iz BiH i Srbije. „MAB“ ima za cilj ojačati suradnju i međusobno povjerenje između mladih iz Bosne i Hercegovine i Srbije kroz pripremu i realizaciju zajedničkih aktivnosti iz oblasti omladinskog angažmana, koje sadrže komponentu grassroots pristupa. Ciljna skupina Programa su mladi u starosnoj dobi od 14 do 28 godina, koji su aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji.

Generalni ciljevi Programa su:
•    Uspostavljanje, ili daljnji razvoj zajedničkog socijalnog (društvenog) angažmana između mladih iz BiH i Srbije starosne dobi od 14 do 28 godina;
•    Promoviranje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti, multietničnosti i toleranciji mladih;
•    Uspostavljanje društvene kohezije i kulturne razmjene mladih koja omogućava mladim osobama da pokažu svoju kreativnost i inovativnost;
•    Kreiranje prostora za mlade u kojem će moći realizirati svoje aktivnosti;
•    Aktivizam i volonterizam mladih;
•    Razvoj lokalne zajednice kroz grassroots pristup.

Što su grassroots aktivnosti?
Grassroots aktivnosti imaju za cilj razvoj zajednice, kroz stvaranje skupina istomišljenika koje se formiraju oko zajedničkog interesa, ili rješavanja zajedničkog problema. Grassroots skupine se najčešće formiraju na lokalnoj razini i obično nisu pod kontrolom bilo koje političke stranke. Pokret  čine građani – volonteri, koji izdvajaju svoje vrijeme i resurse za rješavanje problema oko kojeg su se okupili. Grassroots aktivnosti mogu biti:
Uređenje napuštenog objekta u lokalnoj zajednici, čijim uređenjem mladi dobivaju prostor za  provođenje svog slobodnog vremena kroz održavanje radionica, priredbi ili sličnih kulturnih dešavanja.

Uspostavljanje pokreta koji će se baviti organizacijom festivala mladih za neafirmirane umjetnike, a  koji će kroz realizaciju festivala široj javnosti predstaviti svoj rad i time doprinijeti unapređenju kulturnog života u zajednici.

Pokret koji okuplja progresivne aktiviste koji će kroz demonstracije, performanse, razne ulične aktivnosti, flash mob akcije, kampanje, lobirati za rješavanje različitih problema s kojima se susreću mladi.

Jačanje volonterizma kroz različite socijalne aktivnosti, primjerice, programe poticanja pomoći osobama s posebnim potrebama, ugroženih i marginaliziranih skupina u društvu.

Kakve projektne ideje podržava Fondacija SHL kroz program MAB?
Fondacija SHL će podržati projektne ideje mladih koji sadrže  sljedeće tačke:
•    Projektne aktivnosti , usklađene sa ciljevima “MAB” programa;
•    Projektni prijedlog zajednički su kreirali  mladi iz BiH i Srbije;
•    Projektni prijedlog sadrži grassroots aktivnosti;
•    Projektne aktivnosti se realiziraju u dvije faze, jedna faza se održava u BiH, a druga faza projekta u Srbiji;
•    Organizacije / aplikanti će koristiti model “lokalni domaćin” (grupa iz BiH prilikom realizacije             aktivnosti odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto);
•    Sve aktivnosti u sklopu projekta se realizuju na volonterskoj osnovi;
•    Koordinatori/ice projekta su u starosnoj dobi od 14 do 28 godina;
•    Realizacija projekta maksimalno traje 8 mjeseci;
•    Budžet projektnog prijedloga ne može prelaziti iznos veći od 5000 KM;
•    Projektni prijedlog dostavljen u oficijelnoj prijavnoj  formi  programa MAB.

Tko može učestvovati u Programu
Program MAB je kreiran za omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i neformalne grupe (koje mogu prijaviti svoje projektne prijedloge preko registriranih udruženja građana), koje apliciraju u partnerstvu.

Način prijave
Prijavnicu za MAB program možete preuzeti na web stranici Fondacije SHL www.shl.ba, te istu dostaviti putem e-maila: mab@shl.ba. Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na MAB program otvoren je do 15. februara,  2016 godine. Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave.

Detaljnije

Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova

bolnica lose stanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2016. godini, koji su hitni za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova

 

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Javni konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih javnim konkursom, a najkasnije do 30. juna 2016. godine.

Detaljnije

Pokreni se za posao

eneca nisENECA NIŠ

Pokreni se za posao

•    Bespovratne donacije u opremi
•    Obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka
•    Poslovno savetovanje

Učini nešto za sebe, prijavi se!

Konkurs traje do 29.02.2016. godine

Detaljnije