Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje

cowsgreenbluePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2016. godini

1. Cilj i predmet konkursa
Ciljevi konkursa jesu poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova
domaćinstva koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.
Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa standardima Evropske unije u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovne ili naučno‐istraživačka institucija, što će finansirati Sekretarijat.

2. Visina i namena sredstava:
Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos do 30.000.000,00 dinara.
Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije, umanjenom za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost investicije.

Sufinansiraće se sledeće investicije:
1. adaptacija objekata za preradu mleka i mesa;
2. nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih
proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka;
3. nabavka novih linija, opreme i mašina, radi modernizacije kapaciteta u pogledu higijene i
kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 3.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara_______.

3. Korisnici sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici s teritorije AP Vojvodine:

Za sektor mleko:
fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
pravna lica – mikro i mali privredni subjekti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava s
teritorije AP Vojvodine;
preduzetnici – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava s teritorije AP Vojvodine.

Za sektor meso:
pravna lica – mikro i mali privredni subjekti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava s
teritorije AP Vojvodine;
preduzetnici – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava s teritorije AP Vojvodine.

4. Uslovi za učešće na konkursu
• fizičko lice: da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gadinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
• za pravna lica i preduzetnike – da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, da su pravno lice i preduzetnik registrovani u Agenciji za privredne registre, da se bavi delatnošću za koju konkuriše, kao i to da se nalazi u aktivnom statusu;
• za pravna lica – da nije pokrenut postupak stečaja i likvidacije i da nije bilo više od 30 dana u
blokadi u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave na konkurs;
• da su izmirene poreske obaveze, propisane zakonom, za 2015. godinu;
• da ima dokaz o vlasništvu objekata, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o njihovom zakupu, koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava;
• da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu po osnovu ranije potpisanih ugovora;
• da nije koristio podsticajna sredstva iz Sekretarijata u 2014. i 2015. godini za iste namene;
• dokaz o izmirenim obavezama o plaćenoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2015. godine;
• izmirene dospele obaveze o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta.

Korisnici, ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za adaptaciju objekata i nabavku nove opreme za preradu mleka i mesa ako:
‐ za preradu mleka: poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu, koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati
prostorija za mlekaru u domaćinstvu i poseduje određen broj muznih grla (minimum 10 muznih
krava ili 30 ovaca ili 30 koza);
‐ za preradu mesa: poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu, koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati prostorija za preradu mesa i poseduje određen broj tovnih grla (minimum deset tovnih svinja ili pet tovnih junadi ili petsto jedinki živine).

Konkurs je otvoren do 31. 07. 2016. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487‐4414 u periodu od 10 do 12 časova.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

medjunacionalna tolerancijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2016. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2016. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 9.000.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA
Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja, asocijacija i drugih subjekata, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2016. godini, namenjenih naročito za:
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
– nabavku opreme, opremanje i adaptaciju prostora i investiciona ulaganja;
– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II USLOVI KONKURSA
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo neprofitne organizacije (udruženja, asocijacije, fondacije i zadužbine i druge neprofitne organizacije).
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

III POSEBNI USLOVI
Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANJA
• Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 01.06.2016. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2. Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor.

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

• Konkurs je otvoren do 09.06.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa i projekata čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja  u AP Vojvodini za 2016. godinu

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa i projekata čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini za 2016. godinu

I.    RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 600.000,00 dinara, od kojih je za nivo osnovnog obrazovanja predviđeno 300.000 dinara i za nivo srednjeg obrazovanja 300.000 dinara za programe i projekte čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i zaštite životne sredine u AP Vojvodini za 2016. godinu

II.    USLOVI I PRAVILA KONKURSA

1.    Pravo da učestvuju na konkursu imaju udruženja građana  sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela edukaciju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Korisnici).
2.    Podnete prijave razmatra Komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar).
3.    Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4.    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava uzeće se u obzir kriterijumi definisani Pravilnikom o dodeli budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini:
–    Odgovor na temu projekta (ciljevi i aktivnosti projekta su u skladu sa prioritetima konkursa, ciljevi projekta su jasni, konkretni i ostvarivi, aktivnosti su realne i adekvatne za postizanje ciljeva),
–    Uticaj predloženog projekta (veličina ciljne grupe, stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je projekat namenjen, vidljivost projekta, održivost rezultata projekta),
–    Kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo (dosadašnja iskustva u realizaciji projekata koji doprinose unapređenju obrazovno-vaspitnog rada)
–    Protokol o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat)
5.    Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
6.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.
7.    Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga Komisije.
8.    Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek.
9.    Rezultati Konkursa se objavljuju na sajtu Sekretarijata, pri čemu Sekretarijat nije u obavezi da obrazloži svoje odluke.
10.    Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Sekretarijat će zaključiti ugovor o sufinansiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Rok za podnošenje prijava je 06.06.2016. godine.

Detaljnije

Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

COSME

Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

Naziv: Javni poziv za pravne subjekte za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama (COS-APP-2016-2-05: Improving SMEs’ access to public procurement)

Opis: Cilj javnog poziva je da doprinese unapređenju učešća malih i srednjih preduzeća u tenderima, posebno međunarodnim, a kroz aktivnosti posredničkih organizacija, koje treba da pruže podršku malim i srednjim preuzećima prilikom učešća u javnim nabavkama.

Kako se potrebe malih i srednjih preduzeća razlikuju od zemlje do zemlje, kao i između sektora, organizacije koje budu podnele predloge projekata za finansiranje moraju da obuhvate aktivnosti za unapređenje svojih usluga, a u skladu sa realnim potrebama malih i srednjih preduzeća sa kojima sarađuju. Svaki od navedenih predloga projekata mora da obuhvati segment prekogranične saradnje, pokrivajući najmanje tri zemlje članice COSME programa, koje su članice konzorcijuma.

Predlog projekta koji se podnosi mora da pokrije sledeće vrste aktivnosti:
1.    Razmenu informacija o javnim nabavkama između zemalja članica COSME (javni pozivi i vodiči za apliciranje na javne pozive za određenu zemlju);
2.    Trening i konsultantske usluge za mala i srednja preduzeća (npr. promene uvedene novim Direktivama, upotreba elektronskih servisa za javne nabavke, pisanje predloga i sl.) ;
3.    Organizacija poslovnih susreta (matchmaking) ;
4.    Obuka/mentoring za učešće u javnim nabavkama u drugim zemljama članicama COSME;
5.    Organizacija događaja za povezivanje kompanija sa kupcima (procurers);
6.    Obuka/mentoring za zajedničko učešće u javnim nadmetanjima;
7.    Mentoring aktivnosti između velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća.

Očekivani rezultati ovog javnog poziva uključuju sledeće:
1.    Posredničke organizacije koje nude bolje usluge za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti javnih nabavki, posebno u javnim nabavkama kao delu prekogranične saradnje;
2.    Bolje informisana i pripremljena mala i srednja preduzeća za učešće u javnim nabavkama;
3.    Više malih i srednjih preduzeća koja učestvuju u javnim nabavkama, posebno u javnim nabavkama u okviru prekogranične saradnje;
4.    Izrada promotivnog materijala o specifičnostima javnih nabavki u zemljama članicama COSME programa;
5.    Bolje informisanje kupaca o specifičnostima MSP sektora i trenutno raspoloživim tehnologijama na tržištu;
6.    Formiranje konzorcijuma malih i srednjih preduzeća u cilju učešća na javnim pozivima za tendere.

Kome je namenjen: Na ovaj javni poziv mogu da se prijave pravni subjekti koji su formirali konzorcijum. Cilj javnog poziva je da se sredstva dodele konzorcijumima sastavljenim od najmanje tri pravna subjekta iz tri zemalje članice EU ili zemalja koje učestvuju u programu COSME.

Pravni subjekti, koji učestvuju u konzorcijumu, moraju da budu organizacije čija osnovna delatnost je podrška poslovanju i/ili promocija učešća malih i srednjih preduzeća u javnim nabavkama.

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 28. jula 2016. godine do 17 časova. Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koje članice konzoricijuma mora da otvore kako bi aplicirale za sredstva iz COSME programa.

Detaljnije

Mentoring za MMSP i zadruge

MINISTARSTVO PRIVREDE

Mentoring za MMSP i zadruge

Javni poziv za realizaciju standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini, koji se realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) a preko akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) sa sedištem u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kruševcu i Loznici.

Cilj
Podrška nesmetanom razvoju i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji NARR (koju je preuzela RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor, u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, sprovodi određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku), i to u prostorijama korisnika. Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

SADRŽAJ MENTORING USLUGA
▪ Dijagnostikovanje poslovanja;
▪ Pomoć u pripremanju razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;
▪ Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
▪ Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSP i zadruge;
▪ Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
▪ Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
▪ Savetovanje/koučing;
▪ Obuka;
▪ Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

USLOVI JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:
Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga i zadruge čija delatnost podrazumeva proizvodnju i zanatske usluge, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
▪ većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
▪ izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
▪ ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,
i zadruge koji ispunjavaju sledeće uslove:
▪ da im definisana pretežna delatnost u Ugovoru o osnivanju (osnivački akt) podrazumeva proizvodnju i zanatske usluge (osim primarne poljoprivredne proizvodnje)
▪ da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
▪ da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:
▪ Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2014. godine;
▪ Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2014. godine;
▪ Zadruge.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Za novoosnovane privredne subjekte:
▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;
▪ Izvod o registraciji preduzeća/radnje (overena kopija);

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:
▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;
▪ Izvod o registraciji preduzeća/radnje, overena kopija
▪ Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva, izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja javnog poziva (original ili overena kopija);
▪ Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2015. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).

3. Za zadruge:
▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;
▪ Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac Prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja konkursa (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
▪ Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2015. godinu, za koje ovlašćeno lice iz zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu ( izjava potpisana i overena pečatom zadruge).

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Sve informacije o javnom pozivu možete dobiti od strane ARRA. Listu ARRA možete pogledati OVDE.
Prijave po objavljenom javnom pozivu podnose se nadležnoj ARRA.

Za dodatne informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije, pozivom na telefon 011/3398 510 ili putem elektronske pošte na adresu ana.zegarac@ras.gov.rs.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE DO 21.06.2016. GODINE.

Detaljnije

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

MINISTARSTVO PRIVREDE

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini (u daljem tekstu: Program). Ovaj program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

1.    CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
2.    ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
3.    UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
4.    BANCA INTESA A.D. BEOGRAD.
5.    INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
6.    UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 542.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje:

1.    nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2.    polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina;
3.    novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se koristiti za proizvodnju razmenjivih dobara.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:
1) porez na dodatu vrednost;
2) nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;
3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;
4) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;
5) refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;
6) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
7) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:
1. pravna lica, registrovana u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013)  prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu,  kao i
2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:
1.    da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog

Programa;
2.    da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2013 godine;
3.    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4.    da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
5.    da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6.    da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu krivično osuđivani;
7.    da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
8.    svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;
9.    da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
10.    da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:
•    primarna poljoprivredna proizvodnja;
•    trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
•    ugostiteljstvo;
•    proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
•    organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;
•    proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
•    proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.
11.    da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu;
12.    da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2014, 2015, 2016. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti;
•    da nisu primili bespovratna sredstva iz javnih sredstava za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke i lizing kompanije će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim  redovnim kreditnim, odnosno operacijama u vezi sa finansijskim lizingom. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.

Privredni subjekti mogu otplatiti sredstva kredita, odnosno finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, odnosno lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o kreditu, odnosno finansijskom  lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.
Finansijski okvir

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od ekspozitura/filijala sledećih poslovnih banaka i lizing kompanija:
1.    CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
2.    ERSTE BANK A.D. Novi Sad
3.    UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
4.    BANCA INTESA A.D. Beograd.
5.    INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
6.    UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

U navedenim poslovnim bankama i lizing kompanijama se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu.

Potrebna dokumentacija:
1.    prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
2.    potpisana pisana izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2;
3.    profaktura ili predugovor izdat u 2016. godini;
4.    original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
5.    original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6.    original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu krivično osuđivana.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

Link

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika

certified1-100577444-primary.idgeRAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini

Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda ili sertifikacija ili resertifikacija)
•    implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta.
•    Priprema za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda,…)
•    usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici/e koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova;
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su osnovani najkasnije  25. maja 2014. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Program se sastoji iz tri komponente i ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 70.000.000,00 dinara. Od toga budžet za:
1.    Komponentu I – Unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, iznosi 43.000.000,00 RSD;
2.    Komponentu II – Podrška ženskom preduzetništvu, iznosi 15.000.000,00 RSD;
3.    Komponentu III – Podrška mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima u nedovoljno razvijenim područjima, iznosi 12.000.000,00 RSD.

U okviru Komponente I za bespovratna sredstva mogu da konkurišu sva privredna društva/preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja ispunjavaju uslove za učešće u Programu.

U okviru Komponente II za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnice, osnivači preduzetničke radnje, ili privredni subjekti gde žena/e imaju većinsko vlasništvo i istovremeno obavljaju rukovodeću funkciju (direktor ili zamenica direktora).

U okviru Komponente III za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnici/e i privredna društva čije sedište se nalazi u gradovima i opštinama koji su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstani u treću ili četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja.

Privredni subjekat može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava. Za odabranu aktivnost privredni subjekat angažuje stručnog pružaoca usluga. Pružaoci usluga ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici. Privredni subjekat može, izuzetno, da angažuje stranog pružaoca usluge koji nema predstavništvo u Republici Srbiji, ukoliko na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može realizovati predmetnu aktivnost.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
•    vojnoj i duvanskoj industriji;
•    trgovini;
•    primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
•    finansijskom sektoru;
•    sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
•    organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Rok za podnošenje prijava je 8. jul 2016. godine.            

Programom se finansiraju i aktivnosti koje su započete u 2016. godini, (zaključenje ugovora sa pružaocem usluge, ugovorna prava i obaveze), a nisu završene do trenutka objavljivanja javnog poziva. Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane privrednog subjekta (korisnika sredstava), moraju biti završena do 31. januara 2017. godine. Krajnji rok za podnošenje izveštaja je 14. februar 2017. godine.

Uputstvo za realizaciju Programa podrške daljem razvoju MMSP  i preduzetnika u 2016. godini, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, na adresi www.ras.gov.rs, i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na adresu: office@ras.gov.rs ili akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama: Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Regionalna razvojna agencija „JUG“, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Srem, Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine, Regionalna razvojna agencija PANONREG, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Detaljnije

Podrška projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dana 24. maja 2016. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine  koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini.

Konkurs ima za cilj unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine. Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti; zaštita zemljišta; zaštita voda; upravljanje otpadom, prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena; sprovođenje Arhuske konvencije; promocija zelene ekonomije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici Ministarstva (www.eko.minpolj.gov.rs) i (www.mpzzs.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Tekst Javnog konkursa i prateću dokumentaciua možete preuzeti – ovde

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

MINISTARSTVO PRIVREDE

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

Produžen rok za predaju projektnih ideja! Novi rok za konkurisanja je 20.06.2016. godine.

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA).

Ciljevi Projekta
Opšti ciljevi:
•    Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva (stub 6. Akcionog plana za sprovođenje Strategije za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. godinu).
•    Uvođenje posebnih programa podrške za MSPP namenjenih isključivo za žene, mlade i socijalno preduzetništvo (stub 6./6.1 Mera 3 – Aktivnost 4: Unapređenje finansiranja ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnih preduzeća).
•    Unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju MMSP (stub 4 /4.1 Mera 3 – Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPP, Aktivnost 5 Sprovođenje programa mentorstva za preduzetnike koji su u prvim godinama svog poslovanja. Mera 4 – Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike, Aktivnost 3 – Nastavak sprovođenja i dalji razvoj modula obuka u okviru programa Standardizovanog seta usluga za MSPP).

Ciljna grupa
Pravo učešća u Projektu imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Potencijalne korisnike bespovratnih sredstava čine četiri kategorije:
•    žene;
•    mladi u starosnoj dobi od 18-30 godina ;
•    „teško zapošljive kategorije“ –  lica starija od 45 godina  (posebno viškovi koji su ostali bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija);
•    lica iz devastiranih područja (u skladu sa trenutno važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014) devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin) koja registruju  delatnost na tom području.
Uslovi za učešće u Projektu

Projekat se realizuje u dve faze, i to:
•    I faza Projekta – Obuka za započinjanje biznisa
•    II faza Projekta – Dodela bespovratnih sredstava i mentoring

Pravo na dodelu paketa podrške imaju lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1.    U prvoj fazi Projekta (obuke):
•    imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje delatnosti proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih delatnosti (IT sektor, inovativne delatnosti i kreativne industrije);
•    evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
•    za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

2.    U dugoj fazi Projekta (bespovratna sredstva i mentoring):
•    završene obuke predviđene Projektom;
•    izrađen biznis plan;
•    obezbeđeno sopstveno učešće – minimalno 50% sredstava od ukupnog iznosa investicije.

Potencijalni korisnici su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Projekta, odnosno promene poslovne ideje nisu dozvoljene.
Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa jeste registracija privrednog društva odnosno preduzetničke radnju u Agenciji za privredne registre, koje je u većinskom vlasništvu potencijalnog korisnika.

Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstva se mogu odobriti za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja maksimalno do 20% vrednosti projekta.

Sredstva po ovom projektu se ne mogu koristiti za:
•    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
•    proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;
•    promet nafte i naftnih derivata;
•    primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
•    bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
•    uslužne delatnosti (sem navedenih).

Način finansiranja
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 100.000.000,00 dinara.

Planirana raspodela budžeta po kategorijama korisnika bespovratnih sredstava:
•    žene – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
•    mladi – u starosnoj dobi od 18-30 godina  – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
•    „teško zapošljive kategorije“ – 20% od ukupnog budžeta Projekta;
•    lica iz devastiranih područja – 20% od ukupnog budžeta Projekta.

RAS zadržava pravo povećanja odnosno smanjenja procenta raspodele do 10% između navedenih kategorija u zavisnosti od kvaliteta i broja primljenih projektnih predloga.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a,  što predstavlja do 50% ukupne vrednosti projekta, uz obavezu korisnika da obezbedi sopstveno učešće od minimum 50% od ukupne vrednosti projekta.

Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara imaju obavezu da pored samozapošljavanja zaposle najmanje jedno lice u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da posluje minimum dve godine i u tom periodu nije mu dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih u okviru Projekta.

Zainteresovana lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu paketa podrške.

Javni poziv traje do 20.06.2016. godine.

Dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija PANONREG
Adresa:Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica
Telefon: 024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

Detaljnije

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: „Završi započeto”

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto”

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za korišćenje sportskih objekata od svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2017. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

Kriterijumi koje podnosilac programa-projekta treba da ispuni
Predlog programa-projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.
Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

Kriterijumi u pogledu odabira programa-projekata
Predlog programa-projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:
•    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 112. st. 1 tač. 3) Zakona;
•    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. („Službeni glasnik RS“, br. 1/2015);
•    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za celu Republiku Srbiju ili šireg regionalnog značaja;
•    da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
•    da se realizuje u Republici Srbiji;
•    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
•    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
•    da će se realizovati u 2017. godini;
•    da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa-projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:
•    da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
•    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
•    da je u pitanju sportski objekat koji je od posebnog značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
•    da su radovi na izgradnji sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
•    da je predmer i predračun radova na izgradnji urađen i overen od strane stručnog lica;
•    da je sportski objekat u javnoj svojini Republike Srbije;
•    da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Dokumentacija koju treba dostaviti
Podnosilac predloga programa-projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    Propratno pismo potpisano od ovlašćenog lica u kojem su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);
2.    Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog programa-projekta za završetak izgradnje sportskog objekta, programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.
Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e–mail: projekti@mos.gov.rs

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2016. GODINE

Detaljnije