Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2018. godini.

1. Predmet konkursa i oblast od opšteg interesa koja se podstiče
Predmet konkursa jeste dodela dotacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2018. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, odnosno kulturno-obrazovnih-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata.

2. Učesnici
Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

3. Konkursna dokumentacija
Uz prijavu na javni konkurs za dodelu dotacija, učesnik konkursa prilaže:
1) fotokopija statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, potpisana i overena od strane odgovornog lica uduženja;
2) program, odnosno deo programa studentskog udruženja, koji mora da obuhvati:
(1) detaljan opis sadržaja programa, odnosno dela programa;
(2) učesnike, organizatore programa i odgovorno lice za realizaciju programa;
(3) dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
(4) detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama).

Učesnik konkursa program, odnosno delove programa dostavlja na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekcija: Stipendije, konkursi i javni pozivi – Opšti konkursi i javni pozivi ili sa portala e- Uprave.
Ukoliko konkuriše za dodelu dotacija za više programa, odnosno delova programa, učesnik konkursa treba da popuni poseban obrazac prijave za svaki program, odnosno deo programa sa kojim konkuriše.

Učesnik konkursa može da podnese prijave za najviše četiri programa.
Prijava i ostala dokumentacija moraju biti na srpskom jeziku.
Program, odnosno deo programa se dostavlja u dva pismena primerka i u elektronskom obliku, preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, Beograd, Zahumska 14, sa naznakom: „Za javni konkurs“.
Ministarstvo neće razmatrati nekompletne prijave.

4. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e- Uprave.
Prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

5. Vrednovanje podnetih prijava
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrdiće Konkursna komisija na način, po postupku i primenom kriterijuma utvrđenih Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), odnosno primenom bližih merila i dopunskih kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12) i objaviće je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.

6. Odluka o izboru programa
Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju dotacija biće doneta u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i objaviće se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana, odnosno pravo prigovora u roku od osam dana, od dana objavljivalja Liste.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Ministarstvo donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovor prijema.
Odluku o izboru programa Ministarstvo donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.

7. Dodela dotacija
Dotacije se dodeljuju studentskim udruženjima na osnovu odluke o dodeli dotacija i zaključenog ugovora.
Visina dotacije ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 dinara po programu.
Ugovorom između Republike Srbije – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i studentskog udruženja urediće se međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: predmet programa, rok u kome se program realizuje, iznos odobrene dotacije za realizaciju programa, dinamika isplate sredstava, obaveza namenskog trošenja sredstava i postupanje u slučaju nenamenskog trošenja, obaveza obaveštavanja o realizaciji programa i rok za podnošenje izveštaja o realizaciji programa.
U slučaju otkazivanja ili neodržavanja programa, odnosno dela programa za čiju realizaciju je dobijena dotacija, studentsko udruženje je u obavezi da vrati dobijena sredstva u budžet Republike Srbije.

8. Informacije
Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda, na telefone: 011/2403-036 i 011/2403-320.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha,kao i vlage, saksija, kontejnera za proizvodnju rasada, oslonaca za povrće ( mreža i kolja).

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Konkurs je otvoren do 15.05.2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018. godini

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Konkurs je otvoren do 15.05.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs je namenjen vaspitno obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole) i visokoškolskim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na osnovu javnog konkursa finansiraće se projekti i programi koji imaju za cilj unapređenje školskog i univerzitetskog sporta, proširenje ponude školskih sportskih sekcija i školskih i univerzitetskih sportskih takmičenja u skladu sa Programom razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016 – 2018.
Ukoliko se program realizuje u partnerstvu sa sportskim i nevladinim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, podnosilac dostavlja i sporazum o partnerstvu.

Ukupan iznos sredstava po ovom konkursu iznosi 5.000.000,00 (petmiliona) dinara.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 31. oktobra 2018. godine odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2018. godini. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za finasiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju međunarodna sportska takmičenja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, ili učestvuju na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, i koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
 • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
 • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
 • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
 • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa;
 • da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Međunarodno takmičenje za čiju organizaciju se traže sredstva, treba da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da je međunarodno sportsko takmičenje u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
 • da ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja obezbeđeno mišljenje i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 162. Zakona o sportu.
 • da ispunjava i druge uslove za organizaciju sportske priredbe u skladu sa Zakonom o sportu.

Za učešće na međunarodnom sportskom takmičenju, sportska organizacija mora da ima prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Ukupan iznos sredstava po ovom konkursu iznosi 10.046.000,00 (deset miliona četrdeset šest hiljada) dinara.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 1. juna 2018. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2018. godini. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za finasiranje organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu“, putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs – Nabavka opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuju po konkursu iznosi do 120.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije,odnosno vrednosti opreme.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka 128.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2018. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme,otpremnicama,izvodima iz banke,garantnim listovima, carinskim deklaracijama; ukoliko je reč o opremi iz uvoza,mora biti potkrepljeno i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1.

1.1. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičavo, i jezgrasto voće).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 3.992.000,00 dinara.
У slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 4.391.000,00 dinara za 4,99 hektara.

1.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičavo, jezgrasto voće). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 2.395.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 2.645.000,00 dinara za 4,99 hektara.

1.3 Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 1.592.000,00 dinara.
У slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.751.200,00 dinara za 1,99 hektara.

1.4. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 955.200,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.054.700,00 dinara za 1,99 hektara.

2.

2.1. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini do 1,99 hektara (jagodičasto, bobičasto voće,vinovu lozu).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 696.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 1.385.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 765.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.522.000,00 dinara za 1,99 hektara.

2.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini do 1,99 hektara (jagodičasto, bobičasto voće,vinovu lozu). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 378.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 752.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 415.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 830.000,00 dinara za dva hektara.

3.

3.1 Nabavka stubova za podizanje zasada na površini do 4,99 hektara za voćarsku proizvodnju (jabučasto, koštičavo, i jezgrasto voće).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 1.647.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

3.2 Nabavka stubova za podizanje zasada na površini do 1,99 hektara za voćarsku proizvodnju (jagodičasto, bobičasto voće, vinovu lozu i hmelj).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 657.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

4.

4.1. Nabavka žica za ograđivanje parcela
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara, maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 434.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru.

4.2. Nabavka stubova za ogradu
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 383.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 84.500,00 dinara po hektaru.

4.3. Nabavka žica za ograđivanje parcela za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 173.130,00 dinara.
У slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru, odnosno do 190.443,00 dinara za 1,99 hektara.

4.4. Nabavka stubova za ogradu za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 152.832,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 84.500,00 dinara po hektaru, odnosno do 168.155,00 dinara za 1,99 hektara.

5.

5.1 Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 1.846.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 2.031.000,00 dinara.

5.2. Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“ za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 736.300,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 809.930,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu,ali za više namena u okviru jedne tačke,kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva (sa odgovarajućom poljoprivrednom proizvodnjom za koju se konkuriše) i da se nalazi u aktivnom statusu;

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstva.Ukoliko je parcela u zakupu,potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;

4. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;

5. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta zaključno za 2017. godinu;

7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije,podsticaji)za istu namenu,odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu član 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);

10. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski,ukoliko je u pitanju fizičko lice, a – plaćanje putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;

Dodatni uslovi za preduzetnike:

11. preduzetnik mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre;

Dodatni uslovi za pravna lica:

12. pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre;

13. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

14. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

15. mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice,u skladu sa Zakonom koji se uređuje računovodstvo;

4.1 SPECIFIČNI USLOVI KONKURSA

• Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i datumom,dok je za pravna lica obavezan pečat podnosioca (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta za nosioca RPG ili ovlašćenog lica u pravnom licu;

3. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za 2018. godinu,koji izdaje Uprava za trezor (prva strana RPG izvoda sa osnovnim podacima i druge strane izvoda s podacima o površinama i proizvodnji), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave;

4. overena fotokopija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa sa zakupodavcem fizičkim licem (osim za članove domaćinstva koji su upisani u izvod registrovanog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca prijave) ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, s rokom važenja od najmanje petnaest (15) godina, s tim da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet (5) godina;

5. original predračun ili račun sa specifikacijom opreme,

Specifikacija opreme mora da sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao i u računu).

6. za opremu koja se nabavlja s predračunom – specifikacija opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, odnosno izvođaču radova;

7. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
8. carinska deklaracija za opremu iz uvoza (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ne starija od momenta izdavanja računa (ne starija od 01.01.2018. godine);

9. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine”) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;

10. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

11. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fotokopija ugovora o zakupu s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o uplati);

12. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave);

13. izjava dobavljača i/ili izvođača radova da je oprema isporučena i da su radovi izvedeni nakon 01.01.2018. godine.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:

14. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

15. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

16. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

17. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013);

18. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnoj reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama. Potvrda ne može da bude starija od mesec dana od momenta konkurisanja;

Podnosilac prijave treba da se izjasni – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkursu – o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3,9,10,11,14,15,16,17 i 18 pribaviti sam ili da je pribavi Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

7. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;

2. U skladu s kriterijumima – koji su definisanim Pravilnikom za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini (u daljem tekstu Pravilnik), – formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom;

3. Prijave na Konkurs koje ostvare broj bodova manji od 30% od ukupnog broja bodova – ne ulaze u dalje razmatranje Komisije;

4. Za investicije u tački II podtačkama 1,2,3 i 5 po prijemu konkursne dokumentacije, a pre potpisivanja ugovora, Sekretarijat putem svog nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi prethodno činjenično stanje na terenu (NULTA KONTROLA). U momentu nulte kontrole investicija ne sme biti započeta.

5. Podnosilac prijave – fizičko lice u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju sredstava, menicu i potpiše menično ovlašćenje, a pravno lice – registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina;

6. Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 45 dana od dana potpisivanja ugovora;

7. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju; takođe, Pokrajinski sekretarijat može od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,da traži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora,a posebno u slučaju računa i predračuna koje su izdali dobavljači opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su znatno iznad tržišne vrednosti;

8. bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
• izveštaj o namenskom utrošku sredstava;
• original račun sa specifikacijom opreme za nabavku predmetne investicije;
• otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je,u skladu sa posebnim propisima,utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak – račun;
• fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
• fotokopiju garantnog lista;

Putem nadležnog sektora, Pokrajinski sekretarijat nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da uradi ZAVRŠNU kontrolu na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu.Pre izlaska na teren Poljoprivredne stručne i savetodavne službe AP Vojvodine korisnik bespovratnih sredstava JE U OBAVEZI da po završetku investicije POSTAVI TABLU na kapiju ulaza u voćnjak ili na stub opreme koja je finansirana. Model table se nalazi u prilozima Konkursne dokumentacije.

9. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja u vezi s konkursom, propisani su Pravilnikom;

10. Bespovratna sredstava će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

11. U momentu isplate sredstava račun preduzetnika i pravnog lica ne sme biti u blokadi;

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IIINVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELJA U 2018.GODINI” ili dostaviti lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Konkursna dokumentacija se podnosi u jednom primerku (original).

9. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava, koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
 • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji;
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
 • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
 • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
 • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

PROGRAMI KOJI ĆE SE FINANISIRATI
Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi koji su u skladu sa prioritetima Programa razvoja sporta u APV, i koji, pre svega, imaju za cilj:

1. unapređenje sporta dece i mladih uključujući i školski sport;
2. povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;
3. razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
4. podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 16.000.000,00 (šesnaestmiliona) dinara.

TRAJANJE KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 31. oktobra 2018. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2018. godini. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za finasiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.“, putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2018. godini

Predmet
Predmet Konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2018. godini, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Konkursni predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:
• likovne i primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura, digitalno stvaralaštvo i multimediji (postavke i predstavljanje);
• muzički programi (interpretacija, autorska dela);
• književna predstavljanja (obavezan prevod 1 tabaka);
• filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo (projekcije i predstavljanje)/(obavezan prevod /titl);
• pozorišna umetnost i manji scenski nastupi, ulična umetnost (obavezan prevod /titl);
• tematski paneli, tribine, okrugli stolovi, programi predstavljanja autora/dela;
• promocija najznačajnijeg kulturnog nasleđa Srbije (postavke i predstavljanja), i sl.

Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene francuskoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i svi prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

Cilj
Cilj Konkursa je razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje, pružanjem podrške već realizovanim uspešnim projektima kao i predstavljanju uspešnih pojedinaca, koji će biti finansirani ili sufinansirani za predstavljanje u Francuskoj, kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način, obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u Francuskoj, definisane članom 10. Zakona o spoljnim poslovima (poslovi javne diplomatije, u cilju povećanja ugleda Republike Srbije). Ova promocija i podrška, istovremeno, predstavljaju i podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne kulturne saradnje sa inostranim homolognim partnerima/ institucijama/organizacijama.

Specifični cilj
Doprinos srpsko-francuskom umrežavanju profesionalaca i ustanova iz oblasti savremenog stvaralaštva i kulturnog nasleđa.

Prioritet imaju programi/projekti koji:
– doprinose uspostavljanju i unapređenju neposredne srpsko-francuske kulturne saradnje;
– imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, učesnici, partneri i dr.);
– imaju već potvrđenu koncepciju i ugled u stručnoj javnosti;
– imaju inovativan pristup u realizaciji;
– imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma (Prvi svetski rat, itd.), omaž značajnim ličnostima iz oblasti kulture, i sl.
– prezentuju kulturno nasleđe Kosova i Metohije;
– angažuju umetnike koji već borave/ili će boraviti tokom 2018/2019. godine u rezidencijalnom centru (Cité des Arts) u Parizu, kao i drugde u Francuskoj;
– korespondiraju sa značajnim francuskim i evropskim događajima i manifestacijama;
– predstavljaju zajedničke programe/projekte srpskih i francuskih umetnika koje oni zajednički iniciraju.

Kriterijumi za izbor programa/projekata
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koja istovremeno ima ulogu Saveta, sastavljena od predstavnika različitih oblasti (muzička umetnost, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost; vizuelne umetnosti i multimediji), koji poznaju dobro obe kulture i umetnička kretanja, a koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja, uz konsultacije sa Kulturnim centrom Srbije u Parizu.

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016) (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Predlog treba da sadrži: detaljan opis programa/projekta, razrađen finansijski plan, navedene stručne-umetničke kapacitete, kao i predlog realizacije (po fazama), u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost i ekonomičnost projekta.

Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), pod uslovom da je podnosilac pravno lice, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen korisnicima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja, čija su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

Rezultati konkursa
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava, odnosno do 15. juna 2018. godine.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2. Detaljan opis projekta / Word/
3. Kratke biografije predloženih učesnika / Word/
4. Potpisanu stručnu recenziju projekta – jedan primerak / Word/
5. Detaljno razrađen budžet – specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( i u %) / Word/
6. Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u / do 1 MB ili kao link/
7. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)

Konkurs je otvoren od 16. marta do 16. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs kao i na kontakt telefon: 011/33 98 175.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2018. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, sufinansiraće nabavku mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Za ove namene odobreno je ukupno 6.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Pravo učestvovanja na konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

2.
Sredstva se raspodeljuju za sufinansiranje nabavku mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

3.
Raspodela finansijskih sredstava ustanovama utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) značaj i razlog planirane nabavke mašina i opreme;
2) neophodnost mašina i opreme u funkcionisanju nastavno-naučnog procesa ustanove;
3) modernizacija i unapređivanje nastavnih sredstava i nastavnog procesa;
4) zastarelost (vek trajanja) postojećih mašina i opreme, koji se koriste u nastavno-naučnom procesu ustanove;
5) ukupni troškovi potrebni za realizaciju nabavke mašina i opreme;
6) kontinuitet u sufinansiranju, odnosno, da li se sredstva prvi put traže za realizaciju planiranih nabavki mašina i opreme;
7) procena rizika za studente i zaposlene, zbog kvara ili nedostataka na postojećim mašinama i opremi;
8) dosadašnja ulaganja;
9) kvalitet konkursne dokumentacije.

4.
Prioritet u raspodeli sredstava za sufinansiranje nabavke mašina i opreme imaće nabavke mašina i opreme koje su van upotrebe ili uništene, zbog uticaja elementarnih nepogoda.

5.
Podnosilac prijave, uz popunjen obrazac br. 3, treba da priloži:
1. predračun/ponudu za nabavku mašina i opreme;
2. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
3. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

6.
Prijave se podnose na obrascu br. 3, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 10.05.2018. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na predlog komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Izuzetno, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost može rešenjem odobriti finansijska sredstva i bez predloga pomenute komisije u slučajevima vanrednih i nepredviđenih okolnosti. Sekretarijat može od podnosioca prijave, po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Za nabavku mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, a čija je vrednost iznad iznosa koji je – u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – oslobođen javnih nabavki, primenjuje se postupak javnih nabavki, odnosno dodela sredstava u skladu s propisima kojima se regulišu javne nabavke.

Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu predmet konkursa neće se razmatrati.

Kontakt osoba za dodatne informacije: mr Dragan Kržić, telefon 021/487-4881, imejl: Dragan.Krzic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač AP Vojvodina za 2018. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, sufinansiraće tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Za ove namene odobreno je ukupno 12.000.000,00 dinara. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Pravo učestvovanja na ovom konkursu imaju ustanove studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

2.
Sredstva se raspodeljuju za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

3.
Raspodela finansijskih sredstava ustanovama utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) godina gradnje zgrade i objekta;
2) vrsta i značaj planiranih radova za poboljšanje uslova rada i poslovanja ustanove;
3) ukupni troškovi potrebni za realizaciju;
4) iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata;
5) procenjeni rizici zbog kvara ili nedostataka na sredstvima za rad i objektima (nalazi, zapisnici inspekcije i drugih organa);
6) dosadašnja ulaganja;
7) kvalitet konkursne dokumentacije.

4.
Prioritet u raspodeli sredstava za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme imaće
sledeći radovi:
1) sanacija havarije na zgradama i objektima, nastale pod uticajem elementarnih nepogoda ili zbog starosti zgrada ili objekata ustanova;
2) sanacija havarije na grejnim, sanitarnim, vodovodnim, kanalizacionim, strujnim instalacijama, kao i na drugim instalacijama i postrojenjima u zgradi ili objektu ustanove;
3) tekuće popravke i održavanje kojima se poboljšava energetska efikasnost zgrada i objekata ustanove.

5.
Podnosilac prijave, uz popunjen Obrazac br. 1, treba da priloži:
1) projektno-tehničku dokumentaciju sa opisom radova, predmerom i predračunom troškova;
2) fotokopiju registracije ustanove u nadležnom organu;
3) fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

6.
Prijave se podnose na Obrascu br. 1 koji se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Sekretarijata http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 10. maja 2018. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, na predlog komisije za sprovođenje konkursa koja razmatra pristigle prijave. Izuzetno, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost može rešenjem odobriti finansijska sredstva i bez predloga pomenute komisije, u slučajevima vanrednih i nepredviđenih okolnosti. Sekretarijat može od podnosioca prijave, po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili dodatne informacije.

Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Za tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, čija je vrednost iznad iznosa koji je Zakonom o javnim nabavkama oslobođen javnih nabavki, primenjuje se postupak javnih nabavki, odnosno dodela sredstava u skladu s propisima kojima se regulišu javne nabavke.

Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu predmet ovog konkursa ‒ neće se razmatrati.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Marina Ristić, broj telefona: 021/487-4519; imejl: Marina.Ristic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije