Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje

NEMAČKA SARADNJA

Projekat nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“ u saradnji sa Nacionalnim udruženjem Serbia Organika objavljuje

Javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje

Cilj prakse je sticanje potrebnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade i osposobljavanje za obavljanje poslova u sektoru organske proizvodnje.

Kome je poziv namenjen?
Program stručne prakse je namenjen mladim, nezaposlenim licima do 35 godine starosti koji su:
– diplomirali na Poljoprivrednom fakultetu (smer organska poljoprivreda/ekološka poljoprivreda, voćarstvo/vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, opšta agronomija, stočarstvo – zootehnika, fitomedicina i prehrambena tehnologija) ili Tehnološkom fakultetu (smer prehrambena biotehnologija i prehrambeno inženjerstvo)
ili
– na poslednjoj godini osnovnih ili master studija gore pomenutih fakulteta i studijskih programa/smerova.

Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju
Na konkurs mogu da se prijave svi oni koji ispunjavaju sledeće uslove:
– da su državljani Republike Srbije,
– da imaju manje od 35 godina,
– da su nezaposleni,
– da su završili ili završavaju neki od gore navedenih fakulteta i studijskih programa,
– da nisu imali radno iskustvo u oblasti organske i prehrambene tehnologije,
– da su spremni za sticanje novih znanja i veština,
– da su motivisani i spremni za rad u ovoj oblasti.

Šta program nudi?
Odabranim kandidatima program stručne prakse nudi priliku za sticanje praktičnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade u sektoru organske proizvodnje kod poslodavaca koje uspešno posluju u ovom sektoru dugi niz godina.

Tokom trajanja stručne prakse licima koja učestvuju u programu biće plaćena nadoknada u mesečnom iznosu od 20.000 dinara (neto), troškovi prevoza i doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Predviđeno trajanje programa je do 6 meseci.

Kako se prijaviti na konkurs?
Svi oni koji su zainteresovani za pohađanje stručne prakse treba da pošalju sledeća dokumenta:
– Prijavu za stručnu praksu (preuzima se na sajtu udruženja Serbia Organica (www.serbiaorganica.info),
– Kratku biografiju napisanu u slobodnoj formi,
– Motivaciono pismo,
– Fotokopiju lične karte,
– Fotokopiju diplome (ne mora da bude overena) – za nezaposlena lica
– Fotokopiju indeksa prve strane i strane gde je overen poslednji semestar – za studente

Prijave sa navedenom dokumentacijom se dostavljaju mejlom na: info@serbiaorganica.org

Rok za slanje prijava je 15. mart 2018. do 17:00.

U periodu od 26. februara do 5. marta 2018, biće organizovane informativne sesije po sledećem rasporedu:

  • Novi Sad – 26. februar u 12:00 časova na Poljoprivrednom fakultetu, predavaonica P1,
  • Sremska Kamenica – 26. februar u 15.30 časova na Edukons fakultetu, svečana sala,
  • Bačka Topola – 28. februar u 12:00 časova na Biofarming fakultetu,
  • Čačak – 2. mart u 12:00 časova na Agronomskom fakultetu,
  • Beograd – 5. mart u 13:00 časova na Poljoprivrednom fakultetu.

Ko je Serbia Organika
Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“ osnovano je u maju 2009. godine na inicijativu Ministarstva poljoprivrede i učesnika sektora kao krovna organizacija sa ciljem pružanja podrške razvoju organske proizvodnje na svim nivoima i promovisanja organske proizvodnje u Srbiji. Udružujemo celokupan sektor organske poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije i strateški smo partner državnim i inostranim institucijama u cilju usklađivanja i koordinacije razvoja organske poljoprivrede u Srbiji.

O projektu Podsticanje zapošljavanja mladih
Projekat Podsticanje zapošljavanja mladih se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije kao vodećim partnerom. Cilj projekta je da pruži podršku mladima između 15 i 35 godina starosti da se bolje pozicioniraju na tržištu rada i da se lakše i brže zaposle.

Detaljnije

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini za 2018. godinu od 182.000.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za troškove prevoza učenika srednjih škola koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole i nazad.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini su:
• broj učenika srednjih škola sa područja opštine ili grada koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole,
• relacije putovanja,
• stepen razvijenosti opštine ili grada u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, utvrđen aktom Vlade Republike Srbije i
• mogućnosti finansiranja iz opštinskog/gradskog budžeta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata (sa prilozima). Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 12. februara 2018. godine na web adresi Sekretarijata: www.puma.vojvodina.gov.rs

Podnosilac prijave, uz Prijavu, treba da priloži:

• Prilog br. 1 i 1a – Tabele o kalkulacijama troškova prevoza učenika srednjih škola sa cenovnicima mesečnih đačkih karata,
• Prilog br. 2 – Tabela sa osnovnim podacima u vezi regresiranja prevoza učenika srednjih škola,
• Prilog br. 3 – Spisak učenika-putnika srednjih škola u međugradskom saobraćaju u školskoj 2017/2018 godini na području opštine/grada,
• Prilog br. 4 – Finansijski plan regresiranja prevoza učenika srednjih škola u opštini/gradu (procena potrebnih sredstava za 2018. godinu) i
• Prilog br. 5 – Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom ”Za konkurs – regresiranje prevoza učenika srednjih škola”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili se podnose lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 9. mart 2018. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa će se objaviti na internet stranici Sekretarijata.

Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 42 62 i 487 46 02

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat)u skladu sa Finansijskim planom za 2018. godinu izdvaja 23.307.500,00 dinara za programe i projekte u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini i to za:

A) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 14.497.500,00 dinara.

RASPODELA SREDSTAVA
a) za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja –5.540.000,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 3.645.000,00 dinara,

b) za udruženja
1. za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.552.500,00dinara,
2. za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja –2.760.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine kao i udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Navedena sredstva namenjena su za sledeće prioritete:
1. Modernizaciju obrazovno-vaspitnog rada

1a) osavremenjivanje nastavnog procesa putem inovativnosti i kreativnosti svih učesnika,

1b) stručno usavršavanje nastavnog kadra (za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava koja se utvrđuje za svaku godinu i objavljuje u „Službenom glasniku RS“),
1v) medijska popularizacija obrazovanja radi isticanja dobrih primera iz prakse i savremenih trendova u obrazovanju,

2. Usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada
– unapređivanje preduzetničkog duha, razvoj praktičnih i životnih veština,
profesionalna orijentacija i karijerno vođenje, podizanje kvaliteta stručne prakse,

3. Negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
– stvaranje uslova da se učenici pripadnici različitih nacionalnih zajednica bolje
međusobno upoznaju kao i da steknu dodatna znanja o istoriji, kulturi i drugim
važnim činjenicama o suživotu, jačanje međunacionalnog poverenja,

4. Podrška inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja

4a) društveno uključivanje i napredovanje učenika (sa smetnjama u razvoju, specifičnim poteškoćama u učenju i učenika iz društveno osetljivih grupa), kao i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja,

4b) podrška učenicima sa izuzetnim sposobnostima, razvoj talenata u skladu sa njihovim obrazovno-vaspitnim potrebama (prilagođavanjem načina i uslova rada, obogaćenjem i proširivanjem nastavnih sadržaja, takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja/međuregionalna, međunarodna),

5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti
– organizovano i stručno vođeno slobodno vreme učenika u vannastavnom periodu i tokom školskih raspusta putem edukativnih kampova, susreta učenika, sekcija, sportskih, naučno – tehničkih , kulturnih i drugih sadržaja.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za dodelu, primenjuju se sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu programa/projekta,
2. uticaj predloženog programa/projekta,
3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre za udruženja,

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

3. fotokopija izvoda iz statuta udruženja ili osnivačkog akta (u kome je utvrđeno da
se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom), overeno od strane udruženja.

Komisija neće razmatrati: nepotpune prijave, neblagovremene prijave, nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom), prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja, programe odnosno projekte koji ne mogu pretežno da se realizuju u toku tekuće budžetske godine.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4867 i 021/487-4183.

B) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA PODIZANJE KVALITETA UČENIČKOG STANDARDA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 1.900.000,00 dinara. Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola, škole sa domom učenika, specijalne škole sa domom učenika, učenički centri, učenička odmarališta i učenički kulturni centri na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija odnosno AP Vojvodina.

Navedena sredstva namenjena su za:
1. organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,

2. realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,

3. realizaciju raznih manifestacija,

4. uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u ustanovama učeničkog standarda i

5. ostvarivanje drugih programskih aktivnosti i projekata u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programskih aktivnosti odnosno projekata za razvoj učeničkog standarda u AP Vojvodini,

2. broj učesnika u programskim aktivnostima i projektima,

3. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova učeničkog standarda,

4. postojanje drugih izvora finansiranja programskih aktivnosti odnosno projekata,

5. uspešna realizacija dodeljenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine prethodnih godina sa dostavljenim izveštajem i dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju budžetskih sredstava,

6. da programska aktivnost i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jednu prijavu. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4609 i 021/487-4502.

V) SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 450.000,00 dinara, i to 350.000,00 dinara za nivo osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 100.000,00 dinara za nivo srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole, domaćini takmičenja, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, i to za organizaciju i realizaciju okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski) i jezičke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini, namenjenih naročito za:
– organizaciju i realizaciju okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski) i jezičke kulture za učenike osnovnih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku u skladu sa Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, koji donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava uzeće se u obzir sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu projekta,

2. uticaj predloženog projekta,

3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Komisija neće uzeti u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave, nedopuštene prijave, prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene i prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4183 i 021/487-4867.

G) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJE IMAJU STATUS JAVNO PRIZNATIH ORGANIZATORA AKTIVNOSTI FORMALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2018. GODINU

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriju AP Vojvodine za 2018. godinu iznose 1.900.000,00 dinara.

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su osnovne škole na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave i koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih, odnosno imaju rešenje Sekretarijata o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Korisnik može konkurisati najviše do 120.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama .

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Kriterijumi raspodele sredstava su:
1. značaj planiranog ulaganja u opremu u cilju podizanja kvaliteta i modernizacije izvođenja nastave,
2. neophodnost opreme za organizovanje izvođenja nastave,
3. broj polaznika u školi – broj krajnjih korisnika,
4. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova obrazovanja,
5. postojanje drugih izvora finansiranja nabavke opreme,
6. nabavka opreme koja može pretežno da se realizuje u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA

Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jedan konkursni obrazac. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i

2. nevezana ponuda-predračun za nabavku opreme (kalkulacija nabavke opreme).

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4035 i 021/487-4609.

D) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI KOJE REALIZUJU DVOJEZIČNU NASTAVU U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičku nastavu u 2018. godini (u daljem tekstu: dvojezične škole) iznose 4.560.000,00 dinara i to:
1. za osnovno obrazovanje
– programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 1.235.000,00 dinara,
– nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 950.000,00 dinara,

2. za srednje obrazovanje
– programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, godišnje članarine za licencu Kembridž centra i članarine za međunarodnu maturu – IB, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 1.805.000,00 dinara,
– nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 570.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke usluga i opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS ”, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Pravo na dodelu sredstava imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja koje su dobile saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) za izvođenje dvojezične nastave.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za programske troškove u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj nastavnika koji učestvuju u dvojezičnoj nastavi,
– broj učenika u dvojezičnoj nastavi,
– opravdanost u smislu daljeg razvijanja dvojezične nastave.

Prilikom određivanja visine sredstava za nabavku opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj dvojezičnih odeljenja i
– broj nastavnih predmeta koji se predaju dvojezično.

NAČIN APLICIRANJA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Uz prijavu na konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija akta kojim se dokazuje dobijena saglasnost Ministarstva,
2. nevezana ponuda-predračun za programske troškove, nabavku opreme (kalkulacija troškova).
Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487 4157, 487 4512, 487 4819, 487 4262.

ZAJEDNIČKI USLOVI ZA SVE PROGRAME I PROJEKTE

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Komisija zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova. Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno potpisano ovlašćenje za potpisivanje. Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 9. mart 2018. godine.

Prijave se dostavljaju lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazac upitnika sa prilozima se može preuzeti od 12. februara 2018. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs .

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova

ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 2.500.000,00dinara.

Prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine,podnosi se na propisanom obrascu.

Prijava na Konkurs iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Zavodu za ravnopravnost polova lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6 sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polovasaciljemunapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine“.

Rok za podnošenje prijave je 22.02.2018. godine.

Odluku o dodeli sredstava doneće direktorka Zavoda u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za dodelu finansijkih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini

Predmet konkursa jeste podrška projektima na teritoriji AP Vojvodine u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva i to:
• proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, koji obrađuju teme u vezi sa događajima, datumima i ličnostima od izuzetnog značaja za kulturno – istorijski prostor AP Vojvodine.

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2018. godini proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, u ukupnom iznosu od 39.000.000,00 dinara (slovima: trideset devet miliona dinara i 00/100).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu imaju:
– privredna društva i preduzetnici, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911) i
– udruženja u kulturi, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Na konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i podnosioci prijave iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
– da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi s kulturnim prostorom AP Vojvodine;
– da značajan deo članova filmske ekipe čine autori i/ili filmski radnici s teritorije AP Vojvodine;
– da će film u celosti ili delom biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

Prijava se podnosi na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini.

Kontakt za dodatne informacije: Nataša Matijević 021/487 4714, natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Obrasci prijava se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama Sekretarijata (adresa: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad).

Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni. Za tačnost podataka unetih u prijavu krivično i materijalno odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje prijave na konkurs jeste 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

I PREDMET, CILJEVI I PROGRAMSKI PRIORITETI

Konkurs se raspisuje radi ostvarivanja javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, odnosno proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana AP Vojvodine, kako pripadnika srpskog naroda, tako i pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Ciljevi konkursa su: proizvodnja TV programa koji doprinosi očuvanju srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta i jezika, podstiče i doprinosi razvoju srpske kulture i afirmaciji i reklamiranju opšteg kulturnog nasleđa; proizvodnja medijskih sadržaja u drugim medijima koja doprinosi očuvanju srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta i jezika i razvoju srpske kulture; proizvodnja medijskih sadržaja koji doprinose očuvanju i afirmaciji kulturnog, nacionalnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; afirmacija multikulturalnosti i interkulturalnosti; podrška pronatalitetnoj politici; podsticanje i razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja različitih grupa; unapređenje socijalne zaštite; unapređenje rodne ravnopravnosti; unapređenje društvene brige o deci i mladima; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; unapređenje položaja i ravnopravnosti i sprečavanje diskriminacije manjinskih i socijalno, ekonomski ili na bilo koji drugi način ugroženih društvenih grupa; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; borba protiv korupcije; borba protiv siromaštva; borba protiv govora mržnje; razvoj medijskog pluralizma i unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma; unapređenje medijske pismenosti;

Programski prioriteti su: očuvanje srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta i jezika, razvoj srpske kulture i afirmacija opšteg kulturnog nasleđa; očuvanje i afirmacija kulturnog, nacionalnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; podsticanje i razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica; afirmacija multikulturalnosti i interkulturalnosti; podrška pronatalitetnoj politici; unapređenje rodne ravnopravnosti; unapređenje društvene brige o deci i mladima; unapređenje položaja i ravnopravnosti i sprečavanje diskriminacije manjinskih i socijalno, ekonomski ili na bilo koji drugi način ugroženih društvenih grupa; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi.
Projekti koji se bave gore navedenim temama imaće prednost prilikom ocenjivanja, ali učesnici Konkursa mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

II IZNOS SREDSTAVA
Ukupna vrednost sredstava koji se raspoređuje na Konkursu iznosi: 50.200.000,00 dinara, i to za:

1) medijske sadržaje na srpskom jeziku: 44.000.000,00 dinara, pri čemu je za privatna preduzeća opredeljeno 39.000.000,00 dinara, a za nevladine organizacije 5.000.000,00 dinara;

2) medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina: 6.200.000,00 dinara pri čemu je za privatna preduzeća opredeljeno 3.400.000,00 dinara, a za nevladine organizacije 2.800.000,00 dinara.

Učesnici na konkursu dužni su da naznače za koju oblast konkursa podnose prijavu, odnosno, ukoliko se prijavljuju za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, jasno da naznače jezik planiranog medijskog sadržaja (u Obrascu 1 – Prijava, u redu 1.2 Naziv konkursa).

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 7.000.000,00 dinara.

Učesnicima konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije mogu se odobriti sredstva najviše do 80% vrednosti projekta, a u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnici konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, mogu da podnesu zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PROJEKATA

Kriterijumi za ocenjivanje projekat su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;

• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);

• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;

• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

• dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

IV PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Predloženi projekat mora se realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, a koji su izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Učesnik može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:

• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;

• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plata onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;

• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta ukoliko je reč o proizvodnji medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50 % vrednosti projekata ako je reč o proizvodnji medijskih sadržaja za televiziju.

V DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu:

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.

Obrasci se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži i sledeća dokumenta:

• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
• ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
• vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

VI OBJAVLJIVANJE KONKURSA, NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROKOVI
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama www.kultura.vojvodina.gov.rs i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 12. marta 2018. godine.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-42-71 i 021/487-42-74.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Graduates in Cap and Gown — Image by © Royalty-Free/Corbis

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2018. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, sufinansiraće obrazovne programe / projekte ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.380.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

2.
Sredstva se raspodeljuju za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

3.
Raspodela finansijskih sredstava ustanovama utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) svrha i razlog planiranog obrazovnog programa / projekta;
2) značaj obrazovnog programa / projekta za rad i delatnost ustanove;
3) značaj obrazovnog programa / projekta za unapređivanje i podizanje kvaliteta nastave;
4) realizacija interdisciplinarnih obrazovnih programa / projekata, kao i onih s međunarodnim učešćem;
5) doprinos unapređivanju rada s darovitim studentima i studentima u teškom materijalnom položaju;
6) doprinos unapređivanju rada sa studentima s posebnim potrebama i studentima pripadnicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
7) ukupni troškovi potrebni za realizaciju obrazovnog programa / projekta;
8) visina finansiranja iz drugih izvora;
9) ocena konkursne dokumentacije.

4.
Podnosilac prijave, uz popunjen Obrazac br. 5, treba da priloži:
1) fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa;
2) fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB).

5.
Prijave se podnose na Obrascu br. 5, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do utroška sredstava.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Izuzetno, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost može rešenjem odobriti finansijska sredstva i bez predloga Komisije u slučajevima vanrednih i nepredviđenih okolnosti. Sekretarijat može od podnosioca prijave, po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa neće se razmatrati.

Kontakt osoba za dodatne informacije: dr Željka Bojanić, telefon 021/457-984, e-mail: Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Dodela sredstava za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova EU

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2018. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Rok: 20.04.2018. godine

Javni konkurs

Detaljnije

Poziv za prijavljivanje inicijativa u okviru projekta ZASAD ZA BUDUĆNOST

DELTA HOLDING I DELTA FONDACIJA, U SARADNJI SA TRAG FONDACIJOM

Poziv za prijavljivanje inicijativa u okviru projekta ZASAD ZA BUDUĆNOST

Delta Fondacija kao korporativna fondacija Delta Holdinga, osnovana je 2007. godine sa misijom da integrisano i strateški doprinese unapređenju društva, trajnim rešavanjem problema iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i kulture. Od svog osnivanja Fondacija inicira i realizuje humanitarne akcije, projekte i programe namenjene poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, dece bez roditeljskog staranja, stanovnika u socijalnoj potrebi, a podršku pruža i talentovanim učenicima i studentima. U proteklih 10 godina Fondacija je realizovala 3.548 humanitarnih akcija, kroz koje je u društvenu zajednicu uloženo 37 miliona EUR, a pomoć dobilo 703.000 stanovnika Srbije, a izgrađene su i 3 zadužbine.

Treći put po redu Delta Fondacija, kao korporativna fondacija Delta Holdinga, sprovodi projekat „Zasad za budućnost“. U prva dva ciklusa projekta „Zasad za budućnost“ grantove u ukupnoj vrednosti od preko 24 miliona dinara dobilo je dvanaest najboljih projekata iz Šapca, Zemuna, Priboja, Smedereva, Surčina, Užica, Kikinde, Golubinaca, Grdelice, Bosilegrada, Aranđelovaca i Stanišića. Dobitnici grantova su tokom poslednje tri godine podigli zasade voća i povrća, u plastenicima i na otvorenom, proširili kapacitete farmi za uzgoj svinja, pokrenuli su sekundarnu proizvodnju slatkog i slanog programa (ajvar, slatko, džem, kiseli krastavci), kao i proizvodnju sokova i rakije. U okviru svojih socijalnih preduzeća ostvarili su značajne rezultate: zaposlili su i/ili radno angažovali 165 osoba iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva (samohrane majke, žene na selu, izbeglice, osobe sa mentalnim teškoćama, itd.), a gotovo 4.000 ljudi je imalo direktnu ili indirektnu korist od projekta. Na svojim zasadima i farmama proizveli su više od 100.000 kg voća i povrća (paprika, paradajz, krastavac, šljiva, itd.), 911 tovljenika i ostvarili su prihod od plasmana poljoprivrednih proizvoda u iznosu od preko 7.673.000,00 RSD.

Projekti Delta Fondacije, osim potreba lokalne zajednice, prate razvoj i promene kompanije. U skladu sa petogodišnjom strategijom Delta Holdinga, usvojena je strategija Delta Fondacije usmerena ka realizaciji projekata u oblasti osnovnog poslovanja Delta Holdinga – poljoprivrede.

U okviru projekta „Zasad za budućnost“ dodeliće se sredstva u visini do 6.000.000,00 RSD.

Fokus projekta „Zasad za budućnost“
Projekat „Zasad za budućnost“ ima za cilj da se kroz podršku socijalnim preduzećima1 unapredi postojeća primarna i/ili sekundarna poljoprivredna proizvodnja na više lokacija u Srbiji, da se time poveća zaposlenost i smanji siromaštvo. Oblast poljoprivrede odabrana je jer je u sladu sa Strategijom društveno odgovornog poslovanja Delta Holdinga. Potencijalni aplikanti treba da budu socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (organizacije, udruženja građana i zadruge), registrovana na teritoriji Republike Srbije, sa tri godine iskustva u oblasti poljoprivrede i da posluje bez gubitka.

Projekti kojima se potencijalni aplikanti prijavljuju treba da budu usmereni na unapređenje primarne i/ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u tri poljoprivrede oblasti: povrtarstvo, uzgoj svinja i voćarstvo.

Primarna proizvodnja podrzumeva uzgoj svinja, kao i voća i povrća na otvorenim poljima i/ili u plastenicima/staklenicima i obavezni plasman poljoprivrednih proizvoda radi sticanja prihoda ili profita koji će dalje biti usmeren na rešavanje socijalnih problema lokalne zajednice. Pored primarne poljoprivredne proizvodnje, aplikanti se mogu javiti idejama za pokretanje ili unapređenje sekundarne poljoprivredne proizvodnje (npr. proizvodnja ajvara, voćnih sokova, proizvodnja i plasman finalnih proizvoda od voća i povrća, itd.). Neophodno je da predloženi projekti imaju razrađen jasan biznis plan sa posebnim fokusom na socijalni aspekt (usmerenost na rešavanje određenog socijalnog problema, zapošljavanje ili rešavanje problema ugroženih/marginalizovanih grupa, itd.), ekonomsku uspešnost (visina godišnjeg obrta sredstava, organizacija poslovanja, plasman proizvoda, itd.), kao i da pokažu potencijal za održivost i unapređenje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje. Posebno naglašavamo da je neophodno završiti projektne aktivnosti i ostvariti planirane rezultate do 1. maja 2019. godine.

Visina donacije:
Najbolje razrađeni i najrealističniji projekti razvijeni u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa dobiće novčanu podršku i/ili podršku u drugim neophodnim resursima (stručna podrška, oprema, sadni materijal, plasman proizvoda) u iznosu od 120.000,00 do 850.000,00 RSD.

U okviru projekta „Zasad za budućnost“ Delta Fondacija dodeliće ukupna sredstva u visini do 6.000.000,00 RSD.

Visina granta je podeljena u dva lota:
• Raniji dobitnici granta mogu aplicirati za sredstva u iznosu od 120.000,00 do 600.000,00 RSD po grantu;
• Aplikanti koji do sada nisu bili dobitnici grantova u okviru projekta „Zasad za budućnost“ mogu aplicirati za sredstva u iznosu od 120.000,00 do 850.000,00 RSD po grantu.

Oblast podrške:
Inicijative koje se podržavaju u okviru ovog projekta isključivo se odnose na primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju u sledećim oblastima:
• Povrtarstvo
• Uzgoj svinja
• Voćarstvo

Kriterijumi za učešće u projektu:
Ko se može prijaviti?
Konkurs je namenjen socijalnim preduzećima (programima socijalnog preduzetništva) u oblasti poljoprivrede sa područja Srbije bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge i fondacije). Neophodno je da aplikanti budu registrovani i aktivno rade najmanje tri godine u oblasti poljoprivrede ili su ostvarili partnerstvo sa organizacijom koja ima iskustvo u oblasti poljoprivrede, kao i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije. Konkurs je otvoren za aplikante koji nisu ranije dobijali podršku u okviru projekta „Zasad za budućnost“, kao i za ranije dobitnike grantova u okviru navedenog projekta.

Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.
Zainteresovani aplikanti treba da pošalju razrađenu projektnu ideju kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše 20 strana, font Calibri, veličina 11). Formular za projekte, obrazac budžeta, kao i forma biznis plana nalaze se u pratećem materijalu.

Rok za prijavu:
Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16:00 časova.

Neophodno je popuniti i podneti sledeća dokumenta prilikom apliciranja za učešće u programu „Zasad za budućnost“:
1. Popunjeni formular za projekte (uz dodatne priloge)
2. Obrazac budžeta
3. Biznis plan
4. Overeni akt o registraciji udruženja/zadruge/fondacije
5. Skenirani finansijski izveštaji za 2015. i 2016. godinu (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks) overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica aplikanta.

Podrška aplikantima – U toku trajanja konkursa potencijalnim aplikantima biće omogućeno da dobiju detaljnije informacije o samom konkursu i pomoć tokom apliciranja u okviru projekta „Zasad za budućnost”. Ukoliko budete imali dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na e-mail adresu zasadzabuducnost@deltaholding.rs ili zasadzabuducnost@tragfondacija.org sa subject-om: Pitanje, najkasnije do 20. februara 2018. godine ili da kontaktirate Vladimira Radojičića iz Trag fondacije putem telefona na broj 011/7839 467 (lokal 104).

Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16:00 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2018. godini

U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima.

Naučno-stručni skupovi na kojima se ne sopštavaju naučni rezultati mogu biti sufinansirani s najviše 50% od iznosa sredstava koja se dodeljuju onim skupovima na kojima se saopštavaju rezultati originalnih istraživanja.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
– da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučnoistraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa, kao i finansijski plan,
– da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa (odgovarajući prostor, informaciono-tehničku podršku i izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan skupa)
– da su konstituisani organizacioni i naučni odbor skupa i
– da je prihvaćen program skupa, u kome su navedeni i podaci o imenima autora radova koji će se prezentovati na skupu, nazivu rada, institucije i zemlje iz koje autor dolazi.

Prednost u sufinansiranju skupova imaće: međunarodni skupovi, skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi s realizovanjem regionalnih naučnoistraživačkih projekata koje sufinansira Pokrajinska vlada; interdisciplinarni skupovi; skupovi s više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova; skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup – zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata razvoj planirana su sredstva u iznosu od 9.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2018. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za naučno-stručne skupove”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16,21000 Novi Sad, u dva primerka, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/.

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Za dodatne informacije možete se obratiti Danijeli Dovedan, na telefon 021/487-45-50, ili na e-mail: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije