Arhiva ‘Konkursi’

Sredstva za očuvanje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Ova sredstva u ukupnom iznosu od 3.706.500,00 dinara, su namenjena za subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, odnosno za očuvanje, održivo korišćenje i unapređenje načina smeštaja, ishrane i nege ugroženih autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (podolac) i Svinjarstvo (mangulica), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (Član: 7, 8. i 9. Zakona o stočarstvu, „Službeni glasnik RS“, broj 41/09)

Planirana, a nerealizovana sredstva  kod pojedine vrste i autohtone rase stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na  drugu vrstu i autohtonu rasu stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;

2)   Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

3)   Fotokopija priloga 4 (podaci o vrsti i broju životinja i gazdinstvima na kojima se drže ili uzgajaju), koji se nalazi u Pravilniku o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 111/09);

4)   Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

5)   Fotokopija čekovne kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu kod banke;

6)   Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu:  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: “Konkurs za genetske resurse“.

Tekst Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.

Sredstva za održavanje izložbi stoka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanja lokalnih i regionalnih izložbi  stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Sredstva za sufinansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 3.243.500,00 dinara. Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje sredstava imaju udruženja građana – organizatori izložbi stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Predviđena raspodela sredstava za organizovanje izložbi goveda, ovaca i koza, kopitara i svinja vršiće se po vrstama stoke i to:

Govedarstvo 850.000,00

Ovčarstvo i kozarstvo 750.000,00

Kopitari 1.500.000,00

Svinjarstvo 143.500,00

UKUPNO, dinara 3.243.500,00

Planirana, a nerealizovana sredstva kod izložbi pojedinih vrsta stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na izložbe druge vrste stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev koji treba da sadrži podatke o Programu održavanja i nazivu izložbe, datumu i mestu održavanja izložbe, vrsti i kategoriji stoke, broju grla na izložbi, specifikaciji troškova i iznos traženih sredstava;

2. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;

3. Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja;

4. Fotokopija PIB obrasca;

5. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

6. Fotokopije: Računa, Izvoda od banke o utrošku sredstava, Naloga blagajni za isplatu sredstava.

Sufinansiranje  dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškovi prevoza i osiguranja životinja, troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora, ozvučenje, mediji, bina, nagrade za najbolja grla i izrada pehara, medalja, plaketa, gravura, lenti, rozeti, diploma, zahvalnica i kataloga; rad komisije za ocenu stoke, dežurnog veterinara i radnika.

Sekretarijat će prihvatiti zahteve za već održane izložbe stoke u toku 2010. godine.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je 31.12.2010. godine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: “Konkurs za izložbe stoke“.

Tekst  Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.

Bespovratna finansijska sredstva za investicije

SIEPA

Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije

u oblastima proizvodnje i usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

▪  referenca investitora;

▪  udela domaćih dobavljača i efekta investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru;

▪  održivosti investicije / trajnosti poslovanja;

▪  nove tehnologije i prenosivosti znanja i veština na domaće dobavljače

▪  efekata investicije na ljudske resurse;

▪  ocene uticaja na životnu sredinu;

▪  obima izvoza;

▪  supstitucije uvoza;

▪  efekata investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;

▪  pisma podrške, odnosno pisma o namerama opštine, odnosno grada, kojim se pružaju olakšice i povoljnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije u koje investitor namerava da ulaže.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenja kriterijuma predviđenih uredbom, i to:

▪  za investicije u proizvodni sektor: od 2.000 do 5.000 evra, odnosno od 4.000 do 10.000 evra za devastirana područja i područja od posebnog interesa (Zaječar, Kraljevo, Niš, Novi Pazar) po novom radnom mestu;

▪  za investicije u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija u područja od posebnog interesa: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

▪  za investicije u sektor usluga: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu.

Rok za podnošenje prijava za dvanaesti krug odobravanja finansijskih sredstava je petak, 10. decembar 2010. godine.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: “Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava” na dole navedenu adresu:

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

ul. Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011 / 3398 550, 3398 545, 3398 750, 3398 653, ili 3398 629

Link

Konkurs za podizanje IKT kapaciteta

MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Konkurs za projekte namenjene podizanju IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave.

Predlozi projekata kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu treba da obuhvataju realizaciju lokalnih projekata iz oblasti IKT (informaciono-komunikacionih tehnologija) koji za svoj cilj imaju uspostavljanje novih servisa eUprave iz nadležnosti lokalnih samouprava, podizanje nivoa sofisticiranosti nekog od postojećih servisa eUprave, omogućavanje dostupnosti servisa građanima i podizanje kapaciteta hardvera, softvera i komunikacione infrastrukture u cilju održivosti i unapređenja postojećih servisa u izabranim jedinicama lokalne samouprave.

Na konkursu mogu učestvovati sve jedinice lokalne samouprave koje ispune uslove definisane u ovom javnom pozivu, a to su: dostavljen predlog projekta koji u svemu zadovoljava uslove ovog Konkursa; uredno popunjena i dostavljena prijava; izjava o sufinansiranju projekta; objavljen najmanje jedan potpuni elektronski servis, (elektronski formular sa integrisanim plaćanjem) na Portalu eUprava. Za jednu jedninice lokalne samouprave može se finansirati najviše jedan projekat.

Odabir projekata vrši Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, na osnovu izvršene provere ispunjenosti uslova Konkursa i projekata od strane komisije za ocenu projekata, formirane od strane Republičkog zavoda za informatiku i internet. U ovoj godini biće odabrano najviše dvadeset jedinica lokalne samouprave.

Nakon izvršenog odabira projekata, Ministastvo za telekomunikacije i informaciono društvo i jedinica lokalne samouprave čiji su projekti odabrani za finansiranje, potpisaće ugovor o realizaciji projekta.

Sastavne delove prijave čine sledeći prilozi:

 • Dokument predloga projekta
 • Izjava predsednika opštine ili gradonačelnika o sufinansiranju projekta

Rok za podnošenje prijava je 29. novembar 2010. godine.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem, jedinice lokalne samouprave se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: office@rzii.gov.rs .

Prijave za Konkurs slati elektronskom poštom na adresu: office@rzii.gov.rs .

Link

Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju vatrogasnih domova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

– ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH VATROGASNIH DOMOVA

Finansira se adaptacija i rekonstrukcija objekata vatrogasnih društava, sa teritorije AP Vojvodine, bez prava promene namene.

Korisnici sredstava su dobrovoljna vatrogasna društva.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

5)    Fotokopija akta o registraciji društva i PIB obrazac

6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

7)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 10.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Salašarski, etno i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

1. SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

1.1. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija salaša

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.

Pravo učešća na konkurs imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:

– za izgradnju i rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu

5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu

8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

1.2. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija etno kuća

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija objekata po ugledu na autentične seoske kuće koji prikazuju i čuvaju tradicionalnu kulturu i arhitekturu sa prostora Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva i udruženja građana sa područja AP Vojvodine registrovana za pružanje usluga u turizmu.

Potrebna  dokumentacija:

– za registrovana gazdinstva:

1) Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu

5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu

8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

– za udruženja građana registrovana za pružanje usluga u turizmu:

1)   Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

5)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac

6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

1.3. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat (Informacija o lokaciji i Građevinska dozvola ili Dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole)

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija rešenja o upisu u Vinarski registar i registracioni broj

5)    Dokaz o izvršenoj prenameni poljoprivrednog u građevinsko zemljište (samo za poljoprivredno zemljište)

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre i PIB obrazac

8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

9)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

10) Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 70.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Konkurs za izgradnju i rekonstrukciju pijaca i vašarišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

– IZGRADNjA NOVIH  I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH PIJACA I VAŠARIŠTA

Finansira se: izgradnja novih seoskih pijaca i vašarišta kao i rekonstrukcija postojećih seoskih pijaca i vašarišta, sa teritorije AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su opštine i mesne zajednice.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Odluka nadležnog organa opštine odnosno Odluka Saveta mesne zajednice o realizaciji projekta

3)    Saglasnost opštine (ukoliko je podnosilac zahteva mesna zajednica)

4)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat – za izgradnju i rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

5)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 19.500.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.


Link

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije vezane za uređenje poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Za izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 14.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 70%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs,
 2. Kopija PIB obrazca,
 3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, (tabela 9. Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta),
 5. Overena kopija Saglasnosti Ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

Za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 75.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe i koji su svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs,
 2. Kopija PIB obrazca,
 3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe (tabela 9. Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta),
 5. Overena kopija Saglasnosti Ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu,
 6. Overena kopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe,
 7. Overen spisak sa imenima angažovanih poljočuvara.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za finansiranje intezivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intezivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova

Za finansiranje intenzivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 100% u svrhu: nabavke opreme za navodnjavanje i opreme za aplikaciju mineralnih hraniva i zaštitnih sredstava preko sistema za navodnjavanje, sanaciju postojećeg sistema za navodnjavanje, nabavku sistema za zaštitu od mraza, nabavku konstruktivnih elemenata i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, nabavku zaštitnih protigradnih mreža i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs,
 2. Kopija PIB obrazca,
 3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. Predračuni za konstruktivne elemente, opremu i radove

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za realizaciju aktivnosti  može biti produžen.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405.

Link