Arhiva ‘Konkursi’

Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

1. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 09. maj 2011. godine.

2. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade – Resurs centri za učešće u procesu podsticanja aktivizma mladih
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. april 2011. godine.

3. Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. april 2011. godine.

4. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja – Obuka iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom
Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. april 2011. godine.

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursima imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).   Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta,

ovde

kao i na adresi omladinskog Internet portala:

www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311 za konkurse 1 i 4, kao i kancelarija broj 307 za konkurse 2 i 3.
Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: + 381 11 301 4311 za konkurse 1 i 4, kao i +381 11 313 09 19 za konkurse 2 i 3 ili putem elektronske pošte na adresu:
omladina@mos.gov.rs.

Socijalna tranzicija

BCIF

Socijalna tranzicija

Pronalaženje inovativnih i održivih načina za pružanje usluga onima kojima je pomoć preko potrebna je u srži socijalne tranzicije kojoj težimo. Smatramo da u ovom procesu važnan činilac mogu biti neprofitne organizacije koje su često u intenzivnom kontaktu sa ugroženim i marginalizovanim licima – stariji, osobe sa invaliditetom, žene, deca, mladi, HIV pozitivne osobe, zavisnici, siromašni, beskućnici itd.

U saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, pokrenuli smo program Socijalna tranzicija koji omogućava donacije do 1.500.000 dinara (15.000 evra) neprofitnim organizacijama koje imaju alternativna rešenja i inovativne pristupe u uspostavljanju i poboljšanju kvaliteta socijalnih usluga za osetljive društvene grupe.

Naša pomoć usmerena je na neprofitne organizacije koje se bave pitanjima socijalne brige i žele da doprinesu menjanju socijalnog sistema i prelasku na savremene metode prevencije i delovanja. Naročito podstičemo uključivanje samih korisnika u sprovođenje tretmana i usluga (npr. obuka roditelja dece sa posebnim potrebama da samostalno rade sa svojom decom), uključivanje volontera/ki kao i povezivanje institucija, lokalnih vlasti i privatnog sektora.

Kako konkurisati za program Socijalna tranzacija

Uputstvo za prijavljivanje
Prijavni formular
Obrazac za budžet

Rok za konkurisanje:
Projekti za program Socijalna tranzicija se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima dva ili tri puta godišnje. Odbor za donacije samo preporučuje projekte Kooperativi holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, koja donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će finansijski podržati.

Procedura dodele donacija
Za sve programe BCIF ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom javnog procesa selekcije projektni predlozi za program Socijalna tranzicije se razmatraju na četiri nivoa:
1. Kancelarija BCIF-a
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Socijalnu tranziciju
4. Konačnu odluku o finansiranju projekata donosi Kooperativa holandskih fondacija za    centralnu i istočnu Evropu

Link

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2011. godini

Odlukom o  budžetu opštine Kanjiža za 2011. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 9/2010) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara.
Podnosioci zahteva konkurišu sa najviše dva projekta.
Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja kalendarske godine.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 1/2011), podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta opštine Kanjiža su sportske organizacije – klubovi.

Podnosioci zahteva treba da ispunjavaju sledeće OPŠTE USLOVE:
•    da imaju sedište na teritoriji opštine Kanjiža
•    da je član Sportskog saveza opštine Kanjiža
•    da klub ima osiguran prostor za treninge i održavanje takmičenja (uz zahtev se prilaže fotokopija ugovora o zakupu, korišćenju i sl. ili fotokopija lista nepokretnosti)
•    da je klub uključen u redovni sistem takmičenja granskog saveza (kao dokaz se prilaže završni bilten lige za ekipne sportove odnosno završni bilteni pojedinačnih takmičenja koja ulaze u sistem finansiranja)
•    da predsednik i organi kluba imaju važeće mandate (prilaže se izvod iz zapisnika sa sednice na kojoj je izabran predsednik i organi kluba)

Podnosioci zahteva treba da ispune i sledeće POSEBNE USLOVE:

•    sportski stručnjaci koji neposredno realizuju aktivnosti u okviru programa/projekata moraju imati najmanje srednje obrazovanje u oblasti sporta i odgovarajuću licencu izdatu od strane strukovnog saveza.
•    da imaju urednu evidenciju o članstvu – koju dokazuju listom članova kluba koju su potpisali članovi kluba, a za maloletne članove kluba listu potpisuje jedan od roditelja

2. PROGRAMI/PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju/sufinansiraju se:
1. programi/projekti sportskih klubova
2. organizacija sportskih manifestacija
3. programi/projekti iz oblasti školskog sporta
4. sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s posebnim potrebama
5. rekreativni projekti/programi

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze ugovornih strana definišu se ugovorom koji zaključuje korisnik budžetskih sredstava sa predsednikom opštine Kanjiža.

3.  NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sportskom savezu opštine Kanjiža  na obrascima (OS-1) koji su objavljeni na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža i Sportskog saveza opštine Kanjiža.

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Sportski savez opštine Kanjiža, Narodni park br. 4., 24420 Kanjiža, ili neposredno u prostorijama Sportskog saveza na navedenoj adresi.

4. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PROGRAMA/PROJEKATA

Kriterijumi za ocenjivanje i bodovanje programa/projekata su:
1.    ostvareni rezultati u prethodnoj godini – 0-20 bodova
2.    tradicija sporta u opštini – 0-20 bodova
3.    masovnost – broj aktivnih/registrovanih članova – 0-20 bodova
4.    značaj za opštinu – 0-20 bodova
5.    materijalna i kadrovska opremljenost – 0-20 bodova
Maksimalan broj bodova je 100.

5. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA I ODLUČIVANJE PO ZAHTEVIMA

Konkurs je otvoren do 31. marta 2011. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Obradu podnetih zahteva vrši Sportski savez opštine Kanjiža, nakon čega Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa u oblasti sporta vrši izbor programa/projekata koji se predlažu za finansiranje/sufinansiranje i dostavlja predsedniku opštine predlog akta o izboru programa/projekata i  raspodeli sredstava u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva. Akt o izboru programa/projekata je konačan i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Nakon konačnosti akta o izboru programa/projekata sklapa se ugovor sa podnosiocima zahteva. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sportskom savezu opštine Kanjiža na telefon 024/874-733.

Link

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Da bi mogli da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu, podnosioci prijave moraju da ispune sledeće kriterijume:

1)    da su njihove projektne ideje odobrane na Konkursu za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata iz 2010. godine i da su učestvovala u obukama iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom;
2)    da do sada nisu realizovali projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina);
3)    da su tokom trajanja obuka, kao jedan od rezultata, razvila svoje projektne ideje u predloge projekata;
4)    da su registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije;
5)    da mogu da obezbede kroz realizaciju projektnih ili programskih aktivnosti jasno merljive rezultate u odnosu na predložene troškove koji su definisani u Smernicama konkursa i konkursnoj dokumentaciji;
6)    da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Podnosioci prijava mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri podnosioca prijave učestvuju u pisanju i realizaciji projekta, i za njihove troškove važe isti kriterijumi kao i za troškove koje će napraviti Korisnik sredstava.

Formalni partneri na realizaciji projekata mogu biti: udruženja registrovana na teritoriji Republike Srbije, kao i organizacije koje se (su)finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

KRITERIJUMI VEZANI ZA TROŠKOVE KOJI MOGU BITI FINANSIRANI

Maksimalni iznos sredstava po projektu koji se odnosi na finansiranje/sufinansiranje od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru ovog Konkursa ne može biti veći od 150.000,00 dinara.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od ovog iznosa, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz međunarodnih fondova i sl.

Neophodno je da se u projektnu aplikaciju i budžet projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o planiranim aktivnostima projekta i u cilju promocije i vidljivosti projektnih aktivnosti kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mlade.

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”.

Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za izvođenje projekta;
•    budu stvarni troškovi Korisnika projekta ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta, bez obzira na vreme stvarne isplate od strane Korisnika ili partnera;
•    da tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.
•    U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
•    prihvatljivi troškovi uključuju:
•    Troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama,
•    Troškovi ugos

titeljskih usluga (koji za organizaciju jednodnevnih aktivnosti podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
•    Troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
•    Ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, troškove organizacije obuka i sl.,
•    promocija, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
•    Troškove putovanja u zemlji za osobe koje učestvuju u projektu,
•    Troškovi PDV-a.
Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira;
•    kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija;
•    kupovina opreme.

PODNOŠENjE PRIJAVE – OSNOVNA I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs, kao i na adresi www.zamislizivot.org a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Osnovna dokumentacija:
•    Predlog projekta;
•    Predlog budžeta sa narativnim prikazom budžeta projekta;
•    Lista članova Upravnog odbora;
•    Biografije osoba angažovanih na projektu;
•    Izjava podnosioca prijave i Izjava partnera projekta ukoliko je predviđeno formalno partnerstvo (lice ovlašćeno za zastupanje partnera ili lice koje je lice ovlašćeno za zastupanje partnera ovlastilo posebnim aktom da ima pravo potpisa i pečata) koje su u sklopu Predloga projekta.

Prateća dokumentacija:

•    Statut podnosioca prijave i formalnih partnera (ukoliko su partneri udruženja);
•    Overena kopija akta o registraciji podnosioca prijave i formalnih partnera (ukoliko su partneri udruženja);
•    Overena kopija Potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije za privredne registre, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za finansijsku 2010. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije za privredne registre u toku,
•    Overena kopija obrasca PDN poreske prijave koji je predat Poreskoj upravi.

NAPOMENA:
Potrebno dostaviti 1 štampani original prijave sa pratećom dokumentacijom, kao i CD sa prijavom i svim prilozima.

GDE I KAKO SE ŠALjU PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva dokumentacija i CD moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu. Za projektni predlog čija je prijava poslata u više odvojenih paketa, smatraće se da nije ispunio formalne uslove.

Prijava se šalje poštom ili se predaje lično na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta Sektor za omladinu Bulevar Mihajla Pupina 2 11 070 Beograd

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. april 2011. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo omladine i sporta.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs Ministarstva omladine i sporta zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: omladina@mos.gov.rs ili telefonom na broj: 011/ 301 43 11.

zp8497586rq
zp8497586rq

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

TRAJANjE KONKURSA I TRAJANjE PROJEKTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja će biti otvoren sve do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a najduže do 01. septembra 2011. godine.

Maksimalno predviđeno trajanje projekta je do 3 meseca. Početak projekta se računa od dana potpisivanja ugovora, a vremenski period trajanja projekta se računa u onolikom vremenskom intervalu koliko je definisano u predlogu projekta osim ukoliko predloženom projektnom dokumentacijom nije definisan kasniji početak realizacije projekta.

VAŽNA NAPOMENA: Poželjno je da predlog projekta bude podnet minimum 2 meseca pre planiranog početka realizacije projekta.Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava odobrenih od strane Ministarstva omladine i sporta može početi tek nakon realizovane uplate od strane Ministarstva omladine i sporta, u skladu sa ugovorom.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

Podnosioci prijava mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri podnosioca prijave učestvuju u pisanju i realizaciji projekta, i za njihove troškove važe isti kriterijumi kao i za troškove koje će napraviti podnosilac projekta kao korisnik sredstava.

Formalni partneri na realizaciji projekata mogu biti: udruženja registrovana na teritoriji Republike Srbije i strana udruženja, kao i organizacije/javne ustanove koje se (su)finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

PRIORITET

Prioritet će imati udruženja koja dokumentuju da učestvuju u međunarodnoj saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama na osnovu pozivnog pisma i programa sa detaljno definisanim aktivnostima; imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predloženog omladinskog projekta ili programa; mogu da demonstriraju kapacitete za učešće u pomenutoj saradnji ili za vođenje pomenutih projekata ili programa; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA

Neophodno je da

se u projektnu aplikaciju i budžet projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o planiranim aktivnostima projekta i u cilju promocije i vidljivosti projektnih aktivnosti kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mlade, kao i utvrđeni mehanizmi i procedure za praćenje i evaluaciju projekta.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz međunarodnih fondova i sl.

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”. Istovremeno, prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu i planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

U skladu sa rezultatima i preporukama procene projekata, može se pojaviti situacija koja zahteva izmenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za izmenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
–    budu neophodni za izvođenje projekta;
–    budu stvarni troškovi Korisnika projekta ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
–    tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
prihvatljivi troškovi uključuju:
– Troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama, – Troškovi ugostiteljskih usluga (koji za organizaciju jednodnevnih  aktivnosti podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
–    Troškovi promocije projekta,
–    Troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
–    Ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, troškove organizacije obuka, konferencija i sl., promocije, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
–    Troškove putovanja u zemlji i inostranstvu za osobe koje učestvuju u projektu,
–    Troškove revizije (uz finalni izveštaj o projektu neophodno je dostaviti i revizorski izveštaj),
–    Troškovi PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b) pristigle pasivne kamate;
c) kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija; g) kupovina opreme; d) stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata.

zp8497586rq

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Konkurs je otvoren za lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
–    imaju kancelariju za mlade
–    imaju usvojen Lokalni akcioni plan za mlade od strane Skupštine opštine/grada

Nosilac projektne prijave je lokalna samouprava.

Nosilac projektne prijave je odgovoran za sprovođenje projekta.

TRAJANjE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je do 5 meseci od dana potpisivanja ugovora osim ukoliko predloženom projektnom dokumentacijom nije drugačije definisano.

Svi odobreni projektu moraju biti završeni do 15. oktobra 2011. godine.

SREDSTVA NAMENjENA FINANSIRANjU I SUFINANSIRANjU PROJEKATA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava iznose 32.000.000,00 dinara.

Ugovarač zadržava pravo da ne raspodeli sva raspoloživa sredstva ukupne raspoložive sume.

Maksimalni iznos sredstava po projektu koji se traži u okviru ovog Konkursa ne može biti veći od 350.000,00 dinara.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od ovog iznosa, a razlika podrazumeva obavezno učešće lokalne samouprave ili drugih izvora finansiranja.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”. Istovremeno, prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu i planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati i odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

U skladu sa rezultatima i preporukama procene projekata, može se pojaviti situacija koja zahteva izmenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za izmenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prija

ve da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
–    budu neophodni za izvođenje projekta;
–    budu stvarni troškovi Korisnika projekta tokom perioda realizacije projekta;
–    tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
prihvatljivi troškovi uključuju:
– troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama, – troškovi ugostiteljskih usluga (koje za organizaciju jednodnevnih aktivnosti  podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
–    Troškovi promocije projekta,
–    troškove organizacije sastanaka ili promotivnih događaja,
–    troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
–    troškove putovanja u zemlji za osobe koje učestvuju u projektu,
– ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, promocija, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
–    troškove kupovine opreme neophodne za ostvarivanje rezultata projekta, a koja će se nakon završetka projekta koristiti od strane kancelarije za mlade;
–    troškove PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
a)    pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b)    pristigle pasivne kamate;
c)    stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 04. april 2011. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo omladine i sporta.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs Ministarstva omladine i sporta zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: omladina@mos.gov.rs ili telefonom na broj: 011 313 09 19.

zp8497586rq

Sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 410.000.000,00 dinara za 2011. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava
1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije(ortačko društvo,komanditno društvo,društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.
2.    Privredno društvo koje dobije sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine AP Vojvodine, iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za godišnji iznos zarade za 50% novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može b

iti veći od 30% od visine ukupno odobrenih sredstava.
4.    Privredno društvo koje je učestvovalo na javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u 2011 god. uz dostavljanje nove prijave, pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
3.    Projekti od posebnog značaja za ostvarivanje ravnomernog razvoja pokrajine
4.    Projekti od izuzetnog značaja za korišćenje obnovljivih izvora energije
5.    Privredna društva koja su učestvovala na javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u realizaciji prve faze projekta.

Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ''za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija'' na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, u tri primerka kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.

Link

zp8497586rq

Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike Srbije

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 42.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 18.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za

dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 30.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 18.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.
Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 14. aprila 2011. godine.

_________________________
Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da pre dostavljanja zahteva za učešće u raspodeli sredstava, kako bi on bio uzet u razmatranje, dostavi izveštaj o realizaciji ciljeva i načinu utroška sredstava koja su joj odobrena po ranijim javnim pozivima ili delimični izveštaj ukoliko je realizacija u toku.
Jedinica lokalne samouprave (opština, grad i grad Beograd) može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.
Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, IV sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Link

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000 dinara

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja odobravaju se sredstva za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u pisanim ili elektronskim javnim glasilima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine, uključujući i Internet stranice upisane u registar javnih glasila.

Sredstva se odobravaju za sledeće namene: sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja, afirmaciju multikulturalnosti, razvoj višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima značajnim za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75%                      vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je : sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa, unapređenje programskih sadržaja javnih glasila, razvoj obrazovanja i negovanje jezika i kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, informisanje o evropskim vrednostima i razvijanje građanske svesti kreiranjem i proizvodnjom novih sadržaja ili putem poboljšanja i inoviranja postojećih sadržaja, koji se odnose posebno na aktuelnu ekonomsku i ukupnu društvenu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, zatim položaja mladih i starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, afirmaciju demokratskih principa i druge aktuelne teme.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, kreativnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika i programi višejezičnog, multikulturnog i interkulturalnog sadržaja.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila koje je od posebnog značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, izdavači novina i osnivači javnih glasila upisanih u registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa, uključujući i Internet stranice upisane u registar

javnih glasila, i audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Na konkursu ne mogu učestvovati :
–    osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    medijski proizvodi koji se distribuiraju/emituju preko javnih glasila koja većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmatrati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu,
–    neblagovremeno podnete prijave,
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata podsticanja javnog informisanja,
–    nepotpune prijave,
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
–    prijave sa nepotpunom dokumentacijom,
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Podnosioci prijava će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila
–    fotokopija dozvole za emitovanje izdata od Republičke radiodifuzne agencije (za elektronske medije)
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    potpisan ugovor o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu  od Republičke radiodifuzne agencije (za audio i video produkcije)

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.
2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o namenskom utrošku sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za informacije: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74 .

Link

zp8497586rq

Sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara.
Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 80% vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je sufinansiranje:
– seminara koji se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka.
– medijskih festivala

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Kriterijumi su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila, profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti informisanja koje imaju sedište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
Na konkursu ne mogu učestvovati podnosioci prijava koji su u teškoćama u skladu sa čl. 81. st. 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitan

ju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu
–    neblagovremeno podnete prijave
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja
–    nepotpune prijave
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo.
Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf .

Nosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
– izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

2. Jedan primerak putem elektronske pošte na: mediji.psinf@gmail.com  sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

Korisnik sredstava je dužan da  projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine.
Sredstva se  koriste isključivo za namene za koja su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o realizaciji projekta i  dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 021/487-42-74

Link

zp8497586rq