Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je: Podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja kreiranjem i proizvodnjom novih sadržaja ili putem poboljšanja i inoviranja postojećih sadržaja, koji se odnose posebno na aktuelnu ekonomsku i ukupnu društvenu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, zatim položaja mladih i starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, afirmaciju multikulturalnosti AP Vojvodine, razvoj interkulturalizma, inform

isanje o evropskim integrativnim procesima, razvoj građanske svesti, afirmaciju demokratskih potencijala i druge aktuelne teme.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru,

finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čiji osnivač ima sedište u AP Vojvodini.

Pravo podnošenja prijave na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači novina, osnivači radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog ili televizijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou, kao i audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Rok: 22.06.2009. god.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje:

Organizovanje seminara i tribina koje se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti koji su dostupni većem broju korisnika

Pravo učešća na konkursu imaju profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva koje se bave medijskom problematikom čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije. Komisija satavljena od predstavnika pokrajinskih organa, strukovnih udruženja i nevladinih organizacija razmatraće pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata.

Rok: 22.06.2009. god.

Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija

POKRAJINSKI SEKRETRAIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 5.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata javnog informisanja preko javnih glasila kojima su osnivači nevladine i druge neprofitne organizacije.

Sufinansira se izdavanje novina i proizvodnja radijskog i televizijskog programa,  internet prezentacije javnih glasila, kao i prevod televizijskog programa sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik.

Cilj konkursa je: razvoj raznovrsnosti medija, ostvarivanje prava građana na javno informisanje i obaveštenost, afirmacija multikulturalnosti AP Vojvodine,razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa, razvijanje građanske svesti i afirmacija demokratskih potencijala i podrška civilnom sektoru.

best backyard aquaponics

“font-weight: normal;”>Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru, kao i značaj projekta za razvoj civilnog sektora, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čiji osnivač ima sedište u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine i druge neprofitne organizacije koje: su registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa, a imaju dozvolu za emitovanje od RRA, izdaju novine koje imaju karakter javnog glasila, imaju internet prezentaciju koja ima karakter javnog glasila.

Prelagači mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu, izuzev javnih glasila koji emituju televizijski program, koji mogu podneti još jedan predlog za prevođenje emisija sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik.

Rok: 22.06.2009. god.

zp8497586rq