Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

Predmet konkursa je podrška organizovanju javnih, kreativnih višednevnih manifestacija u lokalnim samoupravama, koje podrazumevaju istovremenu realizaciju različitih progamskih sadržaja iz minimum četiri oblasti konkursa, koristeći prevashodno kulturne resurse svoje lokalne samouprave; podrazumevaju veliki broj učesnika i namenjeni su velikom broju posetilaca.

RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće/sufinansiraće manifestacije sredstvima u iznosu od 2.200.000,00 dinara (slovima: dvamilionadvestohiljadadinara i 00/100), po klasifikaciji korisnika: 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.000.000,00 dinara i 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 1.200.000,00 dinara.
KONKURS SE ODNOSI NA REALIZACIJU MANIFESTACIJA koje podrazumevaju skup pojedinih aktivnosti iz najmanje četiri navedenih oblasti:

I Muzika
• organizovanje i realizacija gitarijada (sa akcentom na mlade neafirmisane bendove);
• gostovanja u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije moderne, kvalitetne savremene muzike i edukacije nove mlade publike (detaljan opis muzičkog segmenta, muzički izvođači i njihove profesionalne biografije, vreme, mesto, koncertni prostor održavanja);
• koncerti, radionice, takmičenja i promocija popularne kulture (džez, rok, pop…), koje predstavljaju platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
• koncerti i smotre lokalnih ansambala, kao i gostovanja ansambala i solista uz podsticanje saradnje sa lokalnim ansamblima;
• koncerti, smotre i promocija horskog amaterskog stvaralaštva.

II Scensko – stvaralaštvo, produkcija, interpretacija
• realizacija i izvođenje amaterskih predstava, kao i predstava za decu i odrasle;
• interaktivne radionice, osmišljene na atraktivan način.

III Književno stvaralaštvo
• predstavljanje književnih dela i stvaralačkog opusa autora svoje sredine (promocije, književne večeri, tribine).

IV Likovno – primenjena i vizuelna umetnost, dizajn, multimedija
• organizovanje i realizacija likovnih kolonija i izložbi umetnika svoje sredine;
• interaktivne likovne, multimedijalne, strip i dr. radionice za decu i mlade, osmišljene na atraktivan način.

V Filmska umetnost i ostalo audio – vizuelno stvaralaštvo
• filmske priredbe sa jasnim umetničkim konceptom;
• programi interaktivne edukacije/radionice za mlade na temu audio-vizuelnog stvaralaštva, animiranog filma…;
• kulturno-obrazovni programi kojima se čini dostupnom kinematografska i audio-vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma.

VI Aktivnosti dece, mladih i za mlade u oblasti kulture
• realizacija participativnih projekata u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i/ili realizaciji;
• sajam organizacija mladih i za mlade.

VII Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
• promocija projekata koji podstiču i unapređuju kreativni razvoj;
• kreativne interaktivne radionice, seminari koji se odnose na amatersko kulturno stvaralaštvo;
• amaterske smotre, kolonije, pesnički susreti…;
• sajam starih zanata, domaće radinosti, suvenira, negovanje tradicije karakteristične za lokalnu sredinu.

Sve navedene aktivnosti odnose se i na programe koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja deci, mladima, osobama sa invaliditetom, participativni programi, kao i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture, koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

2. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 sati) ili se upućuju poštom na adresu sa naznakom:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici sekretarijata.

4. Pod potpunom prijavom se podrazumeva: uredno popunjen i overen obrazac prijave; detaljan opis programa; detaljno razrađen budžet programa; podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora programa; drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

5. Uz popunjeni obrazac Prijave, na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave;
– fotokopija potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– dokaz o saradnji sa drugim subjektima u kreiranju i realizaciji projekta.
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.
Napomena: Ukoliko udruženje nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržano na konkursu, može naknadno da otvori račun.

6. Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

7. O izboru programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismenim putem obavestiti podnosioce prijave.

9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama neće uzimati u razmatranje prijave kojima se aplicira nakon navedenog roka; sa nepotpunom dokumentacijom; poslate putem faksa ili elektronske pošte; nepotpisane i neoverene prijave; prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku.

10. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

11. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 021/487 47 39 ili na mejl: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

III POSEBNI USLOVI KONKURSA

1. PRAVO UČEŠĆA: na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi, zadužbine i fondacije u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi sa svojim projektima iz oblasti kulture kojima doprinose promociji kulturnog života u lokalnoj zajednici i autentičnosti manjih kulturnih sredina u AP Vojvodini.

2. Izuzetno, komisija može da odluči da se finansiraju ili sufinansiraju programi podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture, i okupili bi značajan broj posetilaca.

3. Manifestacija mora da obuhvati realizaciju pojedinih aktivnosti iz bar četiri navedenih oblasti konkursa.

4. U prilogu formulara dostaviti: a) preporuku lokalne samouprave; b) dokaz o partnerstvu sa turističkom organizacijom (ugovor, sporazum i sl.); c) detaljan program i spisak učesnika; d) dokaz o partnerstvu sa drugim udruženjem, ustanovom.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe koji su u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016), koja je istaknuta na internet stranici sekretarijata.
Konkursom će biti podržani programi koji podrazumevaju – specifični ciljevi: obogaćenu kulturnu ponudu i podignut kvalitet sadržaja uz povećan broj učesnika i posetilaca; očuvanu i unapređenu kulturnu raznolikost; unapređenje međusobne saradnje između udruženja, ustanova kulture i drugih subjekata kulture sa organima lokalnih samouprava, turističkim organizacijama i poslovnim partnerima; unapređenu dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija, sa posebnim osvrtom na mlade i osetljive društvene grupe; podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju jedinica lokalne samouprave u skladu sa njihovim strateškim prioritetima; povećanje ukupne turističke ponude i turističkog prometa u lokalnoj samoupravi.

Troškovi reprezentacije se priznaju najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Troškovi goriva, smeštaja i ishrane učesnika mogu biti priznati najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Ovi troškovi mogu biti priznati u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima, kada je manifestacija takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod podnosioca prijave, poklone, a takođe ni nabavku opreme, osim u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) u 2018. godini sufinansiraće nabavku knjiga i drugih publikacija za potrebe javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem popunjavanja bibliotečkih fondova javnih biblioteka u Vojvodini, a u iznosu od 1.000,000.00 dinara (slovima: jedanmilionadinara i 00/100).

I OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine (indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine).

2. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

4. Prijava se podnosi lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini)

5. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

7. Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon broj 021/487-4872, kontakt osoba Tamara Benc, i-mejl: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno. Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

9. Prijave na konkurs podnose se na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2) detaljan opis projekta;
3) detaljno razrađen budžet projekta;
4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5) drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.
10. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

II KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Sredstva za nabavku knjiga i drugih publikacija raspodeliće se u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br. 105/2016 i 112/2017), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata, proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske ili gradske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine ili grada, a u skladu s visinom sredstava planiranih za Konkurs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajdnicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će sredstvima u iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima: dvamilionapetstohiljadahiljadadinara i 00/100) finansirati – sufinansirati projekte i programe istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, kao i istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu, tokom 2018 godine, u sledećim oblastima:

1. Istraživanje, zaštita i očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, i
2. Istraživanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu.

U navedenim oblastima podržaće se projekti i programi od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
• doprinose istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, negovanju prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
• doprinose istraživanju, prikupljanju, očuvanju, obradi, dokumentovanju, prezentovanju i promovisanju kulturnog nasleđa srpskog naroda u regionu;
• doprinose obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje;
• doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice, i
• obezbeđuju promovisanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba i kulturnog nasleđa Srba u regionu kod dece i mladih.

I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs, sa pratećom dokumentacijom.

2. Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta/programa (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta/programa po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta/program (u prilogu), i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

3. Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(za Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini)

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. O izboru projekata i programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2017. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

9. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

10. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4548, imjel: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs.

II POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu MOGU da učestvuju udruženja iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji svojim radom doprinose očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini, kao i udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi koji su u zemljama regiona registrovani za obavljanje kulturnih delatnosti i koji se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u matičnim zemljama.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti i programi u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i istraživanja, zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa Srba u regionu, koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2018. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Konkursom, i
– da odgovaraju kriterijumima i merilima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟ br. 105/2016 i 112/2017), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće – sufinansiraće projekte u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, koje realizuju jedinice lokalnih samouprava, ustanove kulture – osim ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina i udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, shodno Zakonu o kulturi.

Sekretarijat će sredstvima u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima: sedammilionadinara i 00/100), sufinansirati projekte u sledećim oblastima:
1. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa, i
2. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

U navedenim oblastima prioritetno će se podržati projekti od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
• doprinose istraživanju, zaštiti, očuvanju, valorizaciji, interpretaciji, prezentaciji, promovisanju, korišćenju, upravljanju i unapređenju dostupnosti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa;
• doprinose obradi, evidentiranju i prezentovanju kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima, shodno preporukama datim u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji koje su dostupne na veb adresiMinistarstva kulture i informisanja: http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji;
• doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju kulturnog nasleđa za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice i obezbeđuju promovisanje kulturnog nasleđa kod dece, mladih i osoba sa posebnim potrebama;
• doprinose unapređivanju i poboljšavanju uslova rada ustanova kulture čiji su osnivači drugi nivoi vlasti sa područja AP Vojvodine;
• promovišu principe multikulturalnosti i interkulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa,
• doprinose obeležavanju značajnih jubileja i godišnjica od posebnog interesa za istoriju i kulturu Republike Srbije, odnosno AP vojvodine,
• doprinose promovisanju kulturnog nasleđa Vojvodine u drugim delovima Republike Srbije, i
• doprinose razvoju međuregionalne saradnje u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa i čuvaju i promovišu srpsko kulturno nasleđe u regionu.

I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini (koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata) sa pratećom dokumentacijom.

2. Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta (u prilogu), i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija (u Prijavi, deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

3. Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu,
javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
2100 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupna 16
(napomena: Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini)

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2017. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

9. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

10. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-45-34, i-mejl: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.

II – POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu MOGU da učestvuju:
– u oblasti Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa – JLS, teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i druge ustanove kulture, u saradnji sa ustanovama zaštite kulturnog nasleđa, sa projektima zaštite spomenika kulture za koje su ispunjeni uslovi navedeni u konkursnoj prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI), i
– u oblasti: Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa – ustanove zaštite kulturnog nasleđa i druge ustanove kulture (u saradnji sa ustanovama zaštite kulturnog nasleđa) o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje teritorijalno nadležne ustanove zaštite, kao i udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture.

III – KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2018. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Konkursom, i
– da su usklađeni s Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟, br. 105/2016 i 112/17), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Detaljnije

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2018. godini

I

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 8.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 3.000.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama u okruženju.

1.2. Ciljevi konkursa: uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

1.3.1. Programski prioriteti su: očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta; jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; obrazovni i drugi programi namenjeni deci i mladima.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkciju, koja imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani. Medijski proizvod može biti isključivo na srpskom jeziku, odnosno pismu.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:

• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u odgovarajućem registru;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od strane odgovarajućeg regulatornog tela za elektronske medije;
• ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).
• vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu;
• instrukciju za plaćanje izdatu od banke.
Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:
• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III
Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama,
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 2. marta 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2018. godini

I

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 1.500.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 500.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata koji doprinose unapređenju medijskog profesionalizma, istraživanja i analize stanja u medijskoj oblasti, unapređenje medijske pismenosti, organizovanja stručnih skupova ili učešća na stručnim skupovima, koji se bave edukacijom zaposlenih u medijima, za sufinansiranje medijskih festivala i javnih rasprava u vezi medijske regulative.
Nosioci projekta mogu biti pravna lica, koja su izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se pretežno bave medijskom problematikom.

1.2. Ciljevi konkursa: Sufinansiranje projekata koji imaju za cilj jačanje stručnih kapaciteta novinarskog i ostalog kadra u medijima, podizanje nivoa medijske pismenosti, unapređenje novinarskog profesionalizma, jačanje novinarske autonomije i samoregulacije.

Sredstva se odobravaju u cilju edukacije novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalnog praćenja zakonske regulative, razmene iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacije novinarstva i upoznavanja stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
• dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

1.3.1. Programski prioriteti su: unapređenje i promocija medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije; jačanje stručnih kapaciteta medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.); upoznavanje javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru; ekonomski položaj novinara; istraživanja i analize o stanju u medijskoj oblasti; unapređenje medijske pismenosti.
1.4. Pravo učešća na konkursu: izdavači medija, medijska udruženja, novinarske škole, agencije i nevladine organizacije koje se bave javnim informisanjem.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:

• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Učesnik konkursa ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:

• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III
Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 2. marta 2018. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2018. godini

Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju

I

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 2.500.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.250.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koje se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i Internet stranice upisane u registar medija, i koje objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.2. Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
• dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

1.3.1. Prednosni kriterijumi: višegodišnje iskustvo u proizvodnji medijskih sadržaja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, odnosno u produkciji medijskih sadržaja na raznim medijskim platformama koje su namenjene osetljivim grupama, veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.
Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:
• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
• ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa).
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:
• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III
Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zjaednicama,
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 2. marta 2018. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 14.707.000,00 dinara.

1. Za graditeljske i dobrotvorne delatnosti- 9.707.000,00 dinara

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 5.144.000,00 dinara (Bačka eparhija – 1.515.000,00 dinara; Banatska eparhija – 1.620.000,00 dinara; Sremska eparhija – 1.906.000,00 dinara i Šabačka eparhija – 103.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 2.815.000,00 dinara (Subotička biskupija – 1.407.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 782.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 626.000,00 dinara); Islamska zajednica – 214.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 397.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 204.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 214.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 194.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 214.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 311.000,00 dinara.

2. Za organizovanje stručnih, naučnih skupova, panel diskusija, „okruglih stolova“ vezanih za religiju i crkve – Skupština Konferencije evropskih crkava- 5.000.000,00 dinara
Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 01.03.2018. godine.

Prijava mora da sadrži:
– Osnovni opis potreba obnove hrama – crkve kao što su: naziv hrama; mesto gde se nalazi hram; kada je sagrađen; datum od kada se vodi kao zaštićeni spomenik kulture i kraći opis investicionog zahvata sa specifikacijom troškova.
– Podaci o organizovanju stručnih, naučnih skupova, panel diskusija, „okruglih stolova“ vezanih za religiju i crkve
– broj računa otvoren u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:
– pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.
Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
– koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.
Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:
– koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
– koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
– bez odgovarajućeg računa otvorenog u Upravi za trezor Ministarstva finansija;
– koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama. Dakle,korisnici sredstava su dužni da postupe u skladu sa ovim zakonom.
Rešenje o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar. Rezultati i ishod konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Sekretarijata. Rešenje o dodeli sredstava je konačno.
Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4738.

Detaljnije

Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi

1.
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za nabavku repromaterijala u poljoprivrednoj proivodnji (semenska roba, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana i ostali repromaterijal u poljoprivredi)

2.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:
• Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
• Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
• Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

2. Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:
• Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

3.
Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke:
– semenska roba,
– đubrivo,
– zaštitna hemijska sredstva,
– gorivo,
– stočna hrana i ostali repromaterijal u poljoprivredi

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija izražavaju putem podnošenja Prijave na Konkurs za odobravanje garancije.

4.
Fond će odobravati garancije za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u EUR-ima u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda, na iznos do 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu).
Banka i Fond će u smislu člana 1. ovog Konkursa učesnicima iz člana 2. ovog Konkursa odobravati kredite u dinarima ili denominiranim u EUR-ima i izdavati garancije pod sledećim uslovima:

  • Iznos kredita: od minimalno 3.000,00 EUR i maksimalno 100.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje ili od minimalno 300.000,00 RSD i maksimalno 12.000.000,00 RSD.
  • Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom;
  • Rok otplate kredita: do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja u tečaj) sa obavezom izmirenja revolving kredita u iznosu od 70% ukupnog duga u banci, 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu;
  • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se sa računa Banke uz profakture kao kontrole namene, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
  • Otplata kredita: u jednakim mesečnim i tromesečnim anuitetima/ratama u dogovoru sa Bankom. Klijent može ugovoriti i revolving opciju kredita. Kredit se odobrava u dinarima ili u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
  • Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
  • Naknada za prevremenu otplatu: 0%;
  • Naknada za monitoring: 0 %..

5.
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Banci i Fondu su:
1. Obavezni instrument obezbeđenja:
• blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond;

2. Ostali instrumenti obezbeđenja:
• sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili;
• hipoteka 2. reda na poljoprivrednom zemljištu za korisnike garancija Garancijskog fonda ( na poljoprivrednom zemljištu na kome je već upisana hipoteka 1. reda u korist Garancijskog fonda) u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu) konstituisana u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije)
• hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu) konstituisana u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije) ili
• hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom odnosu 1:1,5 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu), konstituisana u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije),
• Banka, Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza.

6.
Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije. Svaka naredna provizija obračunava se godišnje, u periodu od 01.-15.09. tekuće godine, na ostatak garantovanog duga i plaća u roku od 10 dana od dana prijema obračuna – fakture.

Ukoliko klijent ne izmiri Proviziju za izdavanje garancije, u roku od 10 dana od prijema obračuna – fakture za tekuću godinu, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu kako prema Fondu, tako i prema Banci.

Na ime pokrića troškova sprovođenja Konkursa, učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 9.000,00 dinara, na tekući račun Fonda (uključena naknada za korišćenje usluga kreditnog biroa i troškovi obrade zahteva za izdavanje garancije).
Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala u iznosu od 360.000.000,00 RSD.

7.
Zahtev za odobravanje kredita i Prijava na Konkurs za odobravanje garancije sa dokumetacijom podnosi se:
– u svim poslovnim jedinicama Banaka, na teritoriji AP Vojvodine, koje su sa Fondom zaključile sporazum o poslovnoj saradnji ili
– neposredno Garancijskom fondu AP Vojvodine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi za odobrenje kredita i garancije neće biti uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11 (Master centar Novosadskog sajma) i na telefone: (021) 489-37-00, kao i u svim poslovnim jedinicama banaka koje su sa Fondom zaključile Sporazum o poslovnoj saradnji.

Tekst Konkursa, neophodna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev, dokumentacija neophodana za zasnivanje hipoteke, spisak oblasti koje će se kreditirati, spisak Banaka kreditora, kao i podaci o tekućim računima Fonda objavljeni su na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine www.garfond.rs“

Detaljnije

Krediti / Garancije za radno neaktivne žene i mlade do 35 godina starosti

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena i mladih do 35 godina starosti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

1.
Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, radno neaktivnim ženama i mladima do 35 godina starosti, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava, sa ciljem podsticanja privrednih aktivnosti, efikasnosti i efektivnosti privrednih subjekata u oblasti preduzetništva u funkciji oživljavanja ekonomskih tokova i dinamiziranje održivog razvoja.

2.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju RADNO NEAKTIVNE ŽENE I MLADI DO 35 GODINA STAROSTI čije je prebivalište, odnosno buduće poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

3.
Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme i obrtna sredstva, za sledeće oblasti privredne delatnosti:
– proizvodnja i prerada,
– turizma,
– zanatstvo-stari zanati (u smislu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima),
– usluge.

Po ovom konkursu neće se finansirati primarna poljoprivredna proizvodnja, nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje registrovane delatnosti, nabavka opreme namenjene opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom ili proizvodnja i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija izražavaju putem podnošenja Prijave na Konkurs za odobravanje garancije.

4.
Fond će odobravati garancije za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u EUR-ima u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda, na iznos 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu).
Banka i Fond će u smislu člana 1. ovog Konkursa učesnicima iz člana 2. ovog Konkursa odobravati kredite u dinarima ili denominiranim u EUR-ima i izdavati garancije pod sledećim uslovima:

• Maksimalni iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od minimalno EUR 2.000,00 do maksimalno od EUR 10.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj,
• Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom
• Rok otplate kredita: do 6 godine
• Grejs period: do 12 meseci, koji je uključenu rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda,
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna ili kupoprodajnog ugovora, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje;
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda (ukoliko je predviđen konkretnim Konkursom) u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
• Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
• Naknada za prevremenu otplatu: 0%;
• Naknada za monitoring: 0 %.

5.
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Banci i Fondu su:
1. Obavezni instrument obezbeđenja:
• blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond;

2. Ostali instrumenti obezbeđenja:
• sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili;
• hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu) konstituisana u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatui eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije), a u srazmeri sa procentom garantovanja ili
• hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom odnosu 1:1,5 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu), konstituisana u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatui eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije), a u srazmeri sa procentom garantovanja
• založno pravo na predmetu kreditiranja i solidarno jemstvo – sadužništvo jednog bonitetno kvalitetnog pravnog lica ili založno pravo na predmetu kreditiranja i solidarno jemstvo (dva fizička lica ) za kredite čija je visina do EUR 3.000,00
• Banka, Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza.

6.
Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije. Svaka naredna provizija obračunava se godišnje, u periodu od 01.-15.09. tekuće godine, na ostatak garantovanog duga i plaća u roku od 10 dana od dana prijema obračuna – fakture.

Na ime pokrića troškova sprovođenja Konkursa, učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara, na tekući račun Fonda (uključena naknada za korišćenje usluga kreditnog biroa i troškovi obrade zahteva za izdavanje garancije)..
Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

7.
Zahtev za odobravanje kredita i Prijava na Konkurs za odobravanje garancije sa dokumetacijom podnosi se:
– u svim poslovnim jedinicama Banaka, na teritoriji AP Vojvodine, koje su sa Fondom zaključile sporazum o poslovnoj saradnji ili
– neposredno Garancijskom fondu AP Vojvodine.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi za odobrenje kredita i garancije neće biti uzeti u razmatranje.

Postoji mogućnost podnošenja više Prijava za učešće na ovom Konkursu od strane različitih subjekata, a radi finansiranja zajedničkog projekta.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11 (Master centar Novosadskog sajma) i na telefone: (021) 489-37-00, kao i u svim poslovnim jedinicama banaka koje su sa Fondom zaključile Sporazum o poslovnoj saradnji.

Tekst Konkursa, neophodna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev, dokumentacija neophodana za zasnivanje hipoteke, spisak oblasti koje će se kreditirati, spisak Banaka kreditora, kao i podaci o tekućim računima Fonda objavljeni su na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine www.garfondapv.org.rs“.

Detaljnije