Arhiva ‘Konkursi’

Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija u okviru IPA

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I JAVNIH RADOVA REPUBLIKE BUGARSKE u saradnji sa KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija u okviru IPA

Objavljuju drugi poziv za prikupljanje predloga projekata u cilju promovisanja prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije uz finansijsku podršku Programa prekogranične saradnje Bugarska -Srbija u okviru IPA. U kviru ovog poziva za prikupljanje predloga projekata na raspolaganju su odobrena sredstva od EUR 8.741.808 za predloge zajedničkih projekata iz Bugarske i Srbije.

Predlozi projekata treba da se odnose na jednu od navedenih prioritetnih oblasti:
1.    Razvoj infrastruktura malog obima
2.    Unapređenje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj

Krajnji rok za dostavu predloga je 20. februar 2012. godine, u 16 časova po lokalnom vremenu u Bugarskoj.

Preuzimanje dokumenta

Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2011. godine za potrebe javnih biblioteka

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2011. godine za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 76.Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09)i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10).

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva izvršiće otkup odabranih naslova prvih izdanja publikacija objavljenih u 2011. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVDizdanja) za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.
Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:
1. domaća savremena književnost (proza, poezija, esej, drama, kritika)
2. prevodna književnost (proza, poezija, esej, drama, kritika)
3. književnost za decu i omladinu (proza, poezija, drama)
4. umetnost (istorija, teorija i kritika umetnosti)
5. humanističke i društvene nauke u oblasti kulture

Prilikom  otkupa neće se uzimati u obzir referensna literatura (rečnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, udžbenici i sl.), slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta.

Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
•    mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIPi međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
•    mora biti označeno ime autora, imena drugih saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
•    knjige moraju biti kvalitetno odštampane i povezane;
•    elektronske publikacije (CD/DVD)moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.

Procedura otkupa podrazumeva dvostepenu selekciju koju u prvom stepenu obavlja Komisija za otkup publikacija,obrazovana od strane Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Selekcija publikacija na jezicima nacionalnih manjina vršiće se na osnovu predloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina.  U drugom stepenu, izbor će izvršitii same biblioteke prema svojim potrebama, na osnovu predloženog spiska Komisije za otkup publikacija.

Otkup dela tiraža vršiće se prema sledećim kriterijumima:
1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima  iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomne pokrajine, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 75% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV.
2. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta jedinica lokalne samouprave ili sredstvima obezbeđenim od donacija i sponzorstava, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 55% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV. Pod istim uslovima otkupljivaće se i publikacije koje su sufinansirane na republičkim konkursima za sufinansiranje izdavanja kapitalnih dela u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti, kao i izdanja štampana u tiražu od 3000 i više primeraka.
3. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 35% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV.

Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači. Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva donosi Odluku o raspodeli sredstava izdavačima na osnovu usvojenog budžeta za 2012. godinu.Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva izvršiće isplatu sredstava izdavaču posle potpisivanja ugovora,  a izdavač je dužan da kao dokaz o izvršenoj obavezi dostavi PTT otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koju su trebovale na otkupu.
Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: “Otkup knjiga”.

Uslovi konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:
1.    dva primerka popunjenog obrasca Upitnika za otkup publikacija objavljenih 2011. godine, koji se može preuzeti sa Internet adresa Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva(www.kultura.gov.rs)i Narodne biblioteke Srbije(www.nb.rs);
2.    dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica);
3.    spisak objavljenih publikacija prijavljenih za otkup(saimenom  autora, naslovom, godinom izdanja i prodajnom knjižarskom cenom);
4.    jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerak publikacije je sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraća se podnosiocima);
5.    potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;
6.    dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama, “Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10,50/11 i 70/11)uplatni račun: 840-742221843-57, poziv na broj  97 50-016; namena: Tarifni broj 1, iznos: 240,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se od 25. novembra 2011. godine  do  25. decembra 2011. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon:  011/30 88 983 ili na e-mail:otkup@nb.rs i u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, na telefon: 011/33 98 ili na e-mail: t.bojovic@kultura.gov.rs

Link

Podsticajna sredstva prehrambenoj industriji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za finansiranje projekata deklarisanja odsustva alergena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenima u pogonima prehrambene industrije

Na osnovu člana 7. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda-APF, finansiraće se projekti deklarisanja odsustva alergena-glutena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenima u pogonima prehrambene industrije u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1.    Privredna društva sa teritorije AP Vojvodine koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda široke potrošnje.

Ovim konkursom finansiraće se projekti: Deklarisanja odsustva alergena-glutena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenom-glutenom u pogonima prehrambene industrije.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Predlog projekta (treba da sadrži: naziv, detaljan opis projekta, metodologiju i strukturu troškova projekta);
3.    Ugovor sa ustanovom koja ima akreditovanu laboratoriju ili ugovor sa akreditovanom laboratorijom, koja u obimu akreditacije ima metodu za određivanje sadržaja glutena u prehrambenim proizvodima sa limitom kvantifikacije 10 mg/kg ili manje;
4.    Kopiju rešenja o akreditaciji laboratorije i izvod iz obima akreditacije laboratorije kojim se potvrđuje da je metoda za određivanje sadržaja glutena u prehrambenim proizvodima akreditovana;
5.    Metoda kojom se pokazuje limit kvantifikacije 10mg/kg ili manje;
6.    Overenu izjavu ustanove ili akreditovane laboratorije da ima zaposlene u stalnom radnom odnosu, eksperte tehnologe koji će biti angažovani na izradi analize odsustva unakrsne kontaminacije glutenom u pogonu podnosioca prijave;
7.    Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju za podnosioca prijave;
8.    Fotokopija kartona deponovnih potpisa za podnosioca prijave;
9.    Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za podnosioca prijave.
10.     Obim proizvodnje kontrolisanih proizvoda u 2010. godini (kartica materijalnog knjigovodstva o gotovom proizvodu).

Rok za realizaciju projekta 30. 04. 2012 godine.

Prava i obaveze između Korisnika sredstava, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, regulisaće se  ugovorom.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine na predlog Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su:

1.    Obim proizvodnje kontrolisanih proizvoda,
2.    Broj vrste proizvoda na kojima je planirano deklarisanje odsustva glutena,
3.    Limit kvantifikacije za određivanje glutena u ugovorenoj laboratoriji,
4.    Visina troškova po vrsti proizvoda na kom je planirano deklarisanje odsustva glutena.

 Način podnošenja prijave na konkurs:

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“, dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava za konkurs podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46a ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa u zatvorenoj koverti, zaključno sa 05.12.2011. godine,  na adresu: Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 sa naznakom „Za konkurs“- program “Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda – APF”, ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na telefon: 021/487-4416.

Link

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća

VLADA SRBIJE

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća

Vlada Srbije objavila je u najnovijem broju “Službenog glasnika” Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća i podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom vrednošću u 2011. godini.

Iznos podsticaja, koji se dodeljuju kao bespovratna sredstva bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, ne može biti veći od tri miliona dinara po korisniku, precizirano je u Uredbi.

Minimalna vrednost investicije u proizvodnju mleka, mesa, voća, grožđa i povrća, lekovitog i začinskog bilja i gljiva mora iznositi 50.000 dinara, a u preradu mleka, mesa, voća i povrća 100.000 dinara.

Korisnik može podneti samo jedan zahtev za jednu ili više namena u proizvodnji, ili samo jednu za preradu. Zahev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, uz dokaze o izmirenju poreskih obaveza i dugova po ranijim subvencijama, kao i ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova.

Proizvođači rakije i vina treba da dostave dokaz o upisu u registar, a sakupljači lekovitog bilja i šumskih polodova odgovarajuću dozvolu. Takođe je potreban dokaz o vlasništvu ili zakupu objekata ili zemljišta. Uredba je stupila na snagu 19. novembra.

Preuzmite Uredbu sa zahtevom

Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring

U okviru projekta Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije objavljuju

Javni pozivza izbor dvadeset preduzetnica koje će biti korisnice usluge mentoringa
Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije realizuju dvogodišnji projekat „Mentori ženskog preduzetništva“ u okviru kojeg će dvadeset preduzetnica imati mogućnost da unapredi svoje poslovanje korišćenjem usluga mentoringa.

Korisnik mentoring usluga je preduzetnica koja:
– ima svoje preduzeće ili preduzetničku radnju i posluje najmanje  jednu, a najviše četiri godine
– ima najmanje jednog zaposlenog i stalno unapređuje svoje poslovanje
– ima potrebu za podrškom mentora kako bi se  što bolje pripremila za preduzetničke  izazove i prevazišla ih na najbolji mogući način

Ukoliko ste zainteresovani da budete korisnica mentoring usluga, potrebno je da dostavite:
– radnu biografiju, popunjenu prijavu i izjavu o istinitosti priloženih informacija (obrasce prijave i izjave možete preuzeti na www.narr.gov.rs i www.poslovnezene.org.rs)

Korisnice mentoring usluga imaće priliku da:
– dobiju besplatnu kontinuiranu pomoć mentora kako bi unapredile svoje poslovanje
– promovišu svoje poslovanje
– doprinesu razvoju ženskog preduzetništva u svom regionu i državi

Prijave se dostavljaju poštom, lično ili putem elektronske pošte:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar ili
Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11000 Beograd
e-mail: wem@narr.gov.rs

Rok za slanje prijava je 16. decembar 2011. godine.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj:
Sonja Manojlović 011/2060-851
Dragana Ugrenović, 011/2060-832
ili wem@narr.gov.rs.

Konkursna dokumentacija

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi
u 2012. godini, u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umet-ničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:
– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmi-čenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog iden-titeta i razvoja kulturnog života Opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:
– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, pri-vredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kul-turi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi iz stava 1. ovog člana imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnos-ti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
„PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” se može skinuti i sa zvanične internet stranice opštine.

Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Uslužnom centru Opštin-ske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom da se u pošiljci nalazi konkursna dokumentacija za kulturu.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu: 12. decembar 2011. u 15.00 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;
•    da im je sedište u Republici Srbiji;
•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 16.12.2011.godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2011.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2011.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Privredna komora Srbije i dnevni ekonomski list “Privredni pregled” raspisali su konkurs za 8. po redu akciju “Najbolje iz Srbije”.

Ciljevi akcije usmereni su na promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina poslovanja. Potrošači i kompanije akciju vide kao promovisanje najboljih brendova koje ima Srbija, a jaki i prepoznatljivi brendovi odslikavaju uspešnu privredu i pokazatelj su njene snage i stabilnosti. Akcija ”Najbolje iz Srbije” je usmerena na jačanje imidža domaćih brendova, ali i jačanje konkurencije, uz podršku inovativnosti i afirmaciju lokalnih brendova. Akcijom se daje podrška i stranim investitorima i inostranim firmama za ostvarene poslovne rezultate na našem tržištu.

Pobednici dobijaju pravo da znak “Najbolje iz Srbije” koriste kao znak kvaliteta i poverenja na proizvodima, kao i u promotivnim i marketinškim aktivnostima.
Nagrade, priznanja, statue i plakete “Najbolje iz Srbije” dodeljuju se i ove godine u više kategorija za robne i korporativne brendove.

Ocenjivanje prijavljenih brendova obavljaće se prema kriterijumima, koje su utvrdili profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Pravo učešća u akciji imaju svi privredni subjekti iz Srbije, u kategorijama koje zavise od vrste njihove delatnosti.
Organizatori zadržavaju pravo da ne dodele prvu nagradu u kategorijama u kojima nema dovoljno prijavljenih učesnika, ili ukoliko nijedan od prijavljenih brendova ne bude imao dovoljno poena.

Upitnik za prijavljivanje i detaljne informacije o metodologiji, kriterijumima izbora, žiriju i nagradama dostupni su na sajtu www.najboljeizsrbije.rs , a moguće ih je dobiti i telefonom 011/33 00 924, mejlom najboljeizsrbije@pks.rs, ili lično u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova.
Sve informacije o akciji mogu se dobiti i u redakciji dnevnog ekonomskog lista “Privredni pregled”, čiji su brojevi telefona 011/3196 318 i 011/3196 323. Javni poziv na konkurs za učešće u akciji “Najbolje iz Srbije 2011.” otvoren je do 9. decembra 2011. godine.

Osim što je garancija standarda i kvaliteta, domaći brend je i jedinstvena ideja, stav, ili koncept, aktivno prisutan i uvrežen u svesti potrošača. Preduzetnički duh, usvajanje marketinških principa u poslovanju, briga za potrošača, inovativnost i kvalitet proizvoda, uz uspešnu komunikaciju sa komintentima na tržištu, omogućili su dosadašnjim dobitnicima priznanja “Najbolje iz Srbije” da postanu lideri u svojim granama i primer za poslovanje drugim kompanijama.

Link

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata-putnika

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata-putnika

I.
Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se od oktobra do decembra 2011. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2011/2012. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

II.
Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove
visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete, Izvršnog veća AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

III.
Za ostvarivanje prava student podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen obrazac prijave
2. Potvrdu da prvi put upisuje godinu i studira na teret budžeta
3. Fotokopiju mesečne karte, ili 4 autob. karte za relaciju (okt.nov.)
4. Potvrdu privrednog društava odnosno drugog pravnog lica da učenik preko svojih
roditelja ili staratelja ne ostvaruje pravo na participaciju putnih troškova,
stipendiju i kredit
5. Fotokopiju lične karte studenta
6. fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

IV.
Studenti podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom do 7. decembra 2011. godine u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Trg Glavni br. 1.Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji br. 7. ili na telefon 024/875-166 lok.207.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

V.
Konkurs je otvoren od 23. 11. 2011. do 7. 12. 2011. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs  za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenja konkurentnosti MSP

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 6.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2010) subvencionisaće troškove klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenja konkurentnosti sektora MSP.

Uslovi Konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Klaster organizacije odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapredjenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)

2. Klasteri sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

3. Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)

4. Klasteri koji u toku 2011. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi klaster organizacija, a maksimalno do 1.500.000,00, dinara bez PDV-a, po klasteru

  •  Troškovi operativnog rada kancelarije, a odnose se na uspostavljanje organizacione strukture, upravljanje klaster organizacijom, zajedničke sastanke i pripremu ostalih zajedničkih aktivnosti i uspostavljanje info kontakt tačke za sve članice
  • Troškovi razvoja informacionog sistema za komunikaciju medju članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
  •  Troškovi organizovanja “B2B” sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera
  •  Troškovi angažovanja stručnih lica, odnosno specijalizovanih organizacija za pripremu i pisanje projekata za konkurse Evropske unije (IPA, FP7,…), kao i za ostale zajedničke razvojne projekte
  •  Troškovi organizovanja studijskih poseta klaster organizacijama u regionu i inostranstvu za predstavnike članica klastera
  •  Troškovi sopstvenog učešća klastera u projektima po osnovu opredeljenih ili dobijenih sredstava putem EU fondova u 2011. godini, a koji se odnose na unapredjenje konkurentnosti privrede

Prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za  subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenju konkurentnosti MSP, podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu

Upitnika sa prilozima najkasnije do 02. decembra 2011. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 4, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenju konkurentnosti MSP doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava (klaster) zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o realizovanim aktivnostima, kao i druga pitanja koja su u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4302.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju