Arhiva ‘Konkursi’

Nastavak javnih poziva za finansiranje inovativnih kompanija

innovation bulbsFOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Nastavak javnih poziva za finansiranje inovativnih kompanija kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost objavljuje nastavak javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) u oviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji 8. februara 2013. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2013. godine, do 17 časova.

Progrаm rаnog rаzvojа (Mini Grants Program) pružа jedinstvenu priliku zа srpske start up i visoko tehnološke kompаnije tаko što finаnsirа do 85% ukupnih troškovа projektа zа аktivnosti kаo što su dokаzivаnje konceptа, izrаdа prototipа i pripremа poslovnih plаnovа, u iznosu do 80.000 evrа.

Progrаm sufinаnsirаnjа inovаcijа (Matching Grants Program) finаnsirа do 70% ukupne vrednosti projektа u oblаsti tehnološkog rаzvojа i komercijаlizаcije u ukupnom iznosu do 300.000 evrа. Progrаm imа zа cilj dа sufinаnsirа istrаživаčke i rаzvojne аktivnosti u postojećim mikro i mаlim kompаnijаmа kаko bi one uspostаvile sаrаdnju sа strаteškim pаrtnerimа, privukle investitore i plаsirаle svoje inovаtivne proizvode i usluge nа tržište.

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, za koji je Evropskа unijа opredelilа 8,4 milionа evrа, namenjenih rаzvoju institucionаlnih kаpаcitetа zа podsticаnje inovаtivnih аktivnosti u privаtnom sektoru u Srbiji.

Pored podizаnjа kаpаcitetа i implementаcije finаnsijskih instrumenаtа, Svetskа bаnka, administrator ovog projekta, pruža i tehničku pomoć zа trаnsfer tehnologijа i komercijаlizаciju u odаbrаnim nаučnim institutimа, u sаrаdnji sа Ministаrstvom prosvete, nаuke i tehnološkog razvoja.

Konačnu odluku o finansiranju projekata donosi nezavisna Eksperstka komisija Fonda za inovacionu delatnost na osnovu izveštaja međunarodnih recenzenata koji pregledaju projekte, izveštaja o poseti kompanijama koje sprovodi tim Fonda, kao i na osnovu svoje stručne ekspertize. Ovo je forma nezavisnog i međunarodnog procesa odlučivanja koji osigurava ne samo kvalitet, nego i transparentnost postupka.

Tim Fonda za inovacionu delatnost stoji na raspolaganju zainteresovanim kompanijama za sve dodatne informacije na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@innovacionifond.rs

Link

Javni poziv – Realizaciju programa „podrška nevladinim organizacijama“ i „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“

healthMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata  za realizaciju programa 1803-4 „podrška nevladinim organizacijama“ projekat 01-„podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“

Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.

Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do šest meseci

Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
•    Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
•    da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
•    da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
•    Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova  u toj oblasti;
•    Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite 2010-2015. Godine („Službeni glasnik RS“ broj 88/10).

Prioritetne oblasti su:
•    Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
•    Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
•    Reproduktivno zdravlje
•    Zdravlje dece i mladih
•    Bolesti zavisnosti
•    Mentalno zdravlje
•    Zdravlje invalida
•    Zdravlje starih
•    Zdravlje Roma
•    Sprečavanje nasilja u porodici
•    Smanjenje svih oblika diskriminacije

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:
•    Aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja
•    štampanje autorskih monografija
•    kulturne manifestacije.

NAČIN PRIJAVE:

Sva zainteresovana udruženja svoje programe/projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M-4 (preuzmite obrazac) uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Uz prijavu Projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1.    Izvod o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre overen od strane nadležnog organa;
2.    fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje overenu od strane nadležnog organa;
3.    Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica;
4.    Preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa;
5.    Bankarska garancija ili menica kao instrument obezbeđenja potraživanja u slučaju utvrđenog nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa/projekta, odnosno u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze-predmeta programa;
6.    Biografije predloženih edukatora;
7.    Podatak o visini iznosa kotizacije za učesnike na stručnom skupu
8.    Ako su za ranije programe/projekte/skupove korišćena sredstva iz Budžeta Republike Srbije dostaviti overeni pisani dokaz da su ugovorne obaveze u programu/projektu, za koji su korišćenja navedena sredstva, ispunjene.

Ukoliko udruženje u okviru prijave Projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Ako zainteresovano udruženje konkuriše isključivo za pokroviteljstvo i finansijsku podršku organizaciji stručnog skupa, nije potrebno da dostavi overenu kopiju Statuta predviđenu tačkom 2., kao ni da dostavi instrument obezbeđenja predviđen u tački 5. .

Obrazac M4

PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja.

Svakom prihvaćenom projektu može biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Za stručne skupove sa međunarodnim učešćem maksimalno može biti dodeljeno do 80.000 dinara, a za stručne skupove bez međunarodnog učešća do 50.000 dinara

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata i stručnih skupova prema aktivnostima koje se sprovode.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANjA UGOVORA

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje, kvartalno i po okončanju programa/projekta, osim u slučaju kada program/projekat ne traje duže od šest meseci, kada se dostavlja nakon realizacije programa. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije programa i utrošenim sredstvima.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava, nadležni organ je u obavezi da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrument obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

BODOVANjE PROGRAMA/PROJEKATA

Programi/projekti udruženja ocenjivaće se do najviše 100 bodova po sledećim kriterijumima:
1.    Poštovanje prioriteta javnog poziva – od 0 do 15 bodova
2.    Ciljna grupa (obuhvat) – od 0 do 15 bodova
3.    Podrška Nacionalnim programima i strategijama – od 0 do 10 bodova
4.    Nove ideje, modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 10 bodova
5.    Saradnja sa zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama i drugim udruženjima – od 0 do 10 bodova
6.    Održivost projekta – od 0 do 10 bodova
7.    Budžet projekta – od 0 do 30 bodova

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

28.02.2013. godine.

Link

Realizacija Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

heartacheMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju   Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i  udruženja koja svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti i to:

1. prevenciji faktora rizika;
2. pravovremenom prepoznavanju kardiovaskularnih bolesti;
3. smanjenje smrtnosti i invaliditeta od kardiovaskularnih bolesti;
4. unapređenje kvaliteta života obolelih.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:

1. smanjenju broja novoobolelih od kardiovaskularnih bolesti
2. smanjenju broja umrlih od kardiovaskularnih bolesti
3. ranom otkrivanju kardiovaskularnih  bolesti
4. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti  populacije o važnosti  i mogućnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti
5. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvene zaštite za bolesti  srca i krvnih sudova pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite
c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim/tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže
d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti.

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacije lekara specijalista u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje kriterijume za izbor kandidata;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za usavršavanje.

6. Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u oblasti kardiološke zdravstvene zaštite.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1.    Projekti čiji su izlazni rezultati aktivnosti  merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2.    Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine)

Projekte mogu prijaviti zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja neće biti razmatrane.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja,  shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj na propisanim obrascima uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

Projekti koji budu predviđali nabavku medicinske opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava kao i projekti čije aktivnosti predstavljaju redovnu delatnost zdravstvene ustanove  smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na veb stranici Ministarstva zdravlja. Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom,  uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u. Uz prijavu za projekat pod tačkom 4. zdravstvena ustanova dostavlja i :
•    listu izabranih kandidata koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure
•    okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije na osnovu tri ponude)
•    pozivno pismo
•    kadrovsku strukturu iz oblasti kardiološke zdravstvene zaštite.

Prijava mora sadržati gore navedenu dokumentaciju i biti potpisana i overena od strane direktora zdravstvene ustanove. U suprotnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Obrazac M1,

Obrazac M2

Prijava se dostavlja na adresu:

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu,
Ul. Omladinskih brigada 1
11070 Beograd

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Prijave pristigle po proteku navedenog roka će se smatrati neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

5. BODOVANjE PROJEKATA

Projekti se ocenjuju, do najviše 100 bodova, po sledećim kriterijumima:

Uticaj na unapređenje prevencije  od 0 do 20 bodova;
Veličina(obuhvat) ciljne grupe od 0 do 15 bodova;
Nove ideje, modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema od 0 do 20 bodova;
Održivost projekta od 0 do 15 bodova;
Struktura budžeta od 0 do 30 bodova.

6. ROK

28.02.2013. godine.

Link

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

cancer ribbonsMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i druge specijalizovane organizacije koje se bave poslovima prevencije i ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i rak debelog creva).

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od malignih bolesti;

2. smanjenju broja umrlih od malignih bolesti;

3. poboljšanju ranog otkrivanja malignih bolesti;

4. unapređenju kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica

5. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti populacije o važnosti i mogućnosti prevencije malignih bolesti

6. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite pod sledećim uslovima;
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”;

b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;

c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti lekari specijalisti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama sekundarnog/  tercijarnog nivoa koje su u Planu mreže;

d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista  u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

7. unapređenju kvaliteta rada zdravstvenih ustanova iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU
Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1.    Projekti čiji su izlazni rezultati merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;

2.    Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program Srbija protiv raka, Nacionalni program prevencije karcinoma dojke, Nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva, Nacionalni program prevencije karcinoma grlića materice.

Projekte mogu dostaviti:
1.    Zdravstvene ustanove koje su u  Planu mreže zdravstvenih ustanova;
Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja neće biti razmatrane.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj na propisanim obrascima uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

Projekti koji budu predviđali nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava kao i projekti čije aktivnosti predstavljaju redovnu delatnost zdravstvene ustanove  smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M-1 i M-2 dostupnih na veb stranici sajta Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem pošte, uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite Srbija protiv raka” i to dva overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u.

Uz prijavu za projekat pod tačkom 7. zdravstvena ustanova dostavlja i :
•    listu izabranih kandidata koja  je utvrđena na osnovu  navedene procedure
•    okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije, na osnovu tri ponude)
•    pozivno pismo
•    kadrovsku strukturu iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite.

Prijava mora sadržati gore navedenu dokumentaciju i biti potpisana i overena od strane direktora zdravstvene ustanove. U suprotnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Obrazac M1

Obrazac M2

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja projekata je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva  zdravlja.

Prijave pristigle po proteku navedenog roka će se smatrati neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

5. BODOVANjE PROJEKATA

Projekti se ocenjuju, do najviše 100 bodova, po sledećim kriterijumima:
•    Uticaj na unapređenje prevencije od 0 do 20 bodova
•    Veličina(obuhvat) ciljne grupe od 0 do 15 bodova
•    Nove ideje,modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema od 0 do 20 bodova
•    Održivost projekta od 0 do 15 bodova
•    Struktura budžeta od 0 do 30 bodova

6. ROK

28.02.2013. godine.

Link

Konkurs za prijavu manifestacija

vegetable-production-given-at-an-exhibition-of-an-agriculturePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima naučnostručnih manifestacija, manifestacija sajamskog i izložbenog tipa u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i lokalno-tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

1. Predmet i cilj konkursa

Jeste dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine (u daljem tekstu: Sekretarijat) za organizaciju manifestacija u 2013. godini, sa ciljem jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, te promocija ruralne sredine i poljoprivrednih prizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

2. Vrsta manifestacija koje će se finansirati i vrsta korisnika

1. Naučnostručne manifestacije u vezi sa: poljoprivredom, preradom poljoprivrednih proizvoda, sigurnošću hrane i kvalitetom proizvoda, organizovanjem poljoprivrednih proizvođača, kao i ruralnim razvojem;
KORISNICI PODRŠKE – obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove.

2. Manifestacije sajamskog i izložbenog tipa u vezi sa poljoprivredom, preradom poljoprivrednih proizvoda, ishranom i ruralnim razvojem;
KORISNICI PODRŠKE – opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom.

3. Lokalno-tradicionalne manifestacije – sa ciljem predstavljanja kulturne baštine, očuvanja tradicionalnih zanata, očuvanja proizvodnje lokalnih proizvoda;
KORISNICI PODRŠKE – opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, udruženja građana koja neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu i lokalne akcione grupe ( LAG-ovi).

 3. Posebni uslovi za podršku

Posebni uslovi za podršku manifestacijama definisani su u Pravilniku o dodeli sredstava iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela; oni su osnov za bodovanje i kvalifikovanost prijave za finansiranje.

4. Isplata sredstava

– Prispele prijave razmatraće komisija koju obrazuje Sekretarijat.
– Sredstva će se dodeljivati na osnovu prispelih prijava, do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.
– Sredstva će se isplaćivati na osnovu ugovora Sekretarijata i korisnika sredstava.

5. Iznos sredstava

Ukupna sredstava namenjena za podršku organizatorima manifestacija iznose 30.000.000,00 dinara.

6. Nadzor nad korisnicima sredstava – organizatorima manifestacija

– Korisnici su dužni da čuvaju duplikate prijave, kao i prateću dokumentaciju četiri godine od dana podnošenja prijave.

– Organizator manifestacije, kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije, ima obavezu da na istaknuto mesto tokom trajanja manifestacije oglasi finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

7. Trajanje konkursa, potrebni obrasci i slanje prijave za održavanje manifestacije

– Konkurs je otvoren zaključno sa 31. 07. 2013. godine

Obrasci i tekst konkursa objavljeni su na veb-stranici Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Organizator manifestacije prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi poštom, na adresu
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakama „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJE U 2013. GODINI” i „NE OTVARATI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-44-13.

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje zdravlja Roma

Physician Talking to PatientMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802-08 „unapređenje zdravlja posebnih grupacija stanovništva“ projekat 01 „sprovođenje plana o zdravstvenoj zaštiti roma“ zainteresovanim organizacijama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma.

1. CILjEVI JAVNOG POZIVA

Cilj Javnog poziva unapređenje zdravlja Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije u okviru Dekade Roma.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i nevladine organizacije za pripremu predloga projekata.

2. PRIORITETI NOVOG KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta sedmog konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 27/09), rezultati analize i sagledavanje iskustava iz prethodnih projekata, podaci i pokazatelji o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti romske populacije.

Javni poziv će se realizovati i projekti prijavljivati kroz 2 komponente:

Prioritetne oblasti komponente A su:
•    imunizacija
•    zdravlje dece
•    antenatalna zaštita Romkinja, zdravlje trudnice i novorođenčeta
•    prevencija i rano otkrivanje faktora rizika za hronična nezarazna oboljenja (HNO)
•    prevencija, rano otkrivanje i lečenje crevnih i drugih zaraznih bolesti
•    prevencija bolesti zavisnosti
•    reproduktivno i seksualno zdravlje
•    stomatološka zdravstvena zaštita radno aktivnog romskog stanovništvaod 19-65 godina
•    zaštita zdravlja Roma, sakupljača sekundarnih sirovina – rizici i kako se zaštititi
•    senzibilizacija zdravstvenih radnika radi unapređenja zdravlja Roma.

Prioritetne oblasti komponente B su:
•    procena higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima
•    stvaranje bezbednog okruženja

Komponenta A

1. Projekti prijavljeni u okviru komponente A treba direktno da doprinesu ostvarivanju cilja:
a) Poboljšanje zdravstvene zaštite Roma iskazanom u akcionom planu za zdravstvo.
b) Poboljšanje ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu

Finansijska podrška je namenjena onim projektima zdravstvenih ustanova i zavodima za javno zdravlje koji će biti sprovedeni u partnerstvu sa Udruženjima građana, lokalnom samoupravom  i imati vidljiv efekat  na zdravlje romske populacije.

Komponenta B

2. Projekti prijavljeni u okviru komponente B treba da doprinesu ostvarivanju cilja: Unapređenje uslova životnog okruženja u romskoj zajednici.

Finansijska podrška namenjena je onim projektima zavoda za javno zdravlje koji će se sprovoditi u partnerstvu sa Udruženjima građana i lokalnom samoupravom koji će se  baviti ispitivanjem higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i njihovim uticajem na zdravlje romske populacije. Rezultat ovih projekata će biti:
•    preporuke za preduzimanje konkretnih mera za uklanjanje uzroka pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti od socio-medicinskog značaja u romskim naseljima,
•    preduzimanje aktivnosti lokalne samouprave po datim preporukama

3. OPŠTI KRITERIJUMI

Ko može da konkuriše za komponentu A?

U okviru komponente A nosioci projekata mogu biti domovi zdravlja i zavodi/instituti za javno zdravlje koji projekat sprovode u partnerstvu sa Udruženjima građana i lokalnom samoupravom. Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator ( edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije; stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).

Zavodi za javno zdravlje mogu konkurisati za oblast zaštite zdravlja Roma – sakupljača sekundarnih sirovina.

U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa minimum jednim Udruženjem građana i lokalnom samoupravom.

Koliko projekata može da prijavi jedna zdravstvena ustanova?

Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim Udruženjem građana i lokalnom samoupravom ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:
1.    Zdravstvena ustanova mora da bude iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije
2.    Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno utvrđenim, zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
3.    Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
4.    Ministarstvu zdravlja podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta
5.    Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka jednogodišnjeg ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
6.    Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o stručnim osobama koje nadziru njen rad u oblasti za koju prijavljuje projekat

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?

Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.

4. NAČIN FINANSIRANjA

Nosioci projekta će biti zdravstvene ustanove, u čijim je prijavama projekta jasno vidljiva saradnja između ustanove i Udruženja građana i lokalne samouprave. Na njihov račun će ići odobrena sredstva za projekat. Iste su dužne da u skladu sa projektnim aktivnostima deo sredstava prebace na račun udruženja građana u skladu sa Sporazumom o partnerstvu.

5. PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Izabranom projektu će biti dodeljeno maksimalno po 300.000 dinara.

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocu projekta. Nakon završetka projekta, u sklopu završnog izveštaja, dostavlja se detaljan finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture).

6. TRAJANjE PROJEKATA

Trajanje projekata za komponentu A i B je šest meseci.

7. KONKURSNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem M3 formulara dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja. Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom i to jedan overen i pečatiran primerak i u elektronskoj formi na jednom CD – u. Pored obaveznih dokumenata, dostavljaju se u jednom primerku i ostala prateća dokumenta: Sporazum o partnerstvu zdravstvene ustanove i Udruženja građana i spisak članova Upravnog i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove. Prijave moraju biti potpisane od strane odgovornih lica zdravstvene ustanove, Udruženja građana i lokalne samouprave.

Obrazac M2

Obrazac M3

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja www.zdravlje.gov.rs.

Popunjeni obrazac M-3 sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošiljku, uz napomenu „KONKURS ZA UNAPREĐENjE ZDRAVLjA ROMA” i poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu,
Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
2. sprat, kancelarija 163, na ime odgovorne osobe, Dragan Đorđević.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja su:
dr Vladan Jakovljević,  e-mail: vladan.jakovljevic@zdravlje.gov.rs,
Filip Lukinović, e-mail: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs i
Dragan Đorđević, e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

9. ROK

28.02.2013. godine.

Link

Remove the 2 screws holding on the inner lid of the swing

Revealed! The Premier League players with the worst ever OWN GOAL recordsContrary to popular opinion, the worst offender is not Richard Dunne, Jamie Carragher or Martin Skrtel16:01, 7 DEC 2015Updated16:04, 7 DEC 2015Carra, Dunne and Skrtel: not as bad at OGs as you think Get daily updates directly to your inbox+ SubscribeThank you for subscribing!Could not subscribe cheap nfl jerseys, try again laterInvalid EmailHold your horses, smarty pants.Like many well informed football fans, you probably think you know all about the players who have scored the most Premier League own goals. If so, here’s what probably went thorough your head when you saw the headline of this article:”Oh for God’s sake, I know that. I know that Richard Dunne and Jamie Carragher scored loads of own goals.

Cheap Jerseys china Both Colorado and Washington legalized recreational marijuana in 2012, but the first legal sales didn’t begin in Colorado until Jan. 1, 2014. Washington’s first retail dispensaries are expected to open later this year. “We have far more ways to get information,” he explains. “The generation before us knew nothing about anything except studying.”That judgment may be a little harsh, but Mr. Sun, whose research institute is linked to China’s Communist Youth League, agrees with its essence.”The post 90 kids are more confident and have more experience, and they are definitely braver and readier to challenge” their elders, he says. Cheap Jerseys china

wholesale jerseys In the oakley sunglasses knockoffs other (to use his own words, given in evidence) he prescription oakley sunglasses discovered various fragments of bread, sprinkled over with some minute coach outlet handbags substance which was white and shining. He kept the fragments cheap oakley flak jacket sunglasses of bread, and left the room immediately without saying a oakley c wire word. By this course of proceeding he gave Marie no sale ray ban aviators chance of stating at the outset whether she knew of coach sneakers outlet the fragments of bread being in her pocket, or whether kids ray ban she was totally ignorant how they came there. wholesale jerseys

cheap nfl jerseys The Bills are looking to win three games against teams from the AFC South in a single season for the first time in franchise history. Milestone watch:Quarterback Tyrod Taylor can set a franchise record for consecutive passes without an interception with his first 10 throws against the Texans. Taylor enters the game with 166 attempts without a pick, and is looking to break the record of 175 set by Drew Bledsoe in 2002. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping But the two questionable calls meant Syracuse played without its two point guards when it was behind by three points with 15 seconds left. That resulted in Syracuse having to rely on redshirt freshman Trevor Cooney to make a play rather that Carter Williams or Triche. Cooney, who had a poor shooting season, couldn’t get it done and Michigan won.I’m not saying Syracuse was the only team to suffer from some questionable calls. Cheap Jerseys free shipping

wholesale nfl jerseys from china Still with me? This is worth saving $40 right? Ok, now into the guts!1. Remove the 2 screws holding on the inner lid of the swing, Pic 1. Lift lid off the spring and put it aside.2. On the other hand, ice boating involves racing a boat fitted with skis over frozen waters. Although snowboarding is considered an adventure sport, some participants take it to the extreme by jumping out of a helicopter onto the snowy slopes. Other adventure winter sports include extreme skiing and snowmobiling.. wholesale nfl jerseys from china

cheap jerseys Tae kwondo referees were shown taped matches in with one competitor wore red. The study concluded that the officials gave those wearing red 13 percent more points than their opponents. Is used by some athletes to stabilize muscle groups and increase performance. cheap jerseys

Cheap Jerseys from china Salas noted during the hearing that both Giudices will have to forfeit money to the government because of their fraud, under the terms of their joint plea agreement. The amount will be determined at their sentencing hearing, lawyers said. However, Teresa Giudice must hand over an initial payment of $200,000 on or before the July 8 sentencing, an amount that will apparently be only a portion of what she’ll be required to pay Cheap Jerseys from china.

Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila

digitalisationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za  sufinansiranje  tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila za 2013. godinu

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je
4.750.000 dinara

Sredstva se  dodeljuju javnim glasilima kojima su osnivači javna nefinansijska preduzeća i organizacije.
Sredstva se odobravaju za tehničko-tehnološko unapređenje rada javnih glasila u visini do 70% opravdanih troškova.

I Predmet konkursa

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje  dodeljuje sredstva radi digitalizacije audio i video sadržaja i njihovog arhiviranja, kao i arhiviranja digitalnih materijala iz tekuće produkcije.
Korisnik sredstava mora da obezbedi učešće od najmanje 30% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže  državnu pomoć.

II Uslovi i pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju javna preduzeća, osnivači javnih glasila upisanih u registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa.

Na konkursu ne mogu učestvovati osnivači javnih glasila:
–    koji primaju subvenciju iz Budžeta AP Vojvodine po drugom osnovu,
–    kao ni oni koji su u teškoćama u skladu sa čl. 7. st. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

III Prijave na konkurs, ocenjivanje projekata, raspodela i korišćenje odobrenih sredstava po konkursu

Podnete prijave po konkursu razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.
Komisija  neće razmatrati:
– prijave podnosilaca koji nemaju pravo učešća na konkursu,
– neblagovremeno podnete prijave,
– projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila,
– prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
– nepotpune prijave
– prijave sa nepotpunom dokumentacijom i
– prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu.
Konkursna komisija nakon razmatranja podnetih prijava utvrđuje predlog za dodelu sredstava i dostavlja ga pokrajinskom sekretaru.

Kriterijum za ocenjivanje projekata je značaj digitalizacije audio, odnosno audiovizelnog sadržaja i njegovog arhiviranja za očuvanje medijskih proizvoda od posebnog značaja za jezik i kulturu građana AP Vojvodine.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje : www.kultura.vojvodina.gov.rs

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koja su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o realizaciji projekta i  dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon završetka projekta.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 19.  februara 2013. godine.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM
Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: : www.kultura.vojvodina.gov.rs
Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:  
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila.

2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
sa naznakom za Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2013. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o namenskom utrošku sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

AA040013POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja za 2013. godinu

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je
1.900.000  dinara

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje  sufinansira najviše do 80% vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI
Predmet konkursa je sufinansiranje:
– stručnih skupova koji se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka;
– stručnih skupova koji se bave praćenjem i unapređenjem regulative u vezi javnog informisanja;
– medijskih festivala.

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalno praćenje zakonske regulative, razmena iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacija novinarstva i upoznavanje stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

Kriterijumi su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila, profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti informisanja koje imaju sedište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
Na konkursu ne mogu učestvovati podnosioci prijava koji su u teškoćama u skladu sa čl. 81. st. 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI
Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

Konkursna komisija neće razmatrati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu
–    neblagovremeno podnete prijave
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja
–    nepotpune prijave
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo.

Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje  www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 19. februara 2013. godine.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM
Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu:
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:  
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje,  Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

2.  Putem elektronske pošte na: mediji.psinf@gmail.com  sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2013. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o namenskom utrošku sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 021/487-42-74

Link

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

turizam srbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2013. godini

Ministarstvo finansija i privrede raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2013. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, ako se tim projektima obezbeđuje:
a)    promocija Srbije kao turističke destinacije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora;

c)  edukacija i treninzi u turizmu;

d) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

e)  razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;

f) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon);

g) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

h) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

i) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

j) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

k) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

l) sufinansiranje projekata finansiranih iz fondova EU i drugih stranih donatora.

Sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama pravo korišćenja sredstava imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma navedene pod b) i v) iz prethodnog stava, osim verskih zajednica kojima se mogu odobriti i sredstva za finansiranje projekata navedenih pod brojem e), ž), z), i), i j) iz prethodnog stava.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod a), g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) može iznositi do 100% ukupne vrednosti projekta.
Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod  b) i v) može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. Podnosilac zahteva za ove projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Kriterijumi za  korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)    stepen razvijenosti opštine.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP;
3.    Karton deponovanih potpisa;
4.    Rešenje o upisu u  registar nadležnog organa;
5.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
6.    Overena fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje (važi za udruženja građana)
Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Uslovi i način korišćenja sredstava

I  Zahtevi za korišćenje svih dotacija, kao i subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu podnose se zaključno sa 30.03.2013. godine.

Liste vrednovanja i rangiranja ovih projekata, posebno subvencija, posebno dotacija, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Rang liste projekata će biti objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji ministartva www.mfp.gov.rs.

Projekti dotacija ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Projekti subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva, najviše do iznosa 15% ukupno opredeljenih sredstava  na ekonomskoj klasifikaciji 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za ove namene.

Na rang liste učesnici konkursa  imaju pravo prigovora u roku od tri dana od njihovog objavljivanja. Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačne rang liste projekata koji će biti finansirani iz sredstava ministarstva, takođe, se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rang lista iz prethodnog stava.

Korisnici sredstava subvencija i dotacija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekata edukacije i treninga u turizmu, počev od 2013. godine, mogu ostvariti pravo na korišćenje sredstava za realizaciju istog projekta najviše tri puta. Učešće sredstava ministarstva u sufinansiranju projekta u prvoj godini realizacije može biti najviše 50%, u drugoj godini najviše 30%, u trećoj godini najviše 10% od ukupne vrednosti projekta. Korisnici svake godine podnose novi zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava koji se ocenjuje nezavisno od prethodnih godina.

II Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) podnose se zaključno sa 1.09.2013. godine.

Vrednovanje ovih projekata vršiće komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Sredstva za realizaciju će se odobravati sukcesivno, za  projekte ocenjene sa prosečnom ocenom osam i više, do isteka roka za podnošenje zahteva.

Po isteku roka za podnošenje zahteva, komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja preostalih projekata koji nisu odobreni na prethodnim zasedanjima komisije. Projekti ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava svih subvencija i dotacija neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda ukupna vrednost projekta navedena u zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstva.

 Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo finansija i privrede i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link