Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2014. godini

Konkurs je otvoren do 21.02.2014. godine

Detaljnije o konkursu

Sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača

Rok za podnošenje prijava je 24.02.2014. godine.

Link

Visegrad Fund – Mali grantovi

visegradfund-small grantsVISEGRAD FUND

Mali grantovi

Projekti finansirani u okviru malih grantova treba da spadaju u jednu od sledeićh šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma.

Godišnji rokovi za podnošenje predloga projekata: 1 mart , 1 jun , 1. septembar i 1. decembar tekuće godine.

Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove.

Iznos granta: Maksimalni budžet po projektu : 6,000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 1. decembar 2014.

Detaljnije

Visegrad Fund – Standardni grantovi

visegrad_fund_logo_definitionVISEGRAD FUND

Standardni grantovi

Projekti finansirani u okviru standardnih grantova treba da spadaju u jednu od sledećih šest kategorija:

  • sradnja u kulturi,
  • naučna razmena i istraživanje,
  • razmena mladih,
  • obrazovanje,
  • prekogranična saradnja i
  • promocija turizma.

Godišnji rok za podnošenje projkata: 15 mart i 15 septembar.

Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove.

Iznos granta: Minimalan budžet po projektu je od 6.001. (Prosečni budžet po projektu je od 15,000 evra.)

Rok za predaju dokumentacije: 15. septembar 2014.

Detaljnije

Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa vojvođanskog omladinskog centra

Konkurs je namenjen finansiranju ili sufinansiranju ustanova sa sedištem u AP Vojvodini, radi stručno-tehničke podrške, sa ciljem podizanja kapaciteta i realizacije programa u okviru Vojvođanskog omladinskog centra tokom 2014. godine (u daljem tekstu: VOC).

Prioritet imaju projekti koji svojim aktivnostima: pokrivaju teritoriju AP Vojvodine; podrazumevaju partnersku saradnju sa udruženjima mladih i za mlade i/ili sa kancelarijama za mlade ili sa ustanovama koje se bave mladima; podrazumevaju relizaciju celogodišnjeg programa.

Konkursni zadaci:
1.    Prikupljanje i pružanje sveobuhvatnih informacija o aktivnostima mladih i za mlade
o    Kontinuirano ažuriranje baze podataka organizacija mladih i za mlade na teritoriji AP Vojvodine;
o    Praćenje i obaveštavanje o konkursima u oblasti omladinske politike (stranih i domaćih) i prikupljanje relevantnih informacija važnih za mlade;
o    Pružanje informacije o logističkim i organizacionim aktivnostima VOC-a;
o    Organizovanje otvorenog/info dana VOC-a;
o    Pokretanje web sajta VOC-a;
o    Pokretanje i ažuriranje naloga VOC- a na društvenim mrežama;
o    Pokretanje on lajn Info biltena sa aktuelnostima VOC-a.

2.    Informisanje i motivisanje mladih za njihovo aktivno uključivanje u društveni život
o    Konsultovanje mladih prilikom kreiranja i donošenja javnih politika i propisa u AP Vojvodina, o radu Foruma mladih i Saveta za mlade u APV;
o    Aktivno uključivanje mladih u aktivnosti VOC-a na volonterskoj bazi;
o    Prosleđivanje prikupljenih informacija Lokalnim kancelarijama za mlade, omladinskim udruženjima, ustanovama i institucijama koje se bave mladima;
o    Obeležavanje datuma značajnih za mlade (Dan mladih 12.8., Dan volontera 5.12. itd.) organizovanjem događaja u okviru VOC-a;
o    Pružanje konsultativne podrške organizacijama mladih i za mlade koje se odnose na informacije o relevantnim programima i fondovima.

3.    Izgradnja i jačanje  kapaciteta mladih, organizacijskih i institucionalnih kapaciteta mladih kroz neformalno obrazovanje

o    Logistička podrška projektima podržanih od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu;
o    Organizacija obrazovnih radionica/programa iz oblasti pisanja projekata, upravljanja projektnim ciklusom i projektima koji promovišu zdrave stilove života (zdrava ishrana i negovanje zdravih stilova života, podizanje ekološke svesti i održivog razvoja, bolesti zavisnosti itd.);
o    Organizovanje kreativnih i umetničkih programa/radionica mladih i za mlade (stripa, fotografije, glume, muzike i drugih oblika kreativnog izražavanja);
o    Organizacija kulturno-umetničkih sadržaja mladih i za mlade (tematske večeri, izložbe, performansi itd.)

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 2.000.000,00 dinara;
2.    Realizacija traje do decembra 2014. godine;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs, u pismenoj formi u tri primerka i na jednom CD-u;
5.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
6.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20 % od ukupnih troškova projekta;
7.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra“. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8.    Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (09.02.2014.)

Detaljnije o konkursu