Arhiva ‘Konkursi’

III Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Organicfood.gifNLB BANKA

III Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, kako u Evropi, tako i u celom svetu. Ona je zakonski regulisan sistem kontrolisane i sertifikovane proizvodnje hrane koji priprada održivoj poljoprivredi, objedinjujući tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i zaštiti životne sredine.

Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i additive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida (do 70%), kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je oko 90% manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.

Organska proizvodnja obezbeđuje podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i globalnoj popularizaciji jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.

NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po treći put raspisuje konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne organsku proizvodnju i preradu hrane u Srbiji; da podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da prošire znanja i povećaju svoju mogućnost da prošire organsku proizvodnje i prerade hrane.

Konkurs je zamišljen sa idejom da podstakne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, dajući mogućnost da poljoprivredni proizvođači i prerađivači koji se najviše angažuju i naprave najbolji projekat uz pomoć nagrade taj projekat lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekat, po mišljenju stručnog žirija, biće nagrađena na sledeći način:
1.000.000 dinara (200.000 dinara se isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a ostatak od 800.000 dinara banka će platiti po priloženim fakturama za realizaciju projekta uz dokumentovanje započetog procesa sertifikacije za organsku proizvodnju i preradu)

Stručni žiri – sastavljen je od stručnjaka iz oblasti organske proizvodnje hrane kao i predstavnika banke.

Smernice kojima će se rukovoditi komisija pri izboru najboljeg projekta na III Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:
• Projekat mora biti u skladu sa principima organske proizvodnje i prerade hrane
• Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo
• Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom

Dodatne:
• Prednost imaju proizvođači koji proizvode domaće – autohtone vrste biljaka i životinja
• Veličina poseda – povezanost više vrsta proizvodnje (biljna – stočarska – prerada)
• Realna izvodljivost projekta – da se nagardom može većim delom ili kompletno završiti
• Projekat mora biti potpuno ili u većoj meri završen do aprila 2015.

Propozicije konkursa
Na konkursu mogu učestvovati svi poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, osim dobitnika iz prethodnog konkursa.
Konkrus se otvara 21.5.2014.
Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje za nagrade.
Rezultati konkursa biće objavljeni na press konferenciji u NLB banci a.d. Beograd u septembru 2014.

Projekat se može predati
1. Elektronski putem na e-mail adresu:
organic@nlb.rs
2. Poštom na adresu:
NLB banka a.d. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165v
11070 Novi Beograd
sa naznakom “Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane”.

Svi učesnici konkursa pismeno će biti obavešteni o rezultatima istog.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente
• kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
• ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta
• detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
• troškove realizacije projekta
• očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije
• podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu

Konkurs traje do 20. avgusta 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

working toolPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

1. Pravo i uslovi za učešće na Konkursu
Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:
– da su registrovani na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine;
– da su pozitivno poslovali u 2013. godini;
– da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;

Sredstva za subvencionisanje troškova se odobravaju na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača mašine ili opreme.

2. Namena sredstava
Sredstva u ukupnom iznosu od 11.699.933,33 dinara su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme.

3. Dokumentacija za prijavu na Konkurs
1) Popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;
2) Predračun ili ponuda dobavljača mašine ili opreme;
3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim državnim pomoćima de minimis koje su podnosiocu prijave dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
4) Fotokopija Izvoda o registracij i privrednog subjekta iz APR;
5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa prvim kvartalom 2014. godine;
6) Fotokopija potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu (dokaz o pozitivnom poslovanju);
7) Bruto bilans (zaključni list) sa iskazanim računom 203-kupci u inostranstvu, za 2013. godinu (ukoliko je podnosilac prijave na Konkurs izvoznik);
8) Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave na Konkurs da podnosilac prijave zapošljava osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti koje izdaje Nacionalna služba za zapošnjavanje (ukoliko podnosilac prijave na Konkurs zapošljava osobu/e sa invaliditetom).

4. Sredstva obezbeđenja
Preduzetnik, mikro i mala pravna lica kojima sredstva budu odobrena dužna su da prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostave:

– dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ukoliko je odobreni iznos sredstava do 650.000,00 dinara;

– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruke veće vrednosti od iznosa subvencije ukoliko je odobreni iznos subvencije veći od 650.000,00 dinara.

5. Donošenje Odluke
Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
Do 30 odsto sredstava iz predhodnog stava namenjen je za žensko preduzetništvo.
Dodeljena subvencija po preduzetniku, mikro ili malom pravnom licu ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara (sa PDV).
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.
Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa biće objavljena na internet adresi Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

6. Prednosti prilikom odlučivanja imaju preduzetnici/pravna lica
– kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;
– koji obavljaju proizvodnu delatnost;
– koji su izvozno orijentisani;
– koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

7. Ostale informacije
Prijave se podnose na obrascima, koji se mogu preuzeti na internet adresi: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti preduzetništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je 13. jun 2014. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave podnosilaca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu, a ugovorna obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Pravna lica organizovana kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Preduzetnici nemaju obavezu otvaranja namenskog računa.

Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS”, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4250.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga

Cilj konkursa je da podrži programe udruženja koji će doprineti jačanju konkurentnosti poslovnih usluga.

Programi treba obavezno da sadrže aktivnosti koje se odnose na unapređenje ponude poslovnih usluga posredstvom interneta na domaćem i međunarodnom tržištu i informisanje javnosti o novom Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Dodatne informacije mogu se dobiti posredstvom elektronske adrese: zeljko.stojanovic@mtt.gov.rs

Rok: 11.06.2014. godine.

Detalji

Konkurs za prijem XXII generacije studenata na program “Studije budućnosti”

Daus konkursBEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ)

Konkurs za prijem XXII generacije studenata na program “Studije budućnosti”

Beogradska otvorena škola (BOŠ) poziva sve zainteresovane studente/kinje da se do 27. juna 2014. godine prijave na jednogodišnji multidisciplinarni program Studije budućnosti i postanu deo XXII generacije Odeljenja za napredne dodiplomske studije BOŠ-a.

O multidisciplinarnom programu “Studije budućnosti”

Jednogodišnji multidisciplinarni program Studije budućnosti želi da studente, kroz module znanja i veština, upozna sa glavnim globalnim trendovima i izazovima pred kojima se nalazi savremeni svet.

Ove studije treba da pruže odgovor na pitanje kako se oblikuje savremeno društvo prateći iskustva iz prošlosti, ali i otvarajući pitanja od sudbinske važnosti za društveni, kulturni, politički i antropološki razvoj savremenog čoveka.

Studije budućnosti teže da podstaknu i razviju interesovanje i debatu o najznačajnijim pravcima kretanja druge decenije 21. veka i da studentima omoguće uvid u najvažnija pitanja koja će se postavljati u budućnosti pred savremeno čovečanstvo: odnos države i društva, budućnost demokratije, dometi globalizacije, održivi razvoj, pitanje identiteta i nacionalne države, političko ujedinjenje Evrope i budućnost evropskih integracija, medijsko oblikovanje sveta, društvo znanja i nove tehnologije, nanotehnologija i nova tehnološka revolucija, budućnost radne snage, genetika.
Osim navedenog, Beogradska otvorena škola nudi najboljima i druženje kroz kurs stranog jezika, psihološke radionice, zimsku školu timskog rada i mnoge druge aktivnosti. Ideja čitavog programa jeste da se mladi ljudi, pored znanja i veština koje će dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi, povežu i druže.

Kome je program namenjen?
Program je namenjen studentima i studentkinjama treće i četvrte godine univerziteta, koji još nisu diplomirali, imaju do 27 godina i žele da budu, ili jesu, aktivni i društveno angažovani.

Kako se prijaviti?
Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje sa internet stranice DAUS-a i u prostorijama Beogradske otvorene škole (Masarikova 5, 16. sprat, kancelarija 1603) svakog radnog dana od 10 do 18 časova.

Neophodnu dokumentaciju studenti mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 18 časova u kancelariju 1603, poslati imejlom na adresu upis2014@bos.rs, faksom na +381 (11) 3613 112, ili preporučeno poštom na adresu:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, 11 000 Beograd
sa naznakom: Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije (DAUS)

Rok: 27.06.2014. godine.

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije, koja podrazumeva proveru znanja.
Više informacija o konkursu, prijavnoj dokumentaciji i multidisciplinarnom programu Studije budućnosti mogu se potražiti na www.bos.rs/daus, dobiti na broj telefona +381 (11) 3061 577, ili putem imejla upis2014@bos.rs.

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture

Long-Road---1600x1200-Wallpaper-jpgPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru aktivnosti Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara (Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Namene Konkursa su:

  • sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova, ili
  • sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza, ili
  • sufinansiranje izgradnje biciklističkih odnosno pešačko-biciklističkih staza sa posebnim akcentom na turističke destinacije.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i razvoj biciklističkog saobraćaja u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave u AP Vojvodini. Lokalne samouprave mogu da konkurišu isključivo sa jednom prijavom za jednu od namena Konkursa. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti, odnosno projekti tehničke regulacije saobraćaja. U slučaju da se prijava odnosi na više lokacija, za svaku je potrebno dostaviti odgovarajuću projektnu tehničku dokumentaciju.

2. Najveći iznos traženih sredstava je ograničen po prijavi na 3.000.000,00 dinara.
Minimalno sopstveno učešće lokalne samouprave je 20% u odnosu na ukupnu vrednost investicije sadržane u prijavi. Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave, koje obezbede veće sopstveno učešće.

3. Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za unapređenje saobraćajne infrastrukture u 2014. godini”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijave je 20.06.2014. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon:021 487 43 24 ili e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Detalji konkursa

Program obuke za započinjanje biznisa i dodela bespovratnih sredstava

USAID

Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoja privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2014. godini

Pravo za učešće imaju kandidati iz 12 opština južne i jugozapadne Srbije (Vranje, Leskovac, Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš

Rok za prijavu: 06.06.2014. godine.

Detalji

Aktivne zajednice

TRAG FONDACIJA

Aktivne zajednice

Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 400.000 dinara (3.500 evra) incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Za finansijsku pomoć mogu konkurisati i registrovane i neformalne grupe, dok predlozi projekata mogu biti pisani na srpskom, romskom, mađarskom ili albanskom jeziku. U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Rezultati ovih projekata na najbolji način pokazuju da pozitivne promene u mnogim slučajevima ne zavise toliko od količine novca, koliko od volje, entuzijazma i znanja, i da mnogi od problema sa kojima se susrećemo mogu biti rešeni i sa manje sredstava nego što se obično pretpostavlja.

Program Aktivne zajednice se realizuje u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kao i Fondacije Čarls Stjuart Mot, Fondom braća Rokfeler i Balkanskim fondom za demokratiju.

Rok za konkurisanje: Konkurs je otvoren do 5. juna 2014. do 17 časova.

Detalji

Konkurs – Službena upotreba jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2014. godinu

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. juna 2014. godine.

Detalji konkursa

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 13. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- „INTERAGRO 2014″ u Bijeljini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 13. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- „INTERAGRO 2014″ u Bijeljini (BiH) od 17. do 20. septembra 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 13. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu „INTERAGRO 2014″ u Bijeljini predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju privredni subjekti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i to:

– Privredni subjekti čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koji su zainteresovani za dobijanje znaka,

– Privredni subjekti kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda,

– Privredni subjekti proizvođači poljoprivredne mehanizacije,

– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora,

– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno – prehrambenog sektora,

– Udruženja sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, dopremanje robe – sajamskih eksponata, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 24. 05. 2014.

Detalji

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 23. do 28. avgusta 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju privredni subjekti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i to:

– Privredni subjekti čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koji su zainteresovani za dobijanje znaka,

– Privredni subjekti kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda,

– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora,

– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno – prehrambenog sektora,

– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, dopremanje robe – sajamskih eksponata, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Fax 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 24. 05. 2014.

Detalji