Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi

EarthapplePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 535, konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za realizaciju projekata: zagrevanja, hlađenja i ventilacije objekata na farmama svinja i pilića, korišćenjem otpadne biomase, sufinansiranjem:

A) nabavke i montaže novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptacije postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkom A) i B) stava 1 ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.)

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi sprovođenja mera energetske efikasnosti na farmama svinja i krava
Očekivani ciljevi sprovođenja mera energetske efikasnosti na farmama svinja i pilića, dodelom bespovratnih podsticajnih sredstava su:

•    podrška ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu stočarsku proizvodnju;
•    unapređenje i osavremenjivanje poljoprivredne proizvodnje kroz: revitalizaciju postojećih sistema za zagrevanje, hlađenje i ventilaciju u farmama i bolje primene raspoloživih tehnologija u stočarskoj proizvodnji;
•    povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje;
•    veće efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju energije uz primenu načela zaštite životne sredine;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
4.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detalji

Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata štedljive javne rasvete

street lampPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 525, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete  za:
1.    zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti
2.    zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    nabavku polovne opreme
2.    plaćanje carinskih troškova

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa, sa ciljem: podsticanja jedinica lokalne samouprave za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete; poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga; unapređenja sistema komunalnih usluga pružanjem kvalitetnije usluge javne rasvete u okviru tehničkih mogućnosti savremenih postrojenja, opreme i uređaja; smanjenja troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 9.724.909,20 dinara (slovima: devetmilionasedamstotinadvadesetčetirihiljadedevetskodevetdinaraidvadesetpara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Pravo učešća na Konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
4.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detalji

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

tree plantingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2014/2015. godinu

U cilju podizanja svesti i lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama.

Pravo učešća u Programu imaju sve predškolske ustanove, osnоvne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i škole za obrazovanje odraslih) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do 01. novembra 2014. godine.

Detaljnije

Studijsko putovanje – Zastita prirode na lokalnom nivou

Blog-images-think-global-act-localSKGO

Studijsko putovanje – Zastita prirode na lokalnom nivou

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Zastita prirode na lokalnom nivou ” koje će se održati od 8. do 10. decembra 2014. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti zastite prirode. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika je potrebno dokazati sertifikatom. Ukoliko potencijalni kandidat ne poseduje sertifikat, bice organizovani intervjui u cilju provere engleskog jezika

Zainteresovane molimo da najkasnije do petka, 31. oktobra 2014. godine u 15:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    sertifikat o poznavanju engleskog jezika
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Detalji

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga

drugPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

Konkurs je objavljen u sredu 15. oktobra 2014. godine u dnevnom listu “DNEVNIK” i traje do 27. oktobra 2014. godine.

Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti u tekstu konkursa.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovde: OBRAZAC ZA PRIJAVU

Obrazac za budžet predloga projekta možete preuzeti ovde: BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA

Detalji

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke

legeltetesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu ukupno iznose 4.000.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja  odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine i koja su u sistemu Poljoprivrednih stručnih službi (Regionalnih odgajivačkih organizacija).

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa

allattenyeszto_kep-400.pngPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu, u iznosu od 52.500.000,00 dinara koristiće se za:
a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu; i
b) Poslovima kontrole sprovođenja programa.

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke

tehenPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju udruženja građana – organizatori izložbi stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

CowSheepPigPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja),čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (član 7, 8. i 9.Zakona o stočarstvu, ”Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 93/12).

Rok: 30.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs program grantova manjeg obima

roma logoKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs program grantova manjeg obima

Za prijavu predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji   kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava. Ovaj konkurs je podržan od strane OEBS Misije u Srbiji i Švedske agencije za međunarodni razvoj, kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.

1. CILJ KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije na lokalnom nivou.
Specifični cilj konkursa je da se poboljšaju kapaciteti relevantnih lokalnih institucija, lokalnih samouprava i romskih udruženja da razviju i primene lokalne politike inkluzije kroz:
•    dodelu grantova za sprovođenje aktivnosti određenih lokalnim akcionim planovima za unapređenje položaja Roma (ukoliko su izrađeni).

2. OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i savezi udruženja, poželjno, ali ne i isključivo, u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave. Udruženja i savezi udruženja čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: udruženja)  koja su upisana u Registar udruženja, koji vodi Agencija za privredne registre. Podnosioci prijava treba da imaju dokazano iskustvo u upravljanju projektima i realizaciji sličnih projekata.
Podnosioci prijava dostavljaju predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u skladu sa ciljem ovog konkursa korišćenjem obrazaca za podnošenje predloga projekata u prilogu ovog dokumenta.

3.    PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 27/09).
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i lokalnih samouprava u razvoju i realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.
Projekti koji neće biti finansirani:
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
•    kupovina tehničke opreme za potrebe lokalne samouprave ili udruženja ;
•    programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
•    programi i projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja;
•    programi i projekti koji izazivaju netoleranciju i diskriminaciju.

4.    NAČIN FINANSIRANJA
Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za sve projekte su 10.500.000 dinara, a maksimalan budžet za jedan projekat je 1,700,000 dinara.
Projekti sa najvećim brojem ukupnih bodova biće uslovno prihvaćeni za finansiranje i dalje će se razvijati u skladu sa OEBS-ovim finansijskim i administrativnim pravilima i procedurama.
Finansiranje projekata će biti dogovoreno u skladu sa Ugovorom sa izvršnim partnerom ko-potpisan od strane izabranih udruženja (u daljem tekstu: “Implementacioni Partner”) i Misije OEBS-a u Srbiji, koja će definisati uslove finansiranja. Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena implementacionom partneru na poseban račun otvoren isključivo za namene sprovođenja odobrenog  projekta.
Sredstva će biti prebačena kroz tri uplate, odnosno 40% od odobrenog budžeta će biti prebačeno nakon potpisivanja ugovora između implementacionog partnera i OEBS-a, još 40% nakon odobrenja periodičnog narativnog i finansijskog izveštaja i 20 % po odobrenju završnog narativnog i finansijskog izveštaja.
Svi izveštaji moraju da budu na engleskom jeziku na formularima koje prediviđa OEBS Misija i koji će biti blagovremeno dostavljeni implementacionim partnerima.
Implementacioni partner će morati da angažuje ovlašćenog računovođu koji će biti plaćen i predviđen budžetom projekta.

5.    TRAJANJE PROJEKATA    
Maksimalno trajanje projekta je 10 meseci, a minimum je 3 meseca.

6.    KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Konkurs je javan i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava  www.ljudskaprava.gov.rs.
Svi zainteresovani podnosioci predloga projekata moraju da podnesu aplikaciju koja se sastoji od sledećih dokumenata:
(a) Osnovna dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac plana aktivnosti, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac budžeta projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Uverenje da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR;
•    Kopija statuta podnosioca prijave overena pečatom APR; (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansiranje će biti u obavezi da dostave Statut  preveden na engleski jezik);
•    Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2012. i 2013. godinu koji je dostavljen APRu;
•    Dokaz o registrovanom bankovnom računu udruženja;
•    Kopija misije organizacije  na srpskom jeziku (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansirane će biti u obavezi da podnesu zvaničnu izjavu misije prevedenu na engleski jezik);
•    Biografiju organizacije, uključujući listu projekata (sa budžetom i imenom donatora, trajanje projekta, itd.), sprovedenih od strane udruženja/saveza udruženja u 2012, 2013 i 2014 (završene i one čija implementacija traje);
•    Listu svih članova odbora, listu upravljačke strukture organizacije i listu predloženog projektnog tima za realizaciju projekta (zajedno sa biografijama predloženog projektnog tima za realizaciju projekta).
(b) Dodatna prateća dokumentacija (samo za predloge projekta koji se podnose u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave)

•    Izjava o partnerstvu, potpisana i overena od strane jedinice lokalne samouprave. Obrazac za izjavu o partnerstvu preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs.

Sve aplikacije, i osnovna i prateća dokumenata (kao što je navedeno pod 6. Konkursna dokumentacija) treba da budu na srpskom jeziku i dostavljena u zatvorenoj koverti.

Napominjemo, da po završetku procesa selekcije, odabrani predlozi projekata i prateća dokumentacija moraju da budu prevedeni na engleski jezik i ponovo poslati Misiji OEBS-a pre potpisivanja ugovora.

7.    KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PREDLOGA PROJEKATA
Komisija za procenu će ocenjivati svaki predlog projekta od 0 -100 bodova u skladu sa dole navedenim kriterijumima. Samo kompletne prijave, administrativno usaglašene, i primljene u roku će se ocenjivati. Konačna selekcija projekata će se zasnivati na najvišim ukupnim ocenama.
•    Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Strategiju (i odgovarajuće lokalne akcione planove, ukoliko postoje): 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisane aktivnosti projekta: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0 – 10 bodova;
•    Održivost projekta: 0 – 10 bodova;
•    Primenjen rodno senzitivni pristup u projektu (npr. uvedeni rodno senzitivni indikatori, definisano najmanje 30% Romkinja kao korisnica i 30% Romkinja uključeno u projektni tim): 0 – 10 bodova;
•    Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 10 bodova;
•    U slučaju partnerstva, jasno definisana podela uloga između udruženja i lokalne samouprave: 0 – 5 bodova;
•     Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 – 5 bodova;
•    Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma:  0 – 10 bodova;
•    Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0 – 10 bodova;
Udruženju/savezu udruženja može biti dodeljen samo jedan grant.

8.  ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PREDLOGA PROJEKATA I OBJAVLJIVANJA PRIHVAĆENIH PREDLOGA PROJEKATA
Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu:
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd
„Prijava za konkurs za programe i projekte udruženja namenjenih sprovođenju Strategije za unapređivanje položaja Roma – ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje“.

Rok za podnošenje prijave  je 31. oktobar 2014. godine u 15.30 časova (datum/vreme na poštanskom žigu).

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 40 radnih  dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte na sledeću adresu: maligrantovi@ljudskaprava.gov.rs

Detaljnije