Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује К О Н К У Р С за суфинансирање опремања пољочуварске службе 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварске службе с територије АП Војводине. 2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА: Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини, ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ јесте обезбеђење санитарно чисте пијаће воде […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ Дана: 02. септембра  2015. године р а с п и с у ј е JAВНИ КОНКУРС за ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE ЈАВНЕ РАСВЕТE Средства за суфинансирање реализације пројеката штедљиве јавне расвете планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину, […]

Nastavi