Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 44.000.000,00 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:
– sufinansiranje projekata javnih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina) u cilju realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete. Sredstva se dodeljuju javnim ustanovama, koje je osnovala Republika Srbija, AP Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i to za:
1. zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme
Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. kupovinu polovnih materijala i opreme;
2. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:
• podsticanje javnih ustanova za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti unutrašnje rasvete, u skladu sa standarom koji propisuje kvalitet osvetljenja SRPS EN 12464-1 i preporukama Srpskog društva za osvetljenje;
• poboljšanje energetske efikasnosti unutrašnje rasvete kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;
• unapređenje sistema unutrašnje rasvete u skladu sa standardom koji propisuje kvalitet osvetljenja SRPS EN 12464-1 i preporukama Srpskog društva za osvetljenje;
• smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za unutrašnju rasvetu u javnim ustanovama na terotoriji AP Vojvodine;
• smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmaciju primene mera energetske efikasnosti.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 44.000.000,00 dinara (slovima: četrdesetčetirimilionadinara);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po konkursu iznosi 2.500.000,00 dinara (dvamilionapetstotinahiljadadinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad)
5. Rok za podnošenje prijave je 4. mart 2022. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinska sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21101 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena Prijava za učešće na Konkursu (obrazac se preuzima sa sajta Sekretarijata);
2. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju (potvrda o izvršenoj registraciji poreskih obveznika);
3. Fotokopija ovlašćenje za zastupanje javne ustanove (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
4. Broj namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
5. Potvrda o izvršenoj registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
6. Uverenje nadležne Poreske uprave Ministarstva finansija i uverenje odeljenja lokalne poreske administracije odgovarajuće opštinske/gradske uprave da je javna ustanova izmirila dospele obaveze javnih prihoda, ne starija od 30 dana od dana objave konkursa;
7. Idejni projekat sa predmerom i predračunom (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za deo/fazu projekta za koji se podnosi prijava na konkurs); tehnička dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (službeni glasnik RS br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020) i podzakonskim aktima.

Obavezni elementi idejnog projekta su:
a. Opis postojeće rasvete u predmetnom objektu sa tabelarnim prikazom: za svaku prostoriju u objektu navesti naziv i namenu prostorije, tip izvora svetlosti, električnu snagu svetiljke (W), ukupan broj svetiljki u prostoriji, ukupnu električnu snagu svih svetiljki u svakoj prostoriji, kao i ukupan broj svetiljki i ukupnu snagu svetiljki zbirno za predmetni objekat;
b. Opis projektom predviđene rasvete u predmetnom objektu sa tabelarnim prikazom: za svaku prostoriju u objektu navesti naziv i namenu prostorije, tip izvora svetlosti, električnu snagu svetiljke (W), ukupan broj svetiljki u prostoriji, ukupnu električnu snagu svih svetiljki u svakoj prostoriji, kao i ukupan broj svetiljki i ukupnu snagu svetiljki zbirno za predmetni objekat;
c. Fotometrijski proračun: za svaku prostoriju u predmetnom objektu (ukoliko su prostorije identične po dimenzijama i broju svetiljki, dovoljno je obraditi jednu prostoriju i navesti nazive svih identičnih prostorija), za svaku prostoriju prikazati srednji nivo osvetljenosti i ravnomernost rasprostiranja osvetljaja na radnim površinama;
d. Predmer i predračun radova i materijala: za svaki tip svetiljke koja je predviđena i obrađena u fotometrijskom proračunu navesti električnu snagu svetiljke (W), tip izvora svetlosti, temperaturu boje svetlosti (K), svetlosni fluks (lm), indeks reprodukcije boja (CRI/Ra), radni vek svetiljke (h), proizvođača svetiljke, tačan naziv svetiljke (kataloški broj/oznaku tipa);
e. Grafička dokumentacija: Osnova objekta na kojoj su ucrtane sve prostorije objekta, dispozicija svih predviđenih svetiljki u njima, broj i vrsta svetiljki.
f. Prilog projekta: potrebno je da priloži izvod iz kataloga za svaku specificiranu svetiljku u projektu na kome se vide svi podaci o svetiljci napisani u predmeru i predračunu radova (električna snaga svetiljke (W), tip izvora svetlosti, temperatura boje svetlosti (K), svetlosni fluks (lm), indeks reprodukcije boja (CRI/Ra), radni vek svetiljke (h), proizvođač svetiljke, tačan naziv svetiljke (kataloški broj/oznaka tipa).
g. Dokaz o garantnom roku za projektovane svetiljke: Izjava proizvođača o garanciji
8. Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, mora biti overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci od datuma objavljivanja konkursa, sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade). Predmer i predračun može da obuhvati i prateće troškove i to: molerske radove, sa isporukom materijala, na mestu demontiranih starih svetiljki; sitan nespecificiran materijal neophodan pri montaži i povezivanju novih svetiljki; merenje i ispitivanje osvetljaja i izdavanje stručnog nalaza; i naknadu za rad nadzornog organa. Prateći troškovi ne mogu biti veći od 5 % ukupne vrednosti projekta sa PDV-om.
9. Studija opravdanosti ili tehno-ekonomska analiza isplativosti ugradnje savremenih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je izraditi tehno-ekonomsku analizu i prikazati tabelarno, u skladu sa predmerom i predračunom, za deo/fazu projekta, za koji se podnosi prijava na konkurs); u studiji opravdanosti ili tehno-ekonomskoj analizi moraju biti dati sledeći podaci (osim tekstualnog dela i proračuna, obavezno dati i tabelarni prikaz): ukupna godišnja potrošnja električne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna godišnja ušteda električne energije primenom novog rešenja (u kWh i u %), ukupna godišnja emisija SO2 (proračunata u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada, Sl. list RS br. 61/2011) sa postojećim i novim rešenjem (u tonama), ukupno godišnje smanjenje emisije SO2 primenom novog rešenja (u tonama i u %), ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti i montažu istih, vrsta, broj i snaga postojećih i novih izvora svetlosti (pojedinačan broj i snaga svetiljki u svakoj prostoriji objekta u W i ukupan broj i snaga svih svetiljki u kW), kao i period otplate investicije; ukoliko je cilj realizacije projekta podizanje obima i kvaliteta unutrašnje rasvete, tada i to iskazati kroz odgovarajuće parametre (stepen osvetljenosti, povećanje broja svetiljki…).
10. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – Obrazac 1);
11. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – Obrazac 2);
12. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata energetiku i mineralne sirovine i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – Obrazac 3);
13. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave nalazi se na sajtu Sekretarijata – Obrazac 4):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o planiranju i izgradnji i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.
14. Izjava o značaju investicije za jedinicu lokalne samouprave na čijoj je teritoriji ustanova (obrazac Izjave nalazi se na sajtu Sekretarijata – Obrazac 5 – popunjavaju ovlašćeni predstavnici Jedinice lokalne samouprave)
15. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor dužan je da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
• neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave u kovertama koje nisu obeležene prema zahtevu iz Pravilnika, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, prijave popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave bez odgovarajućeg broja namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor, prijave koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli finansijska i druga obavezna dokumenta kojima se pravda namenski i zakonit utrošak dodeljenih sredstava.
V Uputstvo – proračun broja radnih sati
Ukupan broj radnih sati svetiljki na godišnjem nivou ne prelazi proizvod broja radnih dana u godini i broja radnih sati u toku dana ustanove (popunjava se u prijavi). Ukoliko ukupan broj radnih sati svetiljki pređe navedeno, potrebno je dati obrazloženje koje će ceniti komisija Pokrajinskog sekretarijata. Ukupan broj radnih sati na godišnjem nivou ne sme preći:
– za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole – 2500 radnih časova
– za ustanove sa radnim vremenom kraćim od 12 časova dnevno – 3000 radnih časova
– za ostale ustanove – 4500 radnih časova

VI Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i za izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminentni stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.
Komisija sačinjava predlog o dodeli sredstava na osnovu Pravilnika o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete koji se nalazi na sajtu Sekretarijata www.psegs.vojvodina.gov.rs
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VII Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar u ime Sekretarijata zaključuje sa svakim korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VIII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese narativni (opisni) i finansijski izveštaj, na obrascu i prema uputstvu koje se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata i/ili se isti dostave putem elektronske pošte na mejl adresu iz prijave. Uz izveštaj se dostavlja prateća dokumentacija o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta.
Izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom, overenom od strane ovlašćenih lica, kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (dokumentaciju o sprovedenom postupku javnih nabavki ukoliko to zakon nalaže, ugovore sa izvođačem radova i nadzornim organom, avansne predračune i račune, privremene i/ili okončanu situaciju, građevinski dnevnik, obračunski list građevinske knjige, zapisnik o primopredaji, izvode iz trezora/ISIB-a o izvršenom plaćanju, i drugu dokumentaciju kojom se pravda namenski i zakonit utrošak sredstava).
Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.
Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.
Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet Konkursa, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.
Korisnici sredstava su dužni da bez odlaganja postupe po zahtevu Pokrajinskog sekretarijata za dodatnom dokumentacijom vezanom za realizaciju projekta.
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije