Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs) jeste stalno unapređenje bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje uz stalno unapređivanje ukupnog sistema bezbednosti hrane;
Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini.

2. NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2021. godini;
2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2021. godini izvršile ovlašćene organizacije;
3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u 2021. godini.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 1.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70% podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 300.000,00 dinara.

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– udruženje građana;
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2020.godine;
4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2020. godine;
5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2020.godine, ukoliko je korisnik istog;
6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. Podnosilac prijave i vršilac usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 i 95/2018);

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

9. Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
10. Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
11. Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
12. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

Specifični uslovi za učešće na konkursu

13. Sertifikate za standarde navedene pod tačkom 2. i 3. izdaju pravna lica koja su u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja standardizacije, akreditovana za izdavanje ovih sertifikata i koja su upisana u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti;
14. Sertifikate mogu da izdaju i strana pravna lica koja su akreditovana za izdavanje ovih sertifikata od nadležnog organa zemlje u kojoj imaju sedište;
15. Analize pod tačkom 1. mogu da obavljaju pravna lica koja imaju akreditovane laboratorije za ispitivanje grupe proizvoda za koji se podnosi prijava i stručnjake sa iskustvom u oblasti zaštite geografskog porekla proizvoda.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 01.11. 2021. godine.

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Detaljnije