Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2021. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2021. godini finansirati – sufinansirati projekte u oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem u AP Vojvodini, shodno zakonu.

Opšti cilj konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa.
Sekretarijat će finansirati – sufinansirati projekte u ukupnom iznosu od 37.810.400,00 dinara (po ekonomskoj klasifikaciji korisnika: 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 32.810.400,00 dinara, po ekonomskoj klasifikaciji korisnika: 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 3.000.000,00 dinara i 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 2.000.000,00 dinara), u sledećim oblastima:
1. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa,
2. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, i
3. Digitalna prezentacija kulturnog nasleđa objedinjena na nivou jedinica lokalnih samopuprava.

U navedenim oblastima, prioritetno će biti podržani projekti od posebnog interesa za AP Vojvodinu, koji doprinose:
• istraživanju, zaštiti, očuvanju, valorizaciji, interpretaciji, prezentaciji, promovisanju, korišćenju, upravljanju i unapređenju dostupnosti kulturnog nasleđa;
• obradi, evidentiranju i prezentovanju kulturnog nasleđa u digitalnoj formi, shodno Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa („Službeni glasnik RS‟, br. 76/18) i Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji, koje su dostupne na veb adresi Ministarstva kulture i informisanja: https://www.kultura.gov.rs/tekst/67/sektor-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva.php;
• objedinjenom promovisanju nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasleđa u digitalnom obliku koje realizuju jedinice lokalne samopurave u saradnji sa teritorijalno nadležnim ustanovama zaštite;
• edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju nasleđa za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice i obezbeđuje popularizaciju kulturnog nasleđa kod dece, mladih i osoba sa posebnim potrebama;
• unapređenju i poboljšanju uslova rada ustanova kulture;
• unapređenju rodne ravnopravnosti kroz projekte zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa;
• obeležavanju značajnih jubileja i godišnjica od posebnog interesa za istoriju i kulturu Republike Srbije, odnosno AP Vojvodine;
• istraživanju, zaštiti, očuvanju i prezentaciji srpskog kulturnog nasleđa u regionu i promovisanju kulturnog nasleđa AP Vojvodine u zemlji i inostranstvu;
• razvoju međuregionalne saradnje u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, i
• promovisanju principa multikulturalnosti i interkulturalnosti kroz zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnog nasleđa.

I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2021. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata, sa pratećom dokumentacijom.

Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta (u prilogu) i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija (u Prijavi, deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

Prijave sa prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu), u periodu od 9 do 14 časova ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
2100 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2021. godini)

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od 30. januara do 1. marta 2021. godine.

Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa 3 projekta na Konkursu. Za svaki projekat podnosi se posebna prijava i prateća dokumentacija.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijave prispele na Konkurs, na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka, razmatra i stručno obrazlaže konkursna komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili isključivo putem elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2020. godini dodelio sredstva na ime finansiranja – sufinansiranja projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-45-34, i-mejl: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije