Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 2) i 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon), člana 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18).

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava na ovaj Konkursa imaju jedinice lokalne samouprave, koje su dobile saglasnost nadležnog organa, na projekat sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija-smetlišta.

Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (20.09.2019.) Konkursa na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

U cilju dodatnog informisanja zainteresovanih jedinica lokalnih samouprava u vezi ovog Javnog Konkursa, Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje info dan 01.10.2019. godine sa početkom u 14 časova, u sali 320 (treći sprat), SIV 3, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Detaljnije