Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje javni konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda u 2019. godini (u daljem tekstu: Konkurs), a u skladu sa članom 90 v stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti životne sredine, koji se odnose na podršku u realizaciji projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom.

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave, koje su nosioci aktivnosti na organizaciji regionalnog sistema upravljanja otpadom.

Projekat mogu realizovati jedinice lokalne samouprave, koje su nosioci aktivnosti i projekata i potpisnici ugovora i ugovornih obaveza, a koje su deo formiranog/uspostavljenog regiona za upravljanje otpadom u skladu sa članom 21. zakona o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon)

Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Konkurs.
Zahtev sadrži podatke o podnosiocu zahteva, podatke o studiji i projektu, kao i druge podatke koji su od značaja za ocenu i finansiranje studije i projekta, zavisno od specifičnosti određene studije i projekta.

Jedinica lokalne samouprave ostvaruje pravo na sredstva Zelenog fonda ukoliko:
1. joj nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine,
2. je izmirla sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u iznosu od 100.000.000,00 dinara (slovima: stomilionadinara), Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) Razdeo 25, Glava 25.2-Zeleni fond Republike Srbije, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, ekonomska klasifikacija 463-Transfer ostalim nivoima vlasti PJ 4013-Realizacija projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom.

Iznos sredstva za izabrane projekte iznosi najviše do 80% ukupno potrebnih sredstava za realizaciju projekta.

Finansijski plan predstavlja novčano izražavanje aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta. Finansijski plan čine samo troškovi neophodni za njihovu realizaciju (stvarne cene i standardne tarife).

U zahtevu je potrebno navesti ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta, kao i iznos sredstava koji se potražuje od Ministarstva.
Budžet projekta iskazuje se u dinarima. Sve troškove treba obračunati u bruto iznosu. U tabelarni budžet projekta unose se isključivo bruto jedinične vrednosti i obračunavaju ukupni bruto iznosi.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta, koji su proverljivi i podržani validnom finansijskom dokumentacijom.

Pisanim (narativnim) opisom budžeta projekta detaljno se opisuje, obrazlaže i prikazuje struktura troškova za svaku budžetsku stavku i podstavku posebno. Na taj način se mnogo jasnije i preciznije prikazuju planirani troškovi projekta, sačinjeni na osnovu elemenata (jedinica) za obračun svakog pojedinačnog troška u zavisnosti od njegove prirode ― komad, litar, km, sat, dan, mesec, itd.

Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ). (datum objave 03.04.2019.)
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu konkurs.projekti@ekologija.gov.rs i g. Predragu Simiću na tel. 011/3180-035.

Detaljnije