Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave

Predmet javnog poziva je dodela bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave, i to za:
– Izveštaj o obavljenom energetskom pregledu u skladu sa pravilnicima, a prema postojećem (zatečenom) stanju objekta;
– Sertifikat o energetskim svojstvima zgrada – energetski pasoš (prema Izveštaju o obavljenom energetskom pregledu),
– Elaborat energetske efikasnosti sa predlozima građevinskih i termotehničkih paketa mera za unapređenje energetske efikasnosti u dva nivoa (računajući energetske potrebe zgrade koje uključuju energiju za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i osvetljenje, a koje odgovaraju uobičajenom načinu korišćenja zgrade, imajući u vidu vreme korišćenja objekta prema realnom stanju), i to:

o Prvi nivo energetske sanacije koji obezbeđuje unapređenje objekta za jedan razred i
o Drugi nivo energetske sanacije koji obezbeđuje unapređenje objekta u „C“ razred

Predmer i predračun radova prema pozicijama koje obuhvataju postupak energetske sanacije za oba nivoa unapređenje;

– Podaci o potrošnji objekta za zadnje tri godine (računi za grejanje, računi za energente ukoliko je sopstveno grejanje, računi za električnu energiju);

a u cilju unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije zgrada javne namene, stvaranja preduslova za pribavljanje sredstava za realizaciju investicija u energetskoj efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i širenja svesti o važnosti ove teme.

Pravo učešća na javnom pozivu i obezbeđena sredstva
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom pozivu je 5.000.000,00 (pet miliona) dinara, koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Programska aktivnost/projekat 0003 – Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i građevinskih proizvoda, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

1. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave, ne mogu preći iznos od 480.000,00 (četiristotineosamdesethiljada) dinara, odnosno najviše do 80% od cene izrade tehničke dokumentacije.

2. Sredstva se dodeljuju isključivo za navedenu namenu, i ne mogu se dodeliti retroaktivno, odnosno za već urađenu tehničku dokumentaciju.

3. Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno opredeljena sredstva za predmetnu namenu na osnovu izveštaja Komisije.

4. Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje su u budžetu za 2018. godinu, obezbedile deo sopstvenih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti.

Način podnošenja prijave na javni poziv
Prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za javni poziv za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samoupraveˮ ili neposredno na pisarnici republičkih organa (u zatvorenoj koverti sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte).

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 011/3612-304 (kontakt osoba za prijave je Obrad Topić, e-mail: obrad.topic@mgsi.gov.rs).

Prijave poslate na bilo koji drugi način, faksom, elektronskom poštom i dr. ili na pogrešnu adresu neće biti razmatrane. Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju zahteve iz ovog javnog poziva ili prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, neće biti razmatrane.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na javni poziv dostavlja se Ministarstvu na obrascu „Prijava za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samoupraveˮ koji je objavljen na internet stranici Ministarstva (www.mgsi.gov.rs).

2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.

3. Prijavu na javni poziv podnosi jedinica lokalne samouprave u pisanoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac je dužan da dostavi:
– fotokopiju PIB obrasca,
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
– izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2018. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za unapređenje energetske efikasnosti,
– dokaz da je objekat u svojini jedinice lokalne samopuprave – izvod iz lista nepokretnosti (i upotrebnu dozvolu ukoliko ista nije upisana u list nepokretnosti).

Podnosilac prijave je dužan da na zahtev Ministarstva dostavi i druge podatke i dokumentaciju koji su potrebni za odlučivanje o predlogu za dodelu sredstava.

Kriterijumi za dodelu sredstava
Kriterijumi za dodelu sredstava su:

1. Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku podnošenja zahteva

2. Poštovanje ravnomernosti

3. Raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila za unapređenje energetske efikasnosti u godini podnošenja zahteva

4. Visina bespovratnih sredstava koje JLS traži od Ministarstva

5. Neto površina objekta

6. Godina izgradnje objekta

7. Tehnička dokumentacija postojećeg objekta (projekat izvedenog stanja)

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom o dodeli sredstava radi sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene, u svojini jedinica lokalne samouprave.

Rokovi za sprovođenje javnog poziva
– dostavljanje prijava: dvadeset (20) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog poziva na interent stranici Ministarstva u roku koji ne može biti duži od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava,
– krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je 31.03.2019. godine,
– nakon realizacije ugovorne obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti sa primerkom tehničke dokumentacije i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava,
– rok za dostavljanja izveštaja o realizaciji i utrošenim sredstvima: najkasnije trideset (30) dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Detaljnije