Konkurs za organizaciju kviz takmičenja „Koliko se poznajemo“ – dvanaesti ciklus u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za organizaciju kviz takmičenja „Koliko se poznajemo“ – dvanaesti ciklus u 2018. godini

Konkurs se raspisuje za organizaciju kviz takmičenja potprojekta „Koliko se poznajemo“ – dvanaesti ciklus, kviz takmičenje o kulturi i istoriji nacionalnh zajednica Vojvodine.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 1.500.000,00 dinara.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA

Sredstva se dodeljuju za organizaciju takmičenja u tri centra u AP Vojvodini.

Termini održavanja takmičenja su u periodu od 20. do 30. maja 2018. godine.

II USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti korisnici javnih sredstava – jedinice lokalne samouprave i ustanove obrazovanja i kulture sa teritorije AP Vojvodine;
• Organizator takmičenja je dužan da za potrebe takmičenja obezbedi sledeće:

o Zatvoreni objekat za organizaciju takmičenja sa kapacitetom od najmanje 60 osoba;
o Ozvučenje;
o Rasvetu;
o Tehničku službu za potrebe takmičenja;
o Obezbeđenje i higijenu;
o Zakusku za učesnike;
o Aktivnosti medijske promocije.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 09. maja 2018. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Sa naznakom: ZA KONKURS ZA ORGANIZACIJU KVIZ TAKMIČENJA „KOLIKO SE POZNAJEMO“ – DVANAESTI CIKLUS U 2018. GODINI

• Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine.

V OCENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA

• Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;

• Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave ispisane nečitko ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;

• Prilikom odlučivanja o izboru organizatora takmičenja u obzir će se uzimati geografski aspekt tj. geografski raspored prijavljenih učesnika kviz takmičenja;

• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;

• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

• Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;

• Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;

• Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o finasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

• Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata po okončanju Konkursa.