Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

I. CILJ I PREDMET KONKURSA

Na Konkursu za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno -istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme (u daljem tekstu: Konkurs) sredstva se dodeljuju za nabavku nove i savremene opreme i mehanizacije naučno-istraživačkim ustanovama i institutima i srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine.
Nabavka nove i savremene opreme i mehanizacije radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta ima za cilj unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.

II. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu koja može da se odnosi za više namena.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1. opreme za navodnjavanje

1.1. pumpe, agregati, rasprskivači, sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom, sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju, opremanje bunara, vodeni topovi, sistemi bočnih krila, cisterne za navodnjavanje, subirigacija
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 500.000,00 dinara po jednom hektaru površine za navedenu opremu.

1.2. Tifoni, pod uslovom da se navodnjava minimum 3 hektara po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše jednu mašinu u tipu „Tifona“.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.

2. konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

2.1. konstrukcija za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

2.2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

2.3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

2.4. mreže za senčenje objekta;

2.5. sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sistemi za mikrokišenje;

2.6. sistem za fertirigaciju;

2.7. stolovi za proizvodnju rasada;

2.8. instrumenti za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

2.9. saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)

2.10. sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, jeste 1.400,00 dinara/m2.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje jeste 1.700,00 dinara/kw.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara po prijavi.

3. opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda

3.1. Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza – agrotekstili i malč folije
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 60.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.250.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.3. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.4. Nabavka stubova za podizanje zasada za voćarsku proizvodnju
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.5. Nabavka žica za ograđivanje parcela za voćarsku proizvodnju
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu iznosi najviše do 145.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.6. Nabavka stubova za ogradu
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu iznosi najviše do 128.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.7. Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 616.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

4. opreme za sakupljanje, odlaganje, manipulaciju i primenu organskog đubriva i poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta

4.1. opreme na stočarskim farmama (svinjarskim, govedarskim, ovčarskim, kozarskim i živinarskim farmama)

4.2. mašine i opreme za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka

4.3. mašine za đubrenje zemljišta

4.4. mašine za obradu zemljišta

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

III. KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine a koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

IV. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
4. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;
5. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 2017. godinom;
6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;
7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora.

V. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija:

1. čitko popunjen obrazac prijave, sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca;
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta ovlašćenog lica;
3. original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG-a sa osnovnim podacima, druga strana izvoda c podacima o površinama i proizvodnji i treća strana s podacima o životinjama, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave);
4. fotokopije upisa u registar privrednog suda za obrazovne i naučno – stručne ustanove;
5. izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;
6. specifikacija opreme koja treba da sadrži osnovne karakteristike opreme, vrstu, količinu i procenjenu vrednost na osnovu informativnih ponuda prikupljenih od potencijalnih ponuđača (uz specifikaciju dostavljaju se i navedene informativne ponude);
7. izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za sve katastarske parcele i objekte koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana); ukoliko je zemljište uzeto u zakup, potrebna je overena fotokopija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa,
8. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;
9. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama za 2017. godinu (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave);
10. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (potvrda nadležnog organa, fotokopija ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i dokaz o uplati) – ukoliko podnosilac zahteva ima u zakupu poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
11. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
12. izjava o tome da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu ranije potpisanih ugovora.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 3,5,8 i 9 Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

VII. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.
2. U skladu s kriterijumima koji su definisani Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme (u daljem tekstu: Pravilnik), formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom.
3. Prijave na konkurs koje ostvare manje od 15 bodova ne ulaze u dalje razmatranje Komisije.
4. Podnosilac prijave u obavezi je da, prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju sredstava, dostavi registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina, osim za opremu čiji je vek eksploatacije kraći od godinu dana.
5. Korisnici sredstava su dužni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).
6. Rok za pokretanje postupka javnih nabavki ne može biti duži od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.
7. Korisnik sredstava obavezuje se da davaocu sredstava, a pre isplate sredstava dostavi rešenje o obrazovanju komisije, odluku o pokretanju postupka javne nabavke, odluku o izboru najpovoljnije ponude nakon sprovedenog postupka javne nabavke, kao i ugovor nakon sprovedenog postupka javne nabavke.
8. Korisnik sredstava obavezuje se da na kraju investicije dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži: overenu fotokopiju računa sa specifikacijom opreme, potvrdu banke o izvršenom plaćanju, otpremnicu i fotokopiju garantnog lista.
9. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Isto tako, Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su značajno iznad tržišne vrednosti.
10. U momentu isplate sredstava račun naučno-istraživačke ustanove, instituta i škole ne sme biti u blokadi.
11. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom.
12. Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

VIII. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE I INSTITUTE I SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE”, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

IX. KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487-4430 od 10 do 14 časova.

X. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, Pravilnik i obrazac prijave mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije