Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA
– Podnosioci predloga projekata mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno- obrazovne ustanove i druge ustanove.
– Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine i da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata.
– Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).

USLOVI U POGLEDU PREDLOGA PROJEKATA
Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine u osam oblasti: obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Po Konkursu se dodeljuje ukupno 13.500.000,00 dinara. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po jednom projektu iznosi 500.000,00 dinara.

Na Konkurs, jedan nosilac projekata može dostavljati više predloga projekata, ali samo jedan može biti odobren.

Prilikom odlučivanja Konkursna komisija vršiće vrednovanje predloga projekata saglasno kriterijumima utvrđenim članom 11. Pravilnika o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nosilac odobrenog projekta je dužan da o vremenu realizacije projekta obavesti Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, čiji će predstavnik vršiti monitoring i evaluaciju nad njegovom realizacijom.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU
1. UDRUŽENJA MLADIH I ZA MLADE, OMLADINSKE I STUDENTSKE ORGANIZACIJE I SAVEZI prijave na konkurs podnose počev od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, pa najkasnije do 27. APRILA 2018. GODINE. Ocenjivanje predloga projekta Konkursna komisija će obavljati odmah nakon prijema konkursne dokumentacije i dostavljaće predloge za finansiranje sukcesivno, u skladu sa dinamikom pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od raspoloživosti sredstava za ove namene, uz obaveznu ličnu
prezentaciju projektnih aktivnosti od strane nosioca projekta u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu.

2. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, USTANOVE KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, prijave na Konkurs podnose od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, pa najkasnije do 30. JUNA 2018. GODINE. Ocenjivanje predloga projekta Konkursna komisija će obavljati odmah nakon prijema konkursne dokumentacije i dostavljaće predloge za finansiranje sukcesivno, u skladu sa dinamikom pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od raspoloživosti sredstava za ove namene

NAČIN PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKATA
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) Prijave se dostavljaju u koverti sa naznakom „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije