Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture

Konkursi

Industrial-Zone1MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu

I. Podnosilac prijave projekta
Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu projekta.

II. Visina sredstava za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu
Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 500.000.000 dinara.

Nevedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:
1) mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona;
2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem.

III. Cilj i namena Programa
Cilj Programa je podrška razvoju poslovne infrastrukture, stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru infrastrukturnog opremanja poslovnih zona je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture i objekata u poslovnoj zoni.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone i njeno funkcionalno integrisanje u okruženje.

IV. Finansiranje projekta
Ministarstvo privrede učestvuje u finansiranju projekta u visini do 60% vrednosti projekta bez PDV.
Iz budžeta Podnosioca prijave finansira se preostala vrednost projekta bez PDV kao i PDV na ukupnu vrednost celog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V. Uslovi za dodelu sredstava Programa
Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;
3) da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave;
4) da su završene sve prethodne pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

VI. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta
Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:
1) efekti projekta;
2) održivost projekta;
3) postojanje namere investitora za investiranje;
4) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta.

VII. Dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:

 • 1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu;
 • 2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;
 • 3) projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);
 • 4) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
  – skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
  – tekstualne i grafičke priloge;
  – predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
  – skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
  – skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.
  Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
  – skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;
  – tekstualne i grafičke priloge;
  – predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
  – skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
  – skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.
 • 5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;
 • 6) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);
 • 7) list nepokretnosti;
 • 8) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone;
 • 9) najmanje 5 fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;
 • 10) ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom ili pisana namera potencijalnog investitora;
 • 11) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.
  Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD.

VIII. Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja
Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” – do 23. februara 2016. godine.

Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu, koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.

Uz prijavu projekta, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u glavi VII. javnog poziva.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj:  011/333-4247 i  011/333-4132.

Detaljnije