Konkurs – Dekada inkluzija Roma

Konkursi

roma inclusionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od  2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA
Rok za podnošenje prijava  04. maj 2015. godine.

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost  usmerena  na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini.
•    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
•    Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
•    Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
•    Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće tih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAMENSKI PODRAČUN KOD UPRAVE ZA TREZOR
Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, broj  8/2014), Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor – Sektora za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, predviđa da se, zbog potrebe da se racionalizuje korišćenje resursa kod državnih organa i organa lokalnih vlasti, kao i  povećanja efikasnosti rada tih organa, izvrši sukcesivno ukidanje namenskih podračuna kod Uprave za trezor. Navedeno se odnosi na sve subjekte koji nisu direktni ili indirektni budžetski korisnici, tačnije na udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnike, crkve i verske zajednice, političke stranke (ove izmene se ne odnose na privredna društava).

Svi pomenuti subjekti su u obavezi da po realizaciji ranije doznačenih sredstva na podračun kod Uprave za trezor, izvrše ukidanje podračuna i brisanje iz Evidencije kod Uprave za trezor.
U skladu sa navedenim, sredstva po Konkursu će biti isplaćivana isključivo na račune subjekata kod poslovnih banaka.

V. NAČIN APLICIRANJA
•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 23. marta 2015. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

Detaljnije