Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata štedljive javne rasvete

Konkursi

street lampPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 525, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete  za:
1.    zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti
2.    zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    nabavku polovne opreme
2.    plaćanje carinskih troškova

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa, sa ciljem: podsticanja jedinica lokalne samouprave za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete; poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga; unapređenja sistema komunalnih usluga pružanjem kvalitetnije usluge javne rasvete u okviru tehničkih mogućnosti savremenih postrojenja, opreme i uređaja; smanjenja troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 9.724.909,20 dinara (slovima: devetmilionasedamstotinadvadesetčetirihiljadedevetskodevetdinaraidvadesetpara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Pravo učešća na Konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
4.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detalji