Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u ap vojvodini u 2014. godini

1.    Predmet konkursa
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati: nabavka opreme za smeštaj mlečnih krava, teladi i tovnih junadi,  opreme za smeštaj krmača, odgoj prasadi i tovnih svinja, opreme za ovčarske i kozarske farme, opreme za živinarske farme, električnih ograda, opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka, opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka u slučaju zatvorenog držanja na farmama – skreperi i separatori.
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati izrada dokumentacije(idejni i glavni projekat), izgradnja električne mreže do farme u okviru izmeštanja farmi van naselja na lokacije koje su u skladu sa urbanističkim planovima, a u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.
Predmet konkursa je realizacija dela tačke V, podtačka 1.6. i 1.7 Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini.

2.    Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine.

Mesto realizacije odobrene investicije je na području AP Vojvodine.

3.    Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda, svinja, ovaca, koza i živinarskih farmi i za dodelu bespovratnih sredstava za infrastrukturu za izmeštanje farmi van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini predviđen je ukupan iznos od 35.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva za opremanje farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Podsticajna sredstva za infrastrukturu za izmeštanje farmi van naseljenog mesta se utvrđuju do 70% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom Konkursu ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 1.500.000,00 dinara za tačke I, II, III, IV a za tačku V maksimalno odobrena sredstva do 350.000,00 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj tački konkursa (kategoriji životinja).

4.    Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice) ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva i nalazi se u aktivnom statusu;
2.    ima dokaz o vlasništvu objekata, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih na minimum 5 godina ( kod opremanja farme)
3.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;
4.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 4. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2012. i 2013. godini.

5.    Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Fizičko lice ostvaruje pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u okviru Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi u AP Vojvodini u 2014. godini ako:
1.    Ima životinje koje moraju biti obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka u skladu sa propisom Uprave za veterinu ili
2.    Ima živinarske farme koje su pod kontrolom nadležne veterinarske službe ili inspekcije.
Fizičko lice ostvaruje pravo na učešću konkursa  u okviru izmeštanja farme i to :
ako ima Lokacijsku dozvolu za izgradnju objekta u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje (FARMA) izdatu od nadležne službe opštinske uprave.

6.    Potrebna dokumentacija za dobijanje podsitacajnih sredstava za opremanje farmi
1.    Čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
2.    Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,
3.    Original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava: Podaci o poljoprivrednom gazdinstvu,
4.    Potvrdu o broju grla za odgovarajuću kategoriju životinja izdate od strane nadležne veterinarske službe,
5.    Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu (ne stariji od 30 dana),koji glasi na fizičko lice- nosioca poljoprivrednog gazdinstva(podnosilac zahteva),kao dokaz o vlasništvu. Ukoliko se objekat nalazi u zakupu,pored izvoda iz katastra nepokretnosti treba dostaviti overen ugovor o zakupu.
6. Original predračun sa specifikacijom opreme ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazanom u dinarima ne stariji od 01.01.2014.godine i potvrda banke o izvršenom plaćanju. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u prijavi moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu), garancija na isporučenu opremu.

7.    Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Konkurs je otvoren zaključno do 30. septembra 2014. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4432

Detaljnije