Konkurs – unapređenje savetodavnih poslova u poljoprivredi

Konkursi

savetodavPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

Ovim konkursom dodeljuju se finansijska sredstva za realizaciju projekata u okviru tačke IX ‐ Posebni programi GODIŠNjEG PROGRAMA UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AP VOJVODINI ZA 2013. GODINU („Službeni list APV“ broj 3/13 i 13/13) (u daljem tekstu: Godišnji program),

Aktivnosti koje će se finansirati putem ovog konkursa su:
1) Saradnja sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima opažanja i preduzimanja mera zaštite bilja i useva, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera,;

2) Edukacija poljoprivrednika u cilju podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača, njihove informisanosti i konkuretnosti ;

3) Edukacija poljoprivrednika u cilju unapređenja kvaliteta i promocije poljoprivrednih proizvoda;

4) Edukacija poljoprivrednika u cilju unapređenja i iniciranja interesnog udruživanja poljoprivrednika, kao i poslovno‐interesnog udruživanja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih preduzeća;

5) Istraživačke aktivnosti u cilju rešavanja određenih problema vezanih za savetodavstvo, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU I RASPORED SREDSTAVA
Konkurs obuhvata projekte u okviru posebnih programa za koje su preostala sredstva u budžetu u ukupnom iznosu od 22.430.840,00 dinara.

Podnosioci projekata mogu biti: mala pravna lica i preduzetnici registrovani u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koji imaju potrebnu opremu i zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Maksimalan iznos finansijske podrške po korisniku je 1.500.000,00 dinara.

Korisnici podsticajnih sredstva su sa područja AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENjE FINANSIJSKE PODRŠKE
Kao podnosioci prijava mogu se javiti mala pravna lica i preduzetnici ukoliko:
• nisu osnovani od strane Republike Srbije ili ostalih nivoa lokalne vlasti;

• su registrovani kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) kao subjekat za: obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi (sporedne aktivnosti definisane u Statutu zadruge), tehnička ispitivanja i analize ili konsalting poslove;

• imaju zaposleno lice za obavljanje savetodavnih i drugih poslova (savetodavca – lice sa visokom stručnom spremom koje može da pruža usluge saveta poljoprivrednicima iz različitih oblasti) (u daljem tekstu Savetodavac) i potrebnu opremu (kancelarijski prostor, automobil, računarsku opremu, video
bim i sl.);

• nisu osnovani kao proizvođači inputa ili trgovaca inputima;

• imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj godini;

• za zemljoradničke zadruge koja su razvrstane, kao mala pravna lica, pored ostalih uslova neophodno je da imaju najmanje deset zadrugara ‐ članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i da se nalaze u aktivnom statusu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA PRI KONKURISANjU
Neophodna dokumentacija pri konkurisanju:
1) Popunjena i overena pečatom prijava na konkurs,

2) Fotokopija izvoda iz APR‐a, ne starija od 60 dana,

3) Fotokopija PIB obrasca,

4) Potvrda nadležnih republičkih i lokalnih poreskih organa o izmirenju svih obaveza, ne starija od 60 dana od dana podnošenja prijave na konkurs,

5) Projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, kalendarom aktivnosti na realizaciji projekta definisan po mesecima, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti kao i sa detaljnom razradom budžeta po stavkama,

6) Ukoliko se projekat odnosi na aktivnost broj 2., 3. ili 4. (edukacija) projekat treba da, pored ostalih elemenata, sadrži i imena stručnih predavača, spisak‐ saglasnost sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte za predavače da su saglasni da učestvuju u projektu i reference za svakog stručnog predavača, spisak‐ saglasnost učesnika, da se slažu da učestvuju u projektu sa potpisima i osnovnim
podacima iz lične karte i spisak poljoprivrednika koji će učestvovati u edukaciji‐usavršavanju poljoprivrednika kojom će se obuhvatiti minimalno 30 polaznika;

7) Ukoliko je projektom predviđena i saradnja sa partnerskim organizacijama potrebno je dostaviti i overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu,

8) Fotokopije bilansa stanja i uspeha iz prethodne godine,

9) Fotokopije ponuda i predugovora sa vlasnicima mesta i prostora za održavanje edukacija, prezentacija, demonstracionih ogleda i sl. predviđenih u planu projektnih aktivnosti,

10) Dokaz da ima zaposleno lice savetodavca (ugovor o radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima) i potrebnu opremu za rad,

11) Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druga dokumenta.

Mala pravna lica i preduzetnici za obezbeđivanje namenskog korišćenja sredstava čiji projekti budu odabrani biće dužni da, pre uplate sredstava od strane Sekretarijata, prilože menicu sa meničnom izjavom registrovanu kod NBS.

VRSTE PRIHVATLjIVIH I NEPRIHVATLjIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi za sprovođenje aktivnosti po ovom konkursu su:
1) Troškovi angažovanja stručnih predavača;

2) Troškovi zarade za maksimalno dva zaposlena savetodavca kod ponosioca prijave,

3) Troškovi zakupa prostora za održavanje edukacija (predavanja, prezentacija), demontracionih ogleda (demo dana) ‐ troškovi smeštaja, hrane i pića polaznika edukacija, povezani materijalni troškovi ‐ maksimalno 20% od ukupne vrednosti projekta;

4) Troškovi izrade informativnih materijala (brošura, lifleta, radnih svesaka, pozivnica i sl.) ‐ maksimalno 20% od ukupne vrednosti projekta;

5) Putni i troškovi smeštaja za predavače i koordinatore projekta (tokom sprovođenja aktivnosti predviđenih projektom)‐ maksimalno 15% od ukupne vrednosti projekta;

6) Troškovi kancelarijskog materijala i druge opreme neophodne za sprovođenje aktivnosti predviđenih projektom‐ maksimalno 5% od ukupne vrednosti projekta.

Neprihvatljivi troškovi po ovom konkursu su:
1) Nenamenski troškovi (koji nisu direktno vezani za sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom konkursu);

2) Troškovi zarada i plata ostalih lica zaposlenih kod podnosioca prijave;

3) Takse, PDV, naknade i druge dažbine prema državnim preduzećima i institucijama.

POSTUPAK ZA SPROVOĐENjE KONKURSA
Ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške (kompletnost podnete dokumentacije kao i blagovremenost podnošenja prijave) utvrđuje Komisija za razmatranje prijava koju obrazuje Sekretarijat, a na osnovu priložene dokumentacije.

Neblagovremene prijave ili prijave podnete od lica koje nemaju pravo po konkursu da podnose prijave, kao i prijave poslate putem faksa ili elektronskom poštom, nepotpisane ili neoverene, neće se razmatrati.

Sekretarijat utvrđuje rang listu podnosioca zahteva za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom, u skladu sa kriterijumima odabira koji su utvrđeni Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik).

Prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati projekti koji su usmereni na saradnju sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima u skladu sa predmetom i aktivnostima definisanih u ovom Konkursu, kao i podnosioci prijava koji su ranije podneli prijavu u slučaju da dva ili više podnosioca prijava imaju isti broj bodova.

Druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa i dodelu finansijskih sredstava regulisana su Pravilnikom (nalazi se na internet stranici Sekretarijata).

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

ISPLATA SREDSTAVA
Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem finansijske podrške uređuju se ugovorom između Sekretarijata i korisnika finansijske podrške.

Finansijska podrška se dodeljuje bespovratno i isplaćuje se nakon potpisivanja ugovora.

ROKOVI
Rok za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške po ovom konkursu je zaključno do 27.09.2013. godine.

Podnosioci prijave imaju pravo učešća na konkursu isključivo sa jednim podnetim projektom.

Trajanje projekta je 6 meseci od potpisivanje ugovora.

PODNOŠENjE PRIJAVE NA KONKURS
Prijave na konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže sva ostala neophodna dokumentacija. Konkursni obrazac (prijava) može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat, kancelarija 44a), ili preuzeti sa zvanične internet stranice Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA UNAPREĐENjE SAVETODAVNIH POSLOVA“.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487‐4379

Detalji