Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite

Konkursi

NIS logoNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Niš, Čačak i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran, do 31.12.2013. godine.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim institucijama i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja, ulaganje u razvoj talentovanih učenika i studenata
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih servisa u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji su u vezi sa infrastrukturnim ulaganjima od opšteg značaja za zajednicu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana i druge neprofitne ustanove (npr. škole, ustanove kulture, ustanove socijalne zaštite, zdravstvene ustanove itd.) sa sedištem na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Jedino organizacije i ustanove sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2013. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Konkurs neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pojedinačne događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja
Konkurs je otvoren od 16.04.2013. godine do 10.05.2013. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.05.2013. godine do 16 časova.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju da se realizuju do 31.12.2013. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti
•    potpisanu i overenu Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad
•    skenirano Rešenje o registraciji
Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti i Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad http://www.nis.rs/konkurs/prijava.

Projekti se mogu prijaviti na dva načina:
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu saradnjaradirazvoja@nis.eu, najkasnije do 10.05.2013. do 16 časova.
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je za popunjavanje na veb sajtu www.nis.rs/konkurs. U slučaju podnošenja prijave onlajn, sva ostala dokumentacija (Obrazac budžeta, Tabela aktivnosti, Izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad i Rešenje o registraciji) učitava se na sajt i nije potrebno slanje dokumenata imejlom.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane. Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. www.nis.rs/konkurs i sajtovima lokalnih samouprava (Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama,u periodu od 01.06.2013. do 30.06.2013. godine.

Način dodele i korišćenja sredstava za odabrane projekte
NIS a.d. Novi Sad potpisaće anekse Sporazuma o saradnji sa lokalnim samoupravama koje će zatim usmeravati sredstva ka organizacijama/ustanovama čiji su projekti podržani na Konkursu.

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između lokalne samouprave i nosioca projekta, a na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenog između NIS a.d. Novi Sad i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak, kao i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran.

Organizator Konkursa ima pravo da zahteva modifikaciju projekta po otpočinjanju realizacije projekta ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da udruženje nije ostvarilo planirane rezultate u toku implementacije ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Tokom realizacije odobrenih projekata, organizator Konkursa će sprovoditi monitoring i evaluaciju realizacije prihvaćenih projekata, kako bi se osiguralo uspešno ostvarivanje ciljeva projekta.

Najkasnije 30 dana nakon završetka realizacije projekta, nosioci projekata su u obavezi da lokalnoj samoupravi grada/opštine na kojoj su registrovani podnesu izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti i utrošenim finansijskim sredstvima.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. www.nis.rs
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: saradnjaradirazvoja@nis.eu

Link

zp8497586rq