Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Konkursi

documentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 24.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% za troškove na izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2013. godini.

Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs,

2. Kopija PIB obrazca,

3. Kopija kartona deponovanih potpisa

4. Obrazloženje prirodnih potencijala i potreba za navodnjavanjem (dati kraći opis prirodnih potencijala za navodnjavanje, potreba za navodnjavanjem, moguće pravce rešenja problema, očekivani izvori finansiranja izgradnje sistema za navodnjavanje, veličina površine za navodnjavanje za koju se priprema tehnička dokumentacija, ostali argumenti od značaja za povećanje navodnjavanih površina)

5. Odluka nadležnog organa lokalne samouprave o pristupanju izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje.

6. Ponuda za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, površina koja će se moći navodnjavati realizacijom tehničke dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 50 % biće izvršena do kraja 2013. godine po dostavljanju dokaza:
•    realizaciji ugovorene obaveze
•    da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela realizaciju aktivnosti vezanih za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom
dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.05.2013. godine, na adresu: Pokrajinski
sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla
Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “ konkurs-izrada tehničke dokumentacije
(navodnjavanje)“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link