Bespovratna sredstva za razvoj poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.800.000,00 dinara (slovima: petmilionaosamsto dinara) u cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u AP Vojvodini, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom dlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu na poziciji 688, ekonomska klasifikacija 481-dotacije nevladinim organizacijama, 4819- dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti kojima se afirmišu poslovi koji se smatraju umetničkim i starim
zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti;
– unapređenje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koji imaju za cilj očuvanje umetničkih i starih zanata;
– podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili investiciona ulaganja kojima će se unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;
– podrška programima za unapređenje i razvoj procesa poslovanja i obučavanja kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.

USLOVI KONKURSA:

1.   Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije  sa teritorije AP Vojvodine.

2.   Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može
biti veća od 300.000,00 (slovima: tristahiljada dinara).

3.   Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 6 ili sa sajta  www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4.   Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
–   fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjenu prijavu sa podacima o organizaciji/udruženju
– projekat sa opisom aktivnosti kojima će se unaprediti i afirmisati umetnički i stari
zanati, odnosno poslovi domaće radinosti
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:

Javni  konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

5.   Nepotpune prijave neće se razmatrati.

6.   Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7.   Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje I ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 09. novembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 68.

Link