Bespovratna sredstva opštinama i gradovima koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava opštinama i gradovima u AP Vojvodini koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje, a namenjena su za podizanje konkurentske sposobnosti banja u cilju razvoja  turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara (slovima:trinaestmilionadinara), koji su planirani Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu («Službeni list APV», broj 23/2011, 3/2012, 29/2012-rebalans ) na poziciji broj 730, ekonomska klasifikacija 463- transferi ostalim nivoima valasti, 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, dodeljuje bespovratna sredstava opštinama i gradovima u AP Vojvodini koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje, a namenjena su za podizanje konkurentske sposobnosti banja u cilju razvoja  turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Unapređenje konkurentnosti vojvođanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu,
– Jačanje kapaciteta banjskog turizma u AP Vojvodini
– Jačanje kapaciteta i infrastrukture opština i gradova koje na svojoj teritoriji imaju Specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje
–  Podrška sektoru turizma

Uslovi konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje, a koje u svom sklopu imaju i smeštajne kapacitete za turiste.

Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom.

Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, II sprat, kancelarija 08 od 10-13 časova svakog radnog dana ili na web adresi, www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Podnosilac prijave dostavlja popunjenu prijavu sa traženim podacima.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom:
«JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA OPŠTINAMA I GRADOVIMA U AP VOJVODINI KOJI IMAJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU – BANjE, A NAMENjENA SU ZA PODIZANjE KONKURENTSKE
SPOSOBNOSTI BANjA, U CILjU RAZVOJA  TURIZMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2012. GODINI»

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Odluku o dodeli  sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije
projekta.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Konkurs je otvoren do 09. novembra 2012. godine

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 88, faks: 021/557-084.

Link